Bericht openen

Textielrecycling: op weg naar een gesloten kringloop!

De vraag naar textiel en vezels blijft groeien omdat de wereldpopulatie groeit en de welvaart toeneemt. Dit zet een enorme druk op de footprint van de textiel- en mode-industrie. Bijvoorbeeld omdat voor de productie van 1 kg 100% katoenen handdoek 155,9 MJ primaire energie nodig is en ook nog eens 8.900 liter water. De katoenproductie kan de groeiende vraag sowieso niet aan dus synthetische vezels moeten dit opvangen.

Des te bizarder is het dan dat van de 53 miljoen ton vezels die jaarlijks in de kledingindustrie wordt gebruikt, slechts 12% wordt recyclet waarvan 1% in een echt gesloten cirkel en 37% als afval op de berg of in de oven belandt. Een enorme vernietiging van resources. Recycling kan een antwoord bieden en sluit ook aan bij de core business van professionele textielverzorging die de levensduur van textiel fors verlengt door deze, na het dragen, keer op keer in nieuwstaat terug te brengen!

Stand van zaken
In opdracht van FTN heeft TKT onderzocht wat de actuele stand van zaken is op het gebied van textielrecycling. In Nederland wordt momenteel 75% van het textiel al gerecycled in een nieuwe textiel toepassing maar hier gaat het echter om laagwaardige toepassingen zoals bijvoorbeeld poetsdoeken waarvoor 65% van alle afgedankte textiel uit de wasserijen gebruikt wordt. Dit type toepassingen zijn niet voldoende om het volledige aanbod van afgedankt textiel te kunnen verwerken; meer hoogwaardige toepassingen zijn nodig. Door inzet van gerecycled materiaal kan de productie van katoen en synthetische vezels verlaagd worden. Met alle milieuvriendelijke consequenties van dien!

Vormen
Mechanische Recycling rafelt weggegooid textiel in individuele vezels uiteen en gebruikt deze om er weer garens van te spinnen of nonwovens van te maken. Laatstgenoemde is een relatief laagwaardige toepassing waarbij veel eigenschappen van textiel verloren gaan. Om garens te kunnen spinnen moet de afvalstroom erg zuiver zijn, wordt “virgin” bijgemengd en moeten bij voorkeur witte vezels geleverd worden. Gekleurd materiaal moet eerst, met nadelige gevolgen, gebleekt worden. Doordat versleten textiel wordt gebruikt, levert mechanische recycling over het algemeen kortere vezels en een lagere kwaliteit; hiervoor wordt “virgin” bijgemengd.

Chemische recycling breekt het textielafval af tot op moleculair niveau waarna de grondstof opnieuw uitgesponnen wordt tot nieuwe vezels. Het smelten van polyester en opnieuw spinnen is een voorbeeld waarvoor veelal PET-flessen worden gebruikt. Zuivere mono-stromen afval zijn hier nog crucialer dan bij mechanische recycling omdat andere type vezels onzuiverheden kunnen veroorzaken wat de kwaliteit negatief zal beïnvloeden. Chemisch recyclen geeft doordat de vezel helemaal opnieuw gesponnen wordt, over het algemeen een hogere kwaliteit vezel dan mechanisch recyclen. Het wordt daarom door de experts gezien als de techniek van de toekomst.

Toekomst
Veel bedrijven zijn bezig met het ontwikkelen van chemische recycling. Daarnaast wordt onderzocht of textiel recyclebaar is met kleur en coatings en te hergebruiken in het nieuwe textiel. Dit vermijdt de stappen om deze te verwijderen. Ook “design-for-recycling” word steeds belangrijker zodat kledingstukken makkelijker “gedemonteerd” kunnen worden (ritsen, knopen e.d.).

Rapport
Bent u geïnteresseerd in het uitgebreide verslag van dit project, neem dan contact op met het secretariaat (ftn@brancheorganisatieftn.nl).

