Bericht openen

WIEG-regeling: per 1 juli 2020 aanvullend geboorteverlof

Regelingen rondom geboorteverlof liggen vast in de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG). Per 1 juli 2020 wordt de regeling rondom geboorteverlof uitgebreid. Medewerkers in loondienst kunnen vanaf die datum maximaal 5 weken, minder mag ook, aanvullend geboorteverlof opnemen na de bevalling van hun partner.

Ook voor dit verlof is de arbeidsduur per week het uitgangspunt. Voorbeeld: een parttimer die 3 dagen per week werkt, heeft recht op maximaal 5 maal 3 dagen aanvullend geboorteverlof. Tijdens die maximaal 5 weken geldt een uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon. De werknemer moet deze verlofweken binnen zes maanden na de geboorte van het kind opnemen. Voorwaarde hierbij is dat eest het ‘gewone’ geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week wordt opgenomen. Bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang mag de werkgever in overleg met de medewerker de verlofdagen anders inroosteren. De werkgever mag het verlof zelf niet weigeren, maar wel de periode waarin het recht wordt gebruikt.

In de week geboorteverlof aansluitend op de bevalling, wordt het loon volledig uitbetaald. Tijdens de vijf aanvullende weken krijgt een werkgever een vergoeding van 70% van het dagloon van de medewerker, tot maximaal 70% van het wettelijk maximumdagloon. U vraagt de uitkering aan bij het UWV en het UWV betaalt de uitkering aan de werkgever uit. De werkgever verrekent dit in de loonbetaling aan de werknemer.

Bericht openen

Advies voor zomervakantieopname van personeel

Zomervakantie en opname van aaneengesloten verlof van twee of meer kalenderweken tussen 30 april en 1 oktober levert vaak spanning op tussen werkgever en werknemer. Hieronder een aantal aanbevelingen hoe je daar als werkgever mee om kunt gaan. Houd hierbij altijd in ogenschouw dat het Burgerlijk Wetboek (art. 638) en de CAO in acht genomen dienen te worden (zie bijlage hieronder). Eigen afspraken in arbeidsovereenkomsten of bedrijfseigen regelingen zijn toegestaan mits ze niet met de wet en de CAO conflicteren. Wil je zekerheid hebben bij specifieke situaties of voorbeeld regelingen, dan kun je altijd contact opnemen met de brancheorganisatie.

Stel een deadline
Communiceer duidelijk de uiterste datum waarop medewerkers hun vakantieaanvraag schriftelijk moeten indienen. Geef ook duidelijk schriftelijk aan dat de aanvragen die ingediend worden niet eerder toegekend zijn dan wanneer je als werkgever een definitief besluit hebt genomen over alle ingediende aanvragen. Volgens de wet hebben werkgevers de mogelijkheid om tot twee weken na de aanvraag schriftelijk bezwaar te maken. Als dat niet gebeurt, is de vakantie vastgesteld volgens de wensen van de werknemer. Ook kun je pas een vakantieplanning maken als alle vakantieaanvragen zijn ontvangen.

Stel eventueel een vakantie aanvraagformulier op waarin duidelijk staat vermeld:

 • de afspraken en regels
 • de procedure
 • deadlines en tijdpad voor besluitvorming
 • wijze van besluitvorming

Bepaal vooraf de minimale bezettingsgraad
In een basisrooster voor het hoogseizoen stel je de minimale bezettingsgraad per afdeling en/of per functie vast. Je gaat na hoeveel werknemers minimaal per dag aanwezig moeten zijn. Daarbij is het belangrijk om in te schatten of de werkzaamheden in je bedrijf af- of toenemen tijdens het hoogseizoen. Vergelijk het met andere perioden en met voorgaande jaren.

Inventariseer knelpunten
De volgende stap is het invullen van het basisrooster aan de hand van de vakantieaanvragen. Zo zie je al vrij snel waar mogelijke obstakels liggen. Waak voor onderbezetting. Er zullen ook weken zijn dat er meer mensen aanwezig zijn dan nodig is. Dat is geen probleem, mits er voldoende werk voorhanden is. En zo is er eindelijk tijd voor de klussen die eerder bleven liggen.

