Bericht openen

EN 14065 RABC gaat herzien worden!

Binnen de technische commissie “Textile and textile products “ van CEN (TC248) is positief gestemd op een voorstel om EN 14065 te gaan herzien. Aanleiding hiervoor is Covid 19 en de extra activiteiten binnen de textielverzorgingssector om biocontaminatie te (blijven) beheersen. De norm moet herzien worden vanwege de impact van Covid-19 en de noodzaak om hygiënisch schoon textiel te leveren. Ook de resultaten van lopende onderzoeken inzake testmethodes worden geëvalueerd met het oog op implementatie van de norm.

Nederland heeft tegen het voorstel gestemd omdat EN 14065 een raamwerk biedt dat er voor moet zorgen dat met de RABC-methode wasserijen alle microbiologische risico’s terugdringen en beheersen zodat textiel voldoet aan de daaraan te stellen eisen ongeacht het type bacterie of virus.  Het in het bijzonder inzoomen op één specifiek risico past niet in deze methode.

Via NEN is FTN actief betrokken bij de werkgroep die met de herziening aan de slag gaat.

Bericht openen

Platform O&A 8 juni in teken van CAO

Op dinsdag 8 juni a.s. komt van 16.00 – 17.00 uur het Platform O&A bijeen. Centraal thema is de CAO Textielverzorging en de onderhandelingsresultaten die zijn bereikt. Deze worden toegelicht en uiteraard worden vragen beantwoord. Ook het vervolgtraject wordt toegelicht omdat de CAO per 31 december a.s. afloopt en er dus opnieuw onderhandelingen zullen komen.

U kun zich voor deze bijeenkomst via MS Teams aanmelden via ftn@ftn-nl.com.

Bericht openen

Onderhandelingsresultaat CAO Textielverzorging: 2% loonstijging

Persbericht

Bunnik, 31 mei 2021

 Onderhandelingsresultaat CAO Textielverzorging: 2% loonstijging

 Acties opgeschort

Vandaag hebben werkgeversorganisaties Federatie Textielbeheer Nederland (FTN) en de Nederlandse Vereniging van Textielreinigers (NETEX) met de werknemersorganisatie CNV een Onderhandelingsresultaat en met FNV een Verbeterd Eindbod bereikt voor een nieuwe CAO Textielverzorging 2020 – 2021.

Deze afspraken konden eerst na lan​gdurige onderhandelingen worden gemaakt. Hierbij was de impact die Corona heeft op de branche een belangrijk struikelblok. Vooral de textielservicebedrijven en textielreinigers, werkzaam in de Retail en voor de Horeca, worden hierdoor bovengemiddeld zwaar getroffen. Door de gemaakte afspraken zijn verdere acties vanuit de zijde van FNV van de baan.

De afspraken omvatten onder meer;

 • duur 18 maanden (1.7.20 – 31.12.21)
 • een stijging van het loon van 2% (voor de door Corona getroffen  bedrijven 1,5% plus 0,5% ​voor 31 december 2022)
 • Invoering van een Generatiepactregeling: 80% van de werkuren, 92,5% loon, 100% pensioenopbouw.
 • Afspraken rondom de continuïteit van de pensioenregeling en de uitwerking van de pensioenstelselwijziging.

In de afgelopen periode was ​in de media een beeld ontstaan als zou de loonontwikkeling in Textielverzorging achterblijven en de verhogingen onder het inflatieniveau zijn. Dat beeld is onjuist. FTN en NETEX benadrukken dat de CAO Textielverzorging marktconform is en dat,  ondanks Corona, de loonontwikkeling boven de inflatie uitkomt.

Werkgevers zijn verheugd dat dit resultaat via onderhandelingen alsnog is bereikt. Werkgevers hebben het vertrouwen dat via deze afspraken een goede basis is gelegd voor een bestendig en verantwoord arbeidsvoorwaardenbeleid in de textielverzorgingssector gedurende de komende jaren.

Voor meer informatie;

FTN, NETEX

Peter Wennekes,

Bureaudirecteur

Tel.: 0344 650437 dan wel 0344 650431

Email: ftn@ftn-nl.com dan wel netex@netex.nl

 

Bericht openen

CAO TV Update (31 mei 2021)

Onderhandelingsresultaat CAO Textielverzorging 2020 – 2021

Geachte leden,

Hierbij willen wij u informeren over de voortgang van de onderhandelingen voor een nieuwe CAO Textielverzorging 2020 – 2021.

