CAO TV Update (25 maart 2021)

Onderhandelingen Cao Textielverzorging in volle gang!

De onderhandelingen voor een nieuwe Cao Textielverzorging zijn in volle gang. Werkgevers en vakbonden zijn de voorbije weken druk geweest om te bezien, hoe men nader tot elkaar kon komen om een resultaat te bereiken. Op tafel liggen een marktconforme stijging van de salarissen, afspraken over de toekomstige ontwikkelingen van de pensioenen en duurzame inzetbaarheid. Werkgevers maken ook in deze crisisperiode volop ruimte om samen met vakbonden stil te staan hoe de sector na de crisis verder gaat. Daarbij staat investeren in een gezonde branche voorop.

Duurzame inzetbaarheid

Als we vanuit werkgeverszijde de balans opmaken ligt er intussen een flink pakket op tafel om gezond de crisis weer uit te komen. De focus voor werkgevers hierbij is continuïteit van bedrijfsvoering en investeren in een gezonde arbeidsmarkt. Oftewel investeren in onze werknemers en samen zoeken naar oplossingen voor duurzame inzetbaarheid. Scholing die past in de veranderende en technoliserende bedrijfsvoering en aandacht voor zware werkomstandigheden. Reden dat werkgevers deze onderhandelingsronde duurzame inzetbaarheid centraal als thema hebben gesteld.

Dit is mee ingegeven door het vorig jaar bereikte nationale pensioenakkoord. Een pensioenakkoord dat door onze werkgeverskoepel MKB-Nederland en werknemersvertegenwoordiging FNV en CNV is ondertekend. Dit akkoord geeft ons de mogelijkheden om te investeren in duurzame inzetbaarheidsafspraken. Daarvoor is extra subsidie van de overheid beschikbaar welke kan ondersteunen om bijvoorbeeld ook een generatiepactregeling en vroegtijdig uittreden middels een RVU (Regeling Vervroegd Uittreden) mogelijk te maken. Onderdeel is ook onderzoek te doen hoe de komende vijf jaar de ontwikkeling, opleiding en zware werkomstandigheden kunnen worden verbeterd. En, welke cao-afspraken daar voor nodig zijn.

Loonontwikkeling

Naast duurzame inzetbaarheid kijken werkgevers natuurlijk bij iedere nieuwe cao ook naar de loonkosten en dus de nieuwe loonontwikkeling. Werkgevers hebben hier een aantal scenario’s voor ontwikkeld met een korte en meer langere horizon. De koppeling van salarisontwikkeling aan de ontwikkeling van prijsindex kan hierbij onderdeel uitmaken. Tegelijkertijd wordt vanuit concurrentieoogpunt ook naar aanpalende sectoren gekeken, met de vraag, hoe concurrerend is de cao Textielverzorging? Verdient een werknemer bijvoorbeeld bij de CAO Schoonmaak meer? Daaruit komt naar voren dat uurlonen soms inderdaad hoger zijn. Maar, als we naast uurlonen bijvoorbeeld ook kijken naar het aantal te werken uren, de eindejaarsuitkering, de toeslagen, het aantal verlofdagen etc., dan blijkt dat de CAO Textielverzorging wel degelijk concurrerend is. En, werkgevers willen hier graag verder aan bouwen. Werkgevers vertrouwen er dan ook op dat alles wat hierover tijdens de onderhandelingen tot nu uitgewisseld is, dit voor de vakbonden (in een totaal pakket) tot een goede deal maakt.

Pensioen

Nieuw te maken cao-afspraken kunnen niet langer de ontwikkelingen in de pensioensector links laten liggen. Er moeten door sociale partners keuzes gemaakt worden over een nieuw contract en alles wat daarmee samenhangt. Dat heeft ook invloed op de prijs van pensioen. Deze prijs moet worden bekostigd uit de loonruimte. Daarom is het ook belangrijk om op dit onderdeel samen met vakbonden goede keuzes te maken voor inkomen van nu en inkomen voor later. 

Nog geen cao

Helaas lukt het nog niet om tot een finale cao deal te komen. Vakbonden richten hun focus, ondanks de huidige crisis, momenteel vooral op een flinke salarisstijging, en minder op de noodzakelijke duurzame inzetbaarheidsagenda. Hierbij is het voor alle partijen een zoektocht in het maken van keuzen. Kiezen we voor een korte cao, dan kan dat met minder nadruk op de andere dossiers. Duurt de nieuwe cao langer, dan is het voor partijen belangrijker helder te hebben hoe we die periode alle thema’s goed aan bod laten komen. Dat is niet gemakkelijk. FNV kiest hierbij voor het opvoeren van druk en contact zoeken met onze klanten en hun leden over wat zij willen bereiken. Werkgevers vinden het een gemiste kans dat hierbij alleen de FNV-zijde wordt benadrukt. Werkgevers zien nog voldoende ruimte en kansen om samen met elkaar een goed akkoord te sluiten waarmee iedereen tevreden naar zijn achterban kan gaan. Werkgevers zijn echt nog niet uitonderhandeld en roepen FNV en CNV op om namens alle werknemers de handschoen niet voortijdig in de wasmand te gooien, maar op de uitnodiging van werkgevers in te gaan om in april een akkoord te bereiken. Samen kiezen voor een toekomst waarbij de juiste keuzen gemaakt worden voor en na deze crisisperiode.

Om hun terugkoppeling van de leden te overhandigen, was FNV woensdag 24 maart op het kantoor van FTN/NETEX. Werkgevers nemen deze input van harte mee naar het formele overleg.

Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Voor vragen kunt u terecht bij het secretariaat, zij zijn u graag van dienst.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland

Peter Wennekes

Scroll naar boven