Zoek oplossingen voor onderbezetting
Om onderbezetting te voorkomen, probeer je eerst of werknemers er bij het boeken van hun vakanties onderling uitkomen, of samen met hun direct leidinggevende. Lukt dat niet? Dan beslis jij als werkgever welke vakantieaanvragen worden goedgekeurd. Daarbij let je op verschillende factoren die je vooraf hebt besproken of die vaststaan in het contract.

Afspraken maken
Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat elk jaar een andere medewerker voorrang krijgt. Of je geeft personeel met schoolgaande kinderen of partners in de bouw of het onderwijs voorrang. Let wel, dergelijke afspraken kun je alleen maken als het in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd. (Hier geldt ook een bedrijfseigen regeling mits dit wordt vermeld in de arbeidsovereenkomst en ook is verstrekt aan de medewerker). Het dient aanbeveling dat een bedrijfseigen regeling is afgestemd met de PVT of de OR.

Blijven er gaten over?
Vraag parttimers of ze in de vakantieperiode extra uren willen maken. Zo vang je al een groot deel van de onderbezetting op. Bovendien staan parttimers er vaak positief tegenover. De extra uren kunnen worden uitbetaald in salaris of worden omgezet in extra vrije dagen buiten het hoogseizoen. Tot slot is er altijd nog een mogelijkheid voor het inhuren van flexwerkers of vakantiekrachten, zoals uitzendkrachten en freelancers.

Vakantieaanvraag weigeren

Wijs een vakantieaanvraag alleen af als er sprake is van een deugdelijke, dringende reden. Daarvan is sprake als:

 • een collectieve vakantie is vastgesteld (bouwvak of schoolvakanties)
 • speciale afspraken in de arbeidsovereenkomst, en/of bedrijfseigen regeling met verwijzing in de arbeidsovereenkomst, zijn gemaakt
 • de vakantiewens grote problemen oplevert voor de bedrijfsvoering (deze problemen moet je als werkgever goed kunnen onderbouwen) Zie artikel 40 CAO Textielverzorging.

In alle andere gevallen kun je een vakantieaanvraag niet zomaar weigeren. Bied een redelijk alternatief wanneer je de vakantieaanvraag weigert. Het is belangrijk voor de verstandhouding dat dit in goed overleg gebeurt.

Maak de vakantieplanning algemeen bekend
Een helder schema biedt een hoop duidelijkheid. Zo weten collega’s precies van elkaar wanneer ze wel en niet zijn ingeroosterd en zien ze bijvoorbeeld bij ziekte in één oogopslag wie wel of niet voor vervanging beschikbaar is. Maak daarom de definitieve vakantieplanning voor iedereen zichtbaar en hang een geprinte versie op een centrale plek. Of deel hem digitaal.

NB: Als je andere afspraken hebt gemaakt in de arbeidsovereenkomst en een verwijzing hebt naar een bedrijfseigen regeling aanvullend op de CAO en Burgerlijk Wetboek, dan gelden de afspraken in de arbeidsovereenkomst mits ze niet conflicteren met de wet en de CAO en de bedrijfseigen regeling is overeengekomen met de OR of PVT.

BIJLAGE

Verlof Burgerlijk Wetboek: artikel 638: vakantie opnemen

 • De werkgever is verplicht de werknemer ieder jaar in de gelegenheid te stellen de vakantie op te nemen waarop de werknemer op grond van artikel 634 ten minste aanspraak heeft.
 • Voorzover in de vaststelling van de vakantie niet is voorzien bij schriftelijke overeenkomst dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst of regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan of de wet, stelt de werkgever de tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie vast overeenkomstig de wensen van de werknemer tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten. Indien de werkgever niet binnen twee weken nadat de werknemer zijn wensen schriftelijk heeft kenbaar gemaakt, schriftelijk aan de werknemer gewichtige redenen heeft aangevoerd, is de vakantie vastgesteld overeenkomstig de wensen van de werknemer.
 • In geval van gewichtige redenen wordt de vakantie op zodanige wijze vastgesteld dat de werknemer desverlangd, voorzover zijn aanspraak daartoe toereikend is, gedurende twee opeenvolgende weken of tweemaal een week vakantie kan opnemen.
 • De werkgever stelt de vakantie zo tijdig vast dat de werknemer gelegenheid heeft tot het treffen van voorbereidingen voor de besteding van de vakantie.
 • De werkgever kan, indien daartoe gewichtige redenen zijn, na overleg met de werknemer, het vastgestelde tijdvak van de vakantie wijzigen. De schade die de werknemer lijdt ten gevolge van de wijziging van het tijdvak van de vakantie, wordt door de werkgever vergoed.
 • De werkgever is verplicht de werknemer de resterende aanspraak op vakantie in dagen of uren te verlenen, tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten.
 • Indien een aanspraak op vakantie is verworven die het in artikel 634 bedoelde minimum te boven gaat, kan voorzover die aanspraak dat minimum te boven gaat, bij schriftelijke overeenkomst van de in lid 2 genoemde termijn worden afgeweken ten nadele van de werknemer.