Vandaag hebben wij voor een nieuwe CAO Textielverzorging met CNV een onderhandelingsresultaat en met FNV een verbeterd eindbod getekend. Hiermee zijn de geplande acties van FNV van de baan.

Het resultaat van de onderhandelingen is volgens het eerder opgestelde eindbod, waarop de volgende aanpassingen zijn aangebracht;

 • Loonstijgingen per 1 juni van 1,5% en per 1 oktober van 0,5%
 • Structurele loonstijging van 0,5% van het uurloon is in plaats van de eenmalige uitkering van euro 125 die hiermee komt te vervallen. Deze loonstijging is niet van toepassing voor bedrijven die door Corona getroffen worden voor de jaren 2021 en 2022.
 • Nadere uitwerking van afspraken voor het Generatiepact 80% werken, 92,5% loon, 100% pensioen.

Ingesloten treft u de tekst van het onderhandelingsresultaat. Hiermee is de kostenstijging voor 2020 en 2021 in lijn met het verwachte inflatieniveau.

Dit resultaat zal door CNV opnieuw aan haar achterban voor akkoord worden voorgelegd. FNV zal haar leden dit resultaat als verbeterd eindbod ter goedkeuring voorleggen. Ook FTN en NETEX zullen dit resultaat opnieuw met hun leden bespreken en voorleggen. Hiermee zal naar verwachting zo’n 14 dagen zijn gemoeid.

De O&A Teams-bespreking van 8 juni a.s. om 16.00 uur zal gebruikt worden voor een nadere toelichting.

Als FTN lid heeft u een stemformulier toegezonden gekregen. Wij verzoeken u om dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk donderdag 10 juni a.s. te retourneren.

Voor eventuele vragen en/of nadere toelichting kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Wij vertrouwen u hiermee nader te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland

Peter Wennekes

Postbus 10
4060 GA Ophemert
Tel.: +31 (0)344 65 04 37
www.ftn-nl.com

Bericht openen

CAO TV Update (12 mei 2021)

Vervolgacties na afwijzing ultimatum

Leden wijzen eindbod en ultimatum FNV af!

Zoals bekend heeft FNV het eindbod van werkgevers FTN/NETEX voor een cao aanpassing niet geaccepteerd. Aansluitend is een ultimatum gesteld dat door werkgevers is afgewezen. Inmiddels hebben de leden van FTN bij meerderheid het eindbod en het afwijzen van het ultimatum schriftelijk goedgekeurd. De uitslag van de ledenraadpleging van CNV wordt later deze maand verwacht.

Acties

Als gevolg van het afwijzen van het ultimatum, bereidt FNV thans acties voor. Om dat verantwoord en veilig te laten verlopen heeft er 11 mei een zogenaamd “technisch” overleg met de bonden plaatsgevonden om collectieve afspraken te maken over een verantwoord en veilig verloop van door FNV georganiseerde acties.

Info

Leden ontvangen per heden nadere info ter voorbereiding van eventuele acties. Belangrijk hierbij is dat per locatie op voorhand wordt gekeken naar de specifieke veiligheidsrisico’s. Dit omdat de meldingen van acties eerst op een relatief laat moment aan FTN worden gemeld. FTN is 24/7 bereikbaar om bedrijven te ondersteunen en coördineert de contacten met de FNV.

Publiciteit

Leden worden verzocht eventuele contacten met de pers vooraf af te stemmen met FTN- coördinator Peter Wennekes, zodat dit zo goed mogelijk centraal kan worden geregeld. FTN laat zich bij alle activiteiten adviseren door externe deskundigen.

Voor nadere informatie/vragen of meldingen kunt u steeds contact opnemen met 0344 – 650437 of ftn@ftn-nl.com.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland

Peter Wennekes

Bericht openen

Werkgevers Textielverzorging wijzen FNV ultimatum af

Het op 4 mei jl. door FNV gestuurde ultimatum aan de werkgeversorganisaties in de textielverzorging is door de werkgevers per email van 6 mei jl. afgewezen. Werkgevers betreuren deze  stap van de FNV en stellen dat de lopende CAO Textielverzorging marktconform is met vergelijkbare andere sectoren. CNV heeft wel  instemmend  gereageerd en het eindbod aan haar leden ter goedkeuring voorgelegd. Het eindbod omvat een loon aanpassing van ruim 2%, opgebouwd uit 1,5% structureel en een eenmalige bijdrage van 125 euro (voor werknemers van niet door Corona getroffen bedrijven). Werkgevers menen een bijzonder redelijk bod te hebben gedaan. De sector kent zowel dit jaar als vorig jaar naar verwachting een omzetverlies van gemiddeld ruim 30%. Vooral de retail (50% min) en de horecawasserijen (65% min) zijn daarbij bovengemiddeld zwaar getroffen.

