CAO TV Update (4 december 2020)

Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben vrijdag 4 december jongstleden uitvoerig gesproken over een nieuwe CAO Textielverzorging.

Eerder overleg was op 3 november jongstleden door de bonden opgeschort voor nader overleg met de achterban.

Tijdens dit overleg hebben werkgevers een samenhangend financieel bod op tafel gelegd dat was afgestemd op een groot deel van de eisen van de bonden. Dit bod omvatte een aanpassing van het brutoloon, een verhoging van reiskosten en een akkoord voor een betaalbaar pensioen via het MITT, alsmede een aantrekkelijke regeling voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers, waarbij een zogenoemd generatie pact en vervroegd uittreden regeling was opgenomen. Dit ter vervanging van een deel van de huidige ontziemaatregelen om het werk van zware beroepen te ondersteunen. Om dit mogelijk te maken werd een 3 jarige CAO voorgesteld.

De bonden kozen evenwel voor een kort lopende CAO van 1 jaar, waarbij alleen een loonafspraak zou moeten worden gemaakt. Werkgevers betreuren dit standpunt in hoge mate, omdat dit voorbij gaat aan de noodzaak om deze belangrijke problematiek effectief aan te pakken.

Werkgevers en werknemers vertegenwoordigers beraden zich op de thans ontstane situatie en spraken af om op 21 december as nogmaals te bekijken of deze impasse kan worden doorbroken.

De werkgevers delegatie heeft besloten om de leden uit te nodigen een standpunt in te nemen en dit de komende week tijdens een online bijeenkomst nader te bespreken aan de hand van een concreet voorstel.

Namens

Onderhandelingsdelegatie werkgevers

Scroll naar boven