CAO TV Update (31 mei 2021)

Onderhandelingsresultaat CAO Textielverzorging 2020 – 2021

Geachte leden,

Hierbij willen wij u informeren over de voortgang van de onderhandelingen voor een nieuwe CAO Textielverzorging 2020 – 2021.

Vandaag hebben wij voor een nieuwe CAO Textielverzorging met CNV een onderhandelingsresultaat en met FNV een verbeterd eindbod getekend. Hiermee zijn de geplande acties van FNV van de baan.

Het resultaat van de onderhandelingen is volgens het eerder opgestelde eindbod, waarop de volgende aanpassingen zijn aangebracht;

  • Loonstijgingen per 1 juni van 1,5% en per 1 oktober van 0,5%
  • Structurele loonstijging van 0,5% van het uurloon is in plaats van de eenmalige uitkering van euro 125 die hiermee komt te vervallen. Deze loonstijging is niet van toepassing voor bedrijven die door Corona getroffen worden voor de jaren 2021 en 2022.
  • Nadere uitwerking van afspraken voor het Generatiepact 80% werken, 92,5% loon, 100% pensioen.

Ingesloten treft u de tekst van het onderhandelingsresultaat. Hiermee is de kostenstijging voor 2020 en 2021 in lijn met het verwachte inflatieniveau.

Dit resultaat zal door CNV opnieuw aan haar achterban voor akkoord worden voorgelegd. FNV zal haar leden dit resultaat als verbeterd eindbod ter goedkeuring voorleggen. Ook FTN en NETEX zullen dit resultaat opnieuw met hun leden bespreken en voorleggen. Hiermee zal naar verwachting zo’n 14 dagen zijn gemoeid.

De O&A Teams-bespreking van 8 juni a.s. om 16.00 uur zal gebruikt worden voor een nadere toelichting.

Als FTN lid heeft u een stemformulier toegezonden gekregen. Wij verzoeken u om dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk donderdag 10 juni a.s. te retourneren.

Voor eventuele vragen en/of nadere toelichting kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Wij vertrouwen u hiermee nader te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland

Peter Wennekes

Postbus 10
4060 GA Ophemert
Tel.: +31 (0)344 65 04 37
www.ftn-nl.com

Scroll naar boven