Onderdeel van het eindbod is verder het uitwerken van een Generatiepact en een RVU Vervroegd Uittreden Regeling, alsmede het voorbereiden van een nieuwe pensioenregeling (stelselwijziging).

U kunt hier het volledige eindbod lezen: Eindbod

__________________________________________________________________________

Bericht openen

CAO TV Update (7 mei 2021)

Werkgevers Textielverzorging wijzen Ultimatum FNV af

Per schrijven van 4 mei jl. had FNV een ultimatum aan beide brancheorganisaties FTN en NETEX  gestuurd om op alle belangrijke oorspronkelijke eisen in te gaan, waaronder een looneis van 5%. Bij email reactie van 6 mei jl. hebben de werkgeversorganisaties te kennen gegeven op deze eisen niet te kunnen ingaan.

Werkgevers hebben een eindbod gedaan van in totaal ruim 2% loonstijging, opgebouwd uit 1,5 % structureel en 125 euro eenmalig voor die werknemers die bij bedrijven werken, die niet zwaar door Corona-effecten zijn getroffen (o.a. retail- en horeca-wasserijen). Het door werkgevers aangeboden eindbod omvatte verder o.a. de uitwerking van een Generatiepact en een Vervroegd Uittreden Regeling (RVU) voor zwaar werk, alsmede afspraken over  een nieuwe pensioenregeling (stelselwijziging).

CNV heeft instemmend gereageerd op het eindbod en dit ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. FNV heeft dit eindbod afgewezen en is thans bezig met het voorbereiden van acties en stakingen, waaronder inbegrepen werkonderbrekingen, estafette acties en stakingen voor korte of langere duur.  Brancheorganisaties FTN en NETEX vinden deze handelwijze onbegrijpelijk. In tijden van de Corona-crisis die de branche onevenredig hard heeft geraakt en het overgrote deel van de bedrijven in de rode cijfers heeft gebracht, lijkt FNV hier weinig oog voor te hebben. 

Voor vragen kunt u terecht bij het secretariaat via 0344 – 650437 of ftn@ftn-nl.com.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland

Peter Wennekes

Bericht openen

CAO TV Update (1 april 2021)

Het complete verhaal rondom CAO TV

 • Recente publicaties met betrekking tot de CAO Textielverzorging geven een onvolledig en soms ook onjuist beeld van stand van zaken en inhoud;
 • De CAO Textielverzorging is een marktconforme cao met vooral goede secundaire voorzieningen, zoals o.a. een hoge eindejaarsuitkering, extra seniorendagen, hoge onregelmatigheid- en overwerktoeslagen en een 36-urige werkweek.
 • De corona-crisis raakt de sector bovengemiddeld hard. Gemiddeld met zo’n 35% omzetdaling in 2020 en 2021, waarbij het horeca segment zelfs 65% daling en de retail zo’n 50% daling laten zien. Ondanks de steunmaatregelen wordt nog steeds zo’n 25% van de bedrijven in hun voortbestaan bedreigd.
 • Werkgevers zien de noodzaak van een verantwoorde stijging van de uurlonen en hebben daartoe marktconforme voorstellen gedaan. De cao heeft daarbij een ruime afstand van het WML.
 • Bedrijven zijn vaak in meerdere marktsegmenten actief. Het is niet redelijk om verhogingen van het uurloon binnen de cao te variëren per bedrijf of per marktsegment. De cao tv is een minimum cao die voor alle bedrijven en werknemers van toepassing is.
 • De NOW, TVL en andere ondersteuningsmaatregelen, hebben bijgedragen om de werkgelegenheid vooralsnog belangrijk in stand te houden. Zo’n 20% van de werkgelegenheid is desondanks verloren gegaan. De maatregelen kunnen niet voorkomen dat vele bedrijven maandelijks forse verliezen leiden.
 • Werkgevers wensen verantwoorde en sociale arbeidsomstandigheden en daarvoor z.s.m. een aanvraag te doen voor de MDIEU regeling, om oplossingen te bieden voor mensen die langdurig zwaar werk verrichten. Naast diverse ontziemaatregelen die al in de cao staan biedt dat oplossingen voor een zogenaamde. Generatiepact regeling (80/90/90) en een regeling vervroegd uittreden (RVU).
 • Begin dit jaar is een pensioenakkoord ingegaan en zijn kortingen voorkomen. Werkgevers staan ervoor om ook in de komende stelselwijziging een goed pensioen te behouden.
 • Werkgevers hebben de bonden uitgenodigd voor formele onderhandelingen om tot een nieuw cao akkoord te komen. Hierop is tot dusverre nog geen reactie gekomen. Werkgevers betreuren de huidige acties van de bonden en roepen hen op om op korte termijn plaats te nemen aan de onderhandelingstafel.

Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte. In voorkomend geval kunt vragen rondom de CAO Textielverzorging steeds doorsturen naar het secretariaat zodat een en ander eenduidig en proactief  kan worden opgevolgd.

Ook voor specifieke vragen kunt u terecht bij het secretariaat, zij zijn u graag van dienst.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland

Peter Wennekes

Bericht openen

CAO TV Update (25 maart 2021)

Onderhandelingen Cao Textielverzorging in volle gang!

De onderhandelingen voor een nieuwe Cao Textielverzorging zijn in volle gang. Werkgevers en vakbonden zijn de voorbije weken druk geweest om te bezien, hoe men nader tot elkaar kon komen om een resultaat te bereiken. Op tafel liggen een marktconforme stijging van de salarissen, afspraken over de toekomstige ontwikkelingen van de pensioenen en duurzame inzetbaarheid. Werkgevers maken ook in deze crisisperiode volop ruimte om samen met vakbonden stil te staan hoe de sector na de crisis verder gaat. Daarbij staat investeren in een gezonde branche voorop.

Duurzame inzetbaarheid

Als we vanuit werkgeverszijde de balans opmaken ligt er intussen een flink pakket op tafel om gezond de crisis weer uit te komen. De focus voor werkgevers hierbij is continuïteit van bedrijfsvoering en investeren in een gezonde arbeidsmarkt. Oftewel investeren in onze werknemers en samen zoeken naar oplossingen voor duurzame inzetbaarheid. Scholing die past in de veranderende en technoliserende bedrijfsvoering en aandacht voor zware werkomstandigheden. Reden dat werkgevers deze onderhandelingsronde duurzame inzetbaarheid centraal als thema hebben gesteld.

Dit is mee ingegeven door het vorig jaar bereikte nationale pensioenakkoord. Een pensioenakkoord dat door onze werkgeverskoepel MKB-Nederland en werknemersvertegenwoordiging FNV en CNV is ondertekend. Dit akkoord geeft ons de mogelijkheden om te investeren in duurzame inzetbaarheidsafspraken. Daarvoor is extra subsidie van de overheid beschikbaar welke kan ondersteunen om bijvoorbeeld ook een generatiepactregeling en vroegtijdig uittreden middels een RVU (Regeling Vervroegd Uittreden) mogelijk te maken. Onderdeel is ook onderzoek te doen hoe de komende vijf jaar de ontwikkeling, opleiding en zware werkomstandigheden kunnen worden verbeterd. En, welke cao-afspraken daar voor nodig zijn.

Loonontwikkeling

Naast duurzame inzetbaarheid kijken werkgevers natuurlijk bij iedere nieuwe cao ook naar de loonkosten en dus de nieuwe loonontwikkeling. Werkgevers hebben hier een aantal scenario’s voor ontwikkeld met een korte en meer langere horizon. De koppeling van salarisontwikkeling aan de ontwikkeling van prijsindex kan hierbij onderdeel uitmaken. Tegelijkertijd wordt vanuit concurrentieoogpunt ook naar aanpalende sectoren gekeken, met de vraag, hoe concurrerend is de cao Textielverzorging? Verdient een werknemer bijvoorbeeld bij de CAO Schoonmaak meer? Daaruit komt naar voren dat uurlonen soms inderdaad hoger zijn. Maar, als we naast uurlonen bijvoorbeeld ook kijken naar het aantal te werken uren, de eindejaarsuitkering, de toeslagen, het aantal verlofdagen etc., dan blijkt dat de CAO Textielverzorging wel degelijk concurrerend is. En, werkgevers willen hier graag verder aan bouwen. Werkgevers vertrouwen er dan ook op dat alles wat hierover tijdens de onderhandelingen tot nu uitgewisseld is, dit voor de vakbonden (in een totaal pakket) tot een goede deal maakt.

