Bericht openen

Het coronavirus raakt de textielverzorgingsbranche hard

Sinds 16 maart ziet de wereld er anders uit en hebben we te maken met een “intelligente lock down” om het coronavirus onder controle te houden en ervoor te zorgen dat de IC’s in de ziekenhuizen niet overvol raken.

Ook het sluiten van scholen, horeca, sportaccommodaties en het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven en te werken, heeft een grote impact op onze samenleving.

Het coronavirus raakt ons niet alleen wat gezondheid betreft, maar ook financieel is Nederland in zwaar weer terechtgekomen. En dat is voor de textielverzorgingsbranche niet anders. In een paar weken tijd is het omzetverlies bij de bedrijven groot. Uit onderzoek onder de leden blijkt dat het (verwachte) verlies varieert van 40% tot 90% over de periode maart – juni. Vooral wasserijen die werken voor de horeca, hotels en evenementen zijn hard getroffen. Dit leidt tot onrust en onzekerheid bij bedrijven en werknemers.

Het FTN secretariaat heeft vrijwel dagelijks contact met VNO-NCW en MKB-NL om vragen aan te kaarten c.q. te lobbyen en de branche  op het netvlies te houden van de koepels én uiteraard de overheid. Zo was de eerste actie ervoor te zorgen dat wasserijen toegevoegd werden aan de lijst van cruciale beroepsgroepen en vitale processen om zo de dienstverlening aan de zorg te kunnen waarborgen (ook bij een eventuele “lock down”).

Met het RIVM en andere deskundigen is vaak overleg geweest over onder meer protocollen voor “besmette was”.

Ondersteuning van de overheid in deze coronacrisis is noodzakelijk en urgent. Het FTN secretariaat stelt alles in het werk om deze financiële ondersteuningsmaatregelen zo toepasselijk mogelijk te maken voor de branche. Zo deed het afgelopen week een dringend beroep op MKB-NL om de TOGS-regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) ook toegankelijk te maken voor kleine wasserijen en stomerijen en hiervoor de SBI-codes in deze regeling op te nemen. Met succes; vandaag werd de bevestiging ontvangen dat dit vanaf 15 april het geval zal zijn.

En sinds 6 april is het NOW-loket (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) bij het UWV geopend waar een aanvraag ingediend kan worden voor een tegemoetkoming in de loonkosten.

Zonder deze overheidssteun worden veel bedrijven al op zeer korte termijn in grote problemen gebracht.

Over twee weken maakt het kabinet bekend of de coronamaatregelen na 28 april verlengd worden.

Vrijwel dagelijks ontvangt u van ons UPDATES met de laatste informatie. Voor vragen en opmerkingen kunt u steeds contact opnemen met het secretariaat (ftn@brancheorganisatieftn.nl).

Bericht openen

MJA3-deelnemers hebben gerapporteerd!

Na de jaarwisseling is het voor MJA3-deelnemers zaak om tijdig de rapportage over energiebesparende maatregelen, die in 2019 gepland stonden, op te stellen. Deadline hiervoor was 1 april. Op 30 maart jl. bleek dat enkele deelnemers voor verschillende locaties de rapportage nog niet definitief hadden ingediend. Na een reminder van FTN is dit alsnog gedaan. Daarmee voldoen de FTN-leden aan hun verplichtingen.

Nu is het wachten op de resultaten die in de sectorrapportage gepresenteerd worden. Deze wordt in juli verwacht.

Bericht openen

Certex: succesvolle hercertificatie De Gordijnenwasserij

Onlangs heeft TÜV Nederland aan audit uitgevoerd bij De Gordijnenwasserij in Reeuwijk om het bedrijf opnieuw te kunnen certificeren voor een periode van drie jaar. Met een goede uitkomst want het certificaat is verstrekt!

De Gordijnenwasserij mag daarmee het Certex Certificaat kwaliteitsmanagementsysteem voeren. Dit toont aan dat voldaan wordt aan ISO 9001 alsmede NEN-EN 14065 RABC, de norm die toeziet op specifieke hygiëne-risico’s binnen een wasserij. De RABC-norm kan gezien worden als een tegenhanger van de binnen de horeca bekende HACCPP-standaard. De Gordijnenwasserij is gespecialiseerd in het reinigen van gordijnen, vitrages, lamellen en jaloezieën en reinigt ook in mobiele units op locatie. Ook deze locaties zijn Certex-gecertificeerd.

Op www.certex.info is een compleet overzicht te vinden van alle Certex-gecertificeerde bedrijven.

Bericht openen

FTN verwelkomt nieuw lid Bielheimerbeek B.V.

Per 1 maart is Bielheimerbeek B.V., gevestigd in Varsseveld, lid van FTN. Wij heten het bedrijf van harte welkom! Bielheimerbeek is sinds 1934 een professionele wasserij en bedient horeca en bedrijven door heel Europa. Tevens is het bedrijf specialist in verhuur en verkoop van linnengoed en bedrijfskleding voor de horeca en industrie.

FTN kijkt uit naar een goede en langdurige samenwerking met Bielheimerbeek.

Bericht openen

FTN verwelkomt nieuw lid Marbell

Per 1 maart is Marbell, gevestigd in Enschede, lid van FTN. Wij heten het bedrijf van harte welkom!

De wasserij heeft zich gespecialiseerd in het reinigen en verzorgen van werkkleding, microvezeldoeken en vloermoppen. Daarnaast levert het ook disposable artikelen voor de luchtvaart, touroperators en reisorganisaties, waaronder hoofdsteunkussens, gastendoekjes, dekens, etc.