CAO Textielverzorging: artikel 40 lid 5

De verlofuren dienen te worden opgenomen in overleg tussen werkgever en werknemer met inachtneming van de volgende bepalingen:
a. werkgever dient op werknemersverzoek tot opname van verlofuren te beslissen binnen 2 werkdagen. Op een verzoek van werknemer tot opname van meer dan 5 werkdagen verlof dient werkgever binnen 10 dagen en voorzover dit verzoek betrekking heeft op aaneengesloten verlof van drie kalenderweken tussen 30 april en 1 oktober voor 1 maart te beslissen;
b. werkgever kan op een verzoek tot opname van verlofuren afwijzend beslissen, indien werkgever kan aantonen, dat vervanging van betrokken werknemer tijdens de gewenste verlofuren noodzakelijk zou zijn én niet realiseerbaar zou zijn;
c. werkgever zal niet afwijzend beslissen op een verzoek tot opname van verlofuren, indien:
– dit verzoek wordt gedaan twee maanden of langer voor de gewenste opname terwijl afwijzing van het verzoek ertoe zou leiden dat volledige opname van de in het kalenderjaar opgebouwde verlofuren binnen datzelfde kalenderjaar voor werknemer onmogelijk zou zijn;
– dit verzoek wordt gedaan wegens religieuze of levensbeschouwelijke dagen, tenzij aan het verzoek van de werkgever strekkend tot opgave van dergelijk verlof door de werknemer niet is voldaan.
d. een afwijzing van een verzoek tot het opnemen van verlofuren dient door werkgever terstond schriftelijk te worden bevestigd.

Bericht openen

FTN Lobby werpt vruchten af

De op verzoek van haar leden opgestarte lobbyactiviteiten, hebben de nodige eerste resultaten opgeleverd. Het door EY opgestelde brancherapport “Textielservice is meerwaarde!” werd gepresenteerd en ook voor leden beschikbaar gesteld ten behoeve van hun communicatie richting klanten en stakeholders. In samenspraak met leden die in vier werkgroepen vertegenwoordigd zijn, zijn de centrale thema’s voor de verschillende segmenten vastgesteld:

Duurzaamheid: professionele textielservice is 5x duurzamer dan thuis wassen
Gezondheidszorg: hygiënisch schoon wassen voor de gezondheidszorg
Horeca: de FTN wasserij staat voor professionele, betrouwbare en verantwoorde dienstverlening. Dat wilt u toch ook?
Industrie: de werkgever draagt verantwoordelijkheid voor betrouwbaar onderhoud zodat oorspronkelijke functionaliteit en representativiteit behouden blijven.

Deze thema’s worden op de FTN-website gepresenteerd aan bezoekers. Voor leden zijn (achter de inlog) uitgebreide pitchpresentaties en uitgebreide informatie beschikbaar in de “toolboxen” die per segment ingericht zijn. Ook zijn hierin de persberichten opgenomen die naar aanleiding van actualiteiten, zoals het Klimaatakkoord en de afgelopen droge zomer, zijn verstuurd. De komende tijd worden de toolboxen verder aangevuld, ook met concrete cases van leden die als inspiratie kunnen dienen!