Pensioen

Nieuw te maken cao-afspraken kunnen niet langer de ontwikkelingen in de pensioensector links laten liggen. Er moeten door sociale partners keuzes gemaakt worden over een nieuw contract en alles wat daarmee samenhangt. Dat heeft ook invloed op de prijs van pensioen. Deze prijs moet worden bekostigd uit de loonruimte. Daarom is het ook belangrijk om op dit onderdeel samen met vakbonden goede keuzes te maken voor inkomen van nu en inkomen voor later. 

Nog geen cao

Helaas lukt het nog niet om tot een finale cao deal te komen. Vakbonden richten hun focus, ondanks de huidige crisis, momenteel vooral op een flinke salarisstijging, en minder op de noodzakelijke duurzame inzetbaarheidsagenda. Hierbij is het voor alle partijen een zoektocht in het maken van keuzen. Kiezen we voor een korte cao, dan kan dat met minder nadruk op de andere dossiers. Duurt de nieuwe cao langer, dan is het voor partijen belangrijker helder te hebben hoe we die periode alle thema’s goed aan bod laten komen. Dat is niet gemakkelijk. FNV kiest hierbij voor het opvoeren van druk en contact zoeken met onze klanten en hun leden over wat zij willen bereiken. Werkgevers vinden het een gemiste kans dat hierbij alleen de FNV-zijde wordt benadrukt. Werkgevers zien nog voldoende ruimte en kansen om samen met elkaar een goed akkoord te sluiten waarmee iedereen tevreden naar zijn achterban kan gaan. Werkgevers zijn echt nog niet uitonderhandeld en roepen FNV en CNV op om namens alle werknemers de handschoen niet voortijdig in de wasmand te gooien, maar op de uitnodiging van werkgevers in te gaan om in april een akkoord te bereiken. Samen kiezen voor een toekomst waarbij de juiste keuzen gemaakt worden voor en na deze crisisperiode.

Om hun terugkoppeling van de leden te overhandigen, was FNV woensdag 24 maart op het kantoor van FTN/NETEX. Werkgevers nemen deze input van harte mee naar het formele overleg.

Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Voor vragen kunt u terecht bij het secretariaat, zij zijn u graag van dienst.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland

Peter Wennekes

Bericht openen

CAO TV Update (23 maart 2021)

Geachte leden,

Met de laatste CAO TV update van 26 februari jl. hebben wij u nader geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom een nieuwe cao. Na afbreking van het overleg door de bonden is er een soort adempauze geweest, die door beide partijen is gebruikt om na te denken over de thans ontstane situatie.

Inmiddels hebben de vakbonden een handtekeningen actie georganiseerd en een nieuw ultimatum gesteld. De komende periode zal FNV een stemmen actie houden onder haar achterban. Dit gaat van 29 maart tot en met 21 april as plaatsvinden, bij een aantal grote bedrijven. Indien zij vele stemmen winnen kunnen/zullen zij naar verwachting nadien ook werkonderbrekingen en stakingen gaan organiseren.

De werkgevers delegatie heeft, na een ledenraadpleging eind december jl het eindbod van FNV afgewezen. Informele gesprekken hebben tot dusverre (nog) niet het gewenste resultaat opgeleverd. Gelet op de crisis en de lange duur ervan, hebben de vakbonden tot op heden hier weinig oog voor. Vele bedrijven staan op de rand van hun voortbestaan, maar het dreigende verlies aan werkgelegenheid lijkt niet echt serieus te worden genomen.

De werkgeversdelegatie blijft streven naar een nieuwe cao textielverzorging die zowel op korte termijn als ook op langere termijn de belangen van alle betrokkenen evenwichtig bij elkaar brengt en de branche ook na Corona weer volop perspectief geeft. De vakorganisaties worden van harte uitgenodigd om dit aan de onderhandelingstafel nader te bespreken.

Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Voor vragen kunt u terecht bij het secretariaat, zij zijn u graag van dienst.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland

Peter Wennekes

Berichtnavigatie

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Scroll naar boven