Bericht openen

Nederland gaat van het gas; hoe verder?

NAM heeft recentelijk de eerste gaswinningsinstallatie in Groningen gesloopt. Wij gaan van het Nederlandse gas af. Om diverse redenen. Andere landen zoals Duitsland schakelen juist over naar gas omdat de verbranding van aardgas is een efficiënt en schoon proces is, zeker in vergelijking met olie- of kolengestookte installaties. Nederland zit in een transitiefase en deze transitie zal ook textielservicebedrijven raken omdat veel apparatuur gasgestookt is. Om de effecten hiervan in beeld te brengen kreeg TKT van FTN opdracht dit uit te zoeken en hoe de sector zich voor kan bereiden op komende ontwikkelingen. Die ontwikkelingen zijn relevant, bijvoorbeeld vanwege investeringsplannen in relatie tot de afschrijftermijnen van machines met een levensduur die varieert van 10 tot zelfs 50 jaar.

Momenteel gebruiken de bedrijven die meedoen aan MJA3 gezamenlijk zo’n 31,5 miljoen m3 gas, dat is ongeveer 734.000 m3 per locatie per jaar. Dit geeft een duidelijk beeld van het belang van gas in de industrie die juist binnen MJA3 bovengemiddeld scoort op verbetering van de proces-efficiency. Dat gas is laagcalorisch. Buitenlands gas is hoogcalorisch en moet geschikt worden gemaakt voor gebruik in een wasserij door de energiewaarde te verlagen. De beschikbaarheid van – buitenlands – gas voor de komende 10 jaar is overigens geen probleem

Toekomstige alternatieven>
De overheid wil de CO2-uitstoot in 2030 met 49% verminderd hebben t.o.v. 1990. Daarom is het zaak om te onderzoeken welke duurzame alternatieven er zijn. Momenteel is gas nog duurzamer dan elektriciteit omdat een deel hiervan opgewekt wordt door kolen. Nu nog wel, maar dat gaat schuiven als kolencentrales gaan sluiten of overstappen op andere brandstoffen. Biogas zal ook nog een duurzame oplossing blijven maar moet eerst worden opgewaardeerd tot “groen gas” zodat het dezelfde samenstelling krijgt als aardgas en kan het aan het gasnet worden toegevoegd. Onder “groen gas” valt ook “gecompenseerd gas” waarbij de CO2-uitstoot gecompenseerd wordt door elders in de wereld klimaatvriendelijke projecten te doen, zoals het aanplanten van bomen. Waterstof is ook een duurzame mogelijkheid maar niet op korte termijn.

Gevolgen
Verwacht wordt dat in de komende 10 jaar de gasprijs niet fors gaat stijgen tenzij veel gebruikers overstappen waardoor de netwerkkosten verdeeld moeten worden over minder afnemers. Ook dit wordt in de komende 10 jaar nog niet verwacht.  Gas blijft beschikbaar. Op korte termijn lijkt de uiteindelijke impact voor de wasserij klein. Voor veel machines geldt dat deze afgeschreven zullen zijn op het moment dat elektriciteit duurzamer is dan gas. Echter, bepaalde machines als tunnelwassers en drogers zijn op dit moment als elektrische versie nog minder efficiënt dan gasgestookte varianten. De komende jaren zal die efficiency verbeterd gaan worden. Voor de komende 10 jaar is het dus nog steeds de beste keuze om gas gestuurde apparatuur te gebruiken.

Rapport
Bent u geïnteresseerd in het uitgebreide verslag van dit project, neem dan contact op met het secretariaat (ftn@brancheorganisatieftn.nl).

Bericht openen

Gerechtelijke incassoprocedure wordt sneller en goedkoper

Om de incassoprocedure bij de rechter te verbeteren, zijn enkele wijzigingen doorgevoerd die de procedure verkorten maar ook goedkoper maken.