FTN kijkt uit naar een goede en langdurige samenwerking met Marbell.

Bericht openen

MKW nieuwe stijl

Op uitnodiging van voorzitter Joost van Leeuwen vond woensdag jl. een bijeenkomst plaats van enkele MKW-leden om na te denken over de wijze waarop MKW als platform voor de aangesloten bedrijven kan fungeren. Diverse ideeën kwamen daarbij op tafel om onderwerpen die vele deelnemers raken met elkaar uit te wisselen, ervaringen te bespreken om als directeuren/eigenaren met elkaar van gedachten te wisselen.

Er is afgesproken dat de verzamelde ideeën op de komende MKW vergadering op 20 april aan alle leden worden voorgelegd. Vanwege het coronavirus zou het eventueel kunnen betekenen dat ook deze bijeenkomst online (video call) zal worden georganiseerd.

Bericht openen

Aanpassing bijeenkomsten FTN vanwege coronavirus!

In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19) is besloten de diverse aankomende vergaderingen/bijeenkomsten op te schorten, dan wel online via een video call te organiseren.

Dit betreffen:

  • Platform O&A: woensdag 18 maart (15.00 – 17.00 uur). Deze bijeenkomst wordt een video call. Het betreft een CAO voorbereidende bespreking, waarbij o.a. de resultaten van de ledenenquête nader worden toegelicht.
  • M&T themabijeenkomst ‘Van energiebesparing tot nieuwe markt door digitalisering’, donderdag 26 maart (14.00 – 20.00 uur). De bijeenkomst wordt vooralsnog uitgesteld, mede gelet op de urgentie van de te bespreken onderwerpen. Zodra e.e.a. mogelijk is wordt de bijeenkomst alsnog ingepland.
  • ALV / CAO mandaat: (voorlopige planning) 22 april (15.00 – 18.30 uur). De voortgang is afhankelijk van de besluitvorming rondom de COVID-19 situatie, alsmede van de definitieve afspraken over de komende CAO onderhandelingen. Wij zullen u later deze maand hierover nader informeren.

Voor video call bijeenkomsten. gelieve u zich uiterlijk een dag vantevoren aan te melden voor registratie, zodat u aan de vergadering kunt deelnemen. Bij overregistratie wordt een tweede call ingepland.

Bericht openen

Circulariteit gedragen door grote merken

Het huidige kledingverbruik is al enorm, zeker als je je beseft dat veel kleding amper of niet gedragen wordt. Tegen het jaar 2030 zal het verbruik naar verwachting met 63% stijgen; dit staat gelijk aan 500 miljard nieuwe T-shirts! De vraag naar grondstoffen neemt dus ook gigantisch toe. Een slechte ontwikkeling met “overshoot day” en klimaatverandering in het achterhoofd. Nu al stoot de textielproductie 1,2 miljard ton broeikasgassen uit! De Ellen MacArthur Foundation denkt dat textiel, gebaseerd op de huidige populatie en consumptiepatronen, richting 2050 meer dan 25% van de wereldwijde CO2-uitstoot voor haar rekening neemt. Tijd voor verandering dus!

Grote merken als Puma en Nike brengen nieuwe collecties waarin “afval” als grondstof wordt verwerkt. Puma heeft samen met het netwerk The First Mile een nieuwe sportswear-collectie geïntroduceerd waarin minimaal 83% recyclede polyester garen in is verwerkt. Nike verwerkt, in het kader van de “Move to Zero” filosofie, recyclede materialen en afval in haar Space Hippie schoenen. Hier kan professionele textielreiniging veel toegevoegde waarde leveren door het langer in gebruik houden van textiel en schoenen door ruil, verhuur gecombineerd met professionele textielreiniging. En door deze spullen, als zij uiteindelijk versleten zijn, als grondstof terug te (laten) brengen in de kringloop!

Bericht openen

Invoeringswet Omgevingswet door de Eerste Kamer

Op 11 februari jl. heeft de Eerste Kamer de Invoeringswet Omgevingswet aangenomen. De Omgevingswet moet de wet- en regelgeving voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving vereenvoudigen en besluitvorming over projecten versnellen. Regelgeving wordt eenvoudiger en gaat meer ruimte voor lokaal maatwerk bieden waarbij de balans tussen beschermen en benutten van de leefomgeving centraal staat.

Regels van de gemeente over de fysieke leefomgeving worden onder de nieuwe wet gebundeld in één omgevingsplan. Daarnaast werken provincies en waterschappen met regels in de Omgevings- en Waterschapsverordening. Elke provincie, gemeente en ook het Rijk stellen daarnaast een omgevingsvisie op met de lange termijnambities voor de leefomgeving.

Omgevingsloket
Het Omgevingsloket is het punt waar alle regelgeving samenkomt. Hier kan straks iedereen zien welke regels in een gebied gelden. Ook kunnen er vergunningen worden aangevraagd en de vergunningsprocedure wordt verkort van 26 weken naar 8 weken; dat is het uitgangspunt.

Ingangsdatum
Door VNG, UvW, het IPO, het Rijk en de Tweede en Eerste Kamer wordt rond de zomerperiode besloten of de Omgevingswet per 1 januari 2021 ingaat. Daarvoor geldt als één van de voorwaarden dat de wet maar ook het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) voldoende is geïmplementeerd bij alle overheden.

Berichtnavigatie

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13
Scroll naar boven