FTN heeft ook actief stakeholders benaderd en dat heeft tot diverse uitnodigingen voor gesprekken geleid, onder meer met het ministerie van EZK, D66 en GroenLinks, en zelfs deelname aan een tweetal stakeholdersbijeenkomsten “Microvezels uit kleding en textiel” die het Ministerie van I&W organiseert. FTN is uitgenodigd deel te nemen aan de duurzaamheidsdag van NVZ (Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten) op 20 mei a.s.. Er zijn contacten met TNO en Urgenda over deelname aan duurzaamheidsprojecten.

In overleg met de werkgroepen worden binnenkort de plannen voor 2020 verder ingericht zodat het vliegwiel nog verder aangezwengeld kan worden!

Bericht openen

Zet de datum vast in de agenda: 26 maart, bijeenkomst Milieu & Techniek!

De bijeenkomst Milieu & Techniek heeft dit keer als thema: “Van energiebesparing tot nieuwe markt door digitalisering”. We vullen de middag met interessante sprekers en paneldiscussies en sluiten af met een aperitief met lopend buffet. Zet dus alvast in de agenda: donderdagmiddag 26 maart (13.00 – 20.00 uur). De uitnodiging en het programma worden binnenkort verstuurd.

Graag tot ziens op 26 maart!

Bericht openen

Interne audits: niet alleen omdat het moet!

Binnen kwaliteitsmanagement spelen audits een belangrijke rol. Door onafhankelijke externe deskundigen worden bedrijven en kwaliteitsmanagementsystemen doorgelicht om te beoordelen of de praktijk aansluit bij de theorie. En of het kwaliteitsmanagementsysteem brengt wat het moet brengen, namelijk meer efficiency en een hoger kwaliteitsniveau. Onderdeel van een kwaliteitsmanagementsysteem is het uitvoeren van interne audits. Dit geldt dus ook voor Certex® dat specifiek op professionele textielverzorging is toegespitst.

Soms wordt dit als belastend ervaren. Maar, juist ook deze interne audits zijn waardevol binnen een kwaliteitsmanagementsysteem en een bedrijf. Ze kunnen kostenbesparingen opleveren doordat werkprocessen steeds weer beoordeeld worden; daar waar ze niet lekker lopen kunnen verbeteringen doorgevoerd worden. Interne audits geven beter inzicht in allerlei processen en procedures waardoor foutsituaties eerder opgemerkt en hersteld kunnen worden. Door bij een audit ook de medewerkers om terugkoppeling te vragen, worden zij meer betrokken bij hun werk maar ook het kwaliteitsmanagement. Zeker als ze uitgenodigd worden om verbeteringsvoorstellen aan te reiken en ook goede prestaties teruggekoppeld krijgen.

Goed kwaliteitsmanagement is geen eenmalige actie; het is een doorlopend proces. Als dat eenmaal goed in het bedrijf ingebed is, dan is het een automatisme in plaats van een belasting. En leveren interne audits continu input op voor verdere verbeteringen waardoor efficiency en kwaliteit steeds weer op een hoger niveau komen.

Bericht openen

Een extra vrije (feest)dag in 2020

5 Mei is een officiële feestdag in Nederland, maar niet iedereen is dan vrij. Een officiële feestdag is namelijk niet per definitie een verplichte vrije dag. Dat is afhankelijk van wat daarover is afgesproken in de CAO. In de meeste CAO’s, waaronder de CAO Textielverzorging, is vastgelegd dat alleen in de lustrumjaren 5 mei een vrije dag is. Dat is in 2020 dus het geval.

Onderstaand een overzicht van de feestdagen waarop de medewerkers in 2020 een vrije dag krijgen:

 • Nieuwjaarsdag, 1 januari 2020
 • Tweede Paasdag, 13 april 2020
 • Koningsdag, 27 april 2020
 • Bevrijdingsdag, 5 mei 2020
 • Hemelvaartsdag, 21 mei 2020
 • Tweede Pinksterdag, 1 juni 2020
 • Eerste en Tweede Kerstdag, 25 en 26 december 2020
Bericht openen

Specialist in textielverzorging CleanLease verwerft meerjarencontract bij zorgorganisatie Azora

CleanLease heeft een nieuwe meerjarenovereenkomst gesloten met zorgorganisatie Azora voor de textielverzorging van haar bewoners en cliënten. Azora is een moderne en professionele zorgorganisatie die met ca 1.900 medewerkers en 1.100 vrijwilligers vanuit acht zorgcentra in de Achterhoek alles in het werk stelt om kwetsbare mensen zo zelfstandig mogelijk hun leven te laten leiden.

Azora heeft na een gedegen oriëntatie in de markt naar mogelijke partners die de reiniging en levering van linnen, dekbedden, persoonsgebonden goed en dienstkleding zou kunnen verzorgen, gekozen voor CleanLease. Doelstelling van Azora was om een partner te selecteren waarmee ze de komende jaren op een pro-actieve en flexibele manier continu kan werken aan verbetering van de dienstverlening.

Foto: Theo Lantinga, algemeen directeur CleanLease en Hans Metzemaekers, bestuurder Azora, verlengen samenwerking

Bericht openen

22e editie Vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer

Afgelopen vrijdag was de laatste dag van de vakbeurs Facilitair & Gebouwenbeheer, die op woensdag 29 januari voor drie dagen haar deuren opende in de Jaarbeurs in Utrecht. Op deze 22e editie van de beurs waren ook Elis, Laundry B.V. namens het Belgische LDL Equipment, en TOPP Nederland terug te vinden.

Op de vakbeurs kwam ook dit jaar weer alles aan de orde wat te maken heeft met facilitair management en gebouwbeheer. Bedrijfsleven mixt hier met overheid, zorg en onderwijs. Van beveiliging, catering, circulair faciliteren, digitale informatievoorziening, groen op de werkplek, klimaatbeheersing, schoonmaak en textielverzorging, hier is het te vinden. Op het noviteitenplein waren de genomineerden met hun inzendingen voor de FGNoviteitenprijs 2020 te zien. Bezoekers konden terecht in de vijf open zalen in het zalencentrum op de beursvloer voor een variëteit aan lezingen.

De textielverzorgingssector liet de vakbeurs ook dit jaar grotendeels aan zich voorbij gaan. Alleen Elis presenteerde moderne professionele textielservice, inclusief verschillende innovaties. Ook Laundry B.V. was met groot enthousiasme aanwezig namens het Belgische LDL Equipment en nam haar reinigingsmiddelenleverancier 2B Sure mee. Op het gebied van circulair (bedrijfs)textiel waren eveneens enkele interessante initiatieven te vinden. In nummer 2 van TextielBeheer vindt u een reportage over de beurs en haar standhouders.

Bericht openen

Elis Nederland introduceert Pest Control

Op de Vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer heeft Elis Nederland haar nieuwe service Pest Control geïntroduceerd. Ongedierte wordt preventief en curatief door Elis bestreden. De facilitair partner met diensten als bedrijfskleding, sanitaire hygiëne, (schoonloop)matten, industriële poetsdoeken en cleanroom oplossingen maakt hiermee haar aanbod nog completer.

De internationale multi-serviceverlener, die sinds 2018 onder de naam Elis in Nederland opereert, is al jaren succesvol met de service Pest Control in Zuid-Europa. Deze kennis, ervaring en producten zijn nu ook beschikbaar voor Nederland. “Het is een perfecte aanvulling op ons dienstenpakket” zegt Lars Kamphuis, Managing Director van Elis Nederland. “Als dienstverlener ontzorgen wij onze klanten op het gebied van veiligheid en hygiëne. Ook ongediertebestrijding hoort daar bij. Zo bieden wij de klant een totaal aanbod” aldus Lars Kamphuis.

Persoonlijke benadering

Door de grote landelijke dekking van Elis, is de organisatie in staat om van noord tot zuid snel en effectief ongedierte te bestrijden. Bij een ongedierteplaag is Elis zeer snel ter plaatse om curatief te bestrijden. Beter is het om de plaag voor te zijn en preventieve maatregelen te nemen. Elis adviseert haar klanten in werkwijze, routing en hygiëne om de kans op een ongedierteplaag te minimaliseren. Elis levert kwaliteit, snelheid en een persoonlijke benadering om de klant te ontzorgen, ook als daar een stap extra voor nodig is. Met haar producten, die diervriendelijk zijn en aan de strengste eisen (BRC/IFS/GMP/FSSC22000) voldoen, is een plaag onder controle te krijgen.

Berichtnavigatie

1 2 3 8 9 10 11 12 13
Scroll naar boven