  • Er volgt sneller uitspraak bij onbetwiste vorderingen; met ingang van april 2020 in plaats van 6 weken 2 weken;
  • Dagvaardingen worden, in samenwerking met deurwaarders, begrijpelijker gemaakt voor schuldenaren;
  • Nieuw is een landelijke checklist voor deurwaarders en andere incassogemachtigden die voorschrijft welke informatie moet worden verstrekt in consumentenzaken, c.q. aan natuurlijke personen;
  • In de eerste helft van 2020 start een pilot waarbij stukken digitaal uitgewisseld gaan worden met enkele deurwaarderskantoren;
  • Er is een wetsvoorstel in behandeling om de kosten van een gerechtelijke incassoprocedure omlaag te brengen.
  • In de huidige situatie is het een overweging om, als het om hoge vorderingen gaat (vanaf €10.000,-), een conservatoir beslag te laten leggen zodat in een lange procedure de schuldenaar de dans niet kan ontspringen.
Bericht openen

Activiteitenregeling milieubeheer: voorgenomen aanpassingen

De PGS 31 bevat richtlijnen voor de opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties van “overige vloeistoffen”. Deze richtlijn wordt opgenomen in de Activiteitenregeling milieubeheer. Een aanpassing van deze regeling is in voorbereiding.

Binnen de Activiteitenregeling wordt nu voor bepaalde stoffen verwezen naar PGS 30 “Vloeibare brandstoffen: bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties” en voor bepaalde organische oplosmiddelen in ondergrondse opslagtanks naar de PGS 28 “Vloeibare brandstoffen: ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties”.

Relevante wijzigingen en verbeterpunten

 • Voor ADR klasse 5.1 en ADR klasse 8 stoffen VG II en III zijn alleen bodemvoorschriften opgenomen.
 • De PGS 31 gaat wel gelden voor:
  • Bovengrondse opslag van polyesterhars (≤10 m3) en PER (≤15 m3)
  • de ondergrondse opslag van genoemde organische oplosmiddelen
  • de bovengrondse opslag van benzine tot 300 liter bij autodemontagebedrijven

Vanuit veiligheidsoogpunt zijn er de volgende verbeterpunten:

  • Installatie volgens BRL K 903 voor ADR klasse 5.1 (voor een tank met ondergrondse leidingen) en PER.
  • Niet meer handmatig peilen (nieuwe tanks).
  • Extra voorschriften over good housekeeping, logboek en het vullen van de opslagtank vanuit een tankwagen.
Bericht openen

Verplichte energie-audit EED: voor wie geldt dit ook al weer?

De Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) verplicht bedrijven om vierjaarlijks een auditverslag in te dienen met als eerstvolgende deadline 31 december 2020. Deze verplichting geldt echter alleen voor de zogenaamde grote bedrijven. Dat zijn bedrijven met:

 • 250 fte of meer of
 • Een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen.

Voor beide criteria geldt dat dit inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen is.

MJA en Informatieplicht energiebesparing

Bedrijven die aan MJA deelnamen, waren vrijgesteld van de auditverplichting. Met het aflopen van MJA3, vervalt deze vrijstelling voor bedrijven die aan bovengenoemde criteria voldoen.

Per 1 juli 2019 is de Informatieplicht Energiebesparing van kracht. Deze bestaat naast de auditverplichting. Het voldoen aan één van deze beide verplichtingen betekent dus géén vrijstelling voor de andere verplichting!  FTN kan leden ondersteuning bieden met een EnergiePrestatie Keuring (EPK) om te voldoen aan de Informatieplicht Energiebesparing.

Vrijstellingen

Bedrijven kunnen op andere manieren tegemoet komen aan de eis van de auditplicht en daarmee vrijgesteld worden. Bijvoorbeeld als zij beschikken over ISO 50001 of ISO 14001 in combinatie met ISO 14051 of een door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat erkend keurmerk. Als zo’n keurmerk geldt voor bepaalde vestigingen, dan zijn deze vrijgesteld van de auditverplichting maar dan moet wel een auditverslag voor de gehele onderneming ingediend worden.

Bericht openen

Blycolin neemt Wasserij Vadotex over

 

Wasserij Vadotex in Spijkenisse is al sinds 1980 specialist in het wassen van horecatextiel. Sinds lange tijd werken Blycolin en Vadotex samen. Nu eigenaar Ger Spaaij andere toekomstplannen heeft, neemt Blycolin het bedrijf over.

Blycolin, al bijna een halve eeuw partner in horecatextiel, is bijzonder trots op de overname, die per 1 februari jongstleden is geëffectueerd. Marc van Boekholt, CEO van Blycolin: “Samen hebben we er voor gekozen om Vadotex deel te laten uitmaken van Blycolin nu de heer Spaaij het tijd vindt om te stoppen. Uiteraard komen alle medewerkers bij ons in dienst. Het bedrijf heeft onder zijn leiding al die jaren een uitstekende kwaliteit geleverd. Onze klanten waren altijd erg tevreden. Vadotex was bovendien zeer loyaal aan Blycolin en kan met recht een partnerwasserij genoemd worden.”

De overname van Vadotex past in de strategie van Blycolin om een groter aandeel eigen wascapaciteit op te bouwen. Marc van Boekholt: “Het is onze zevende eigen wasserij, met een wascapaciteit van ongeveer 80.000 kilo per week. De wasserij gaat verder onder de naam Blycolin Laundry Spijkenisse. De wasserij is vergelijkbaar met veel van onze andere wasserijen en past uitstekend in onze portfolio.

Bericht openen

PAWW: bijdrage 2020 stijgt naar 0,4%

Volgend jaar dragen deelnemers aan de PAWW-regeling 0,4% bij aan de regeling. Dit is 0,1% meer dan dit jaar. De stichting baseert haar besluit op een uitgebreide analyse van de ontwikkelingen van de in- en uitstroom van deelnemers. Hieruit bleek dat het bijdragepad moet worden gevolgd om de lopende en toekomstige bestedingsdoelen van de stichting te realiseren. Daarnaast handhaaft de stichting haar verwachtingen voor het bijdragepad tot en met 2022:

Jaar 2019 2020 2021 2022
Bijdrage 0,3% 0,4% 0,5% 0,6%

Werkgevers informeren hun werknemers over de aangepaste premie. De salarissoftwarebedrijven verwerken de premies in hun systemen. Als deze goed zijn ingericht, kunnen zij de aangifte over januari 2020 baseren op het nieuwe bijdragepercentage. Mocht dat niet lukken, dan zijn correcties achteraf uiteraard nog mogelijk. Stichting PAWW voert controles uit op de aangiften en wijst werkgevers eventueel op de noodzaak van correcties.

Bericht openen

FTN presenteert zich bij stakeholdersbijeenkomst “Microvezels uit kleding en textiel”

Utrecht, 17 oktober. Het LEF Future Center van Rijkswaterstaat vormde op donderdag 17 oktober jl. het toneel voor een eerste stakeholdersbijeenkomst rondom het thema “Microvezels uit kleding en textiel”, georganiseerd door het Ministerie van I&W. Doelstellingen van deze bijeenkomst waren: stakeholders bij elkaar brengen, beschikbare kennis delen en gezamenlijke initiatieven bespreken om het probleem van microplasticvezels vanuit een voorzorgprincipe aan te pakken.

Partijen waren het er unaniem over eens dat de momenteel beschikbare kennis onvoldoende is, gezamenlijke initiatieven op korte termijn gewenst zijn en veel meer voorlichting naar de consument nodig is om meer bewustwording en draagvlak te bewerkstelligen.

Presentatie Peter Wennekes

Namens FTN/NETEX gaf Peter Wennekes een korte uiteenzetting van het duurzaamheidsprofiel van professionele reiniging als alternatief voor de huidige milieubelasting via de thuiswas. Een inspirerende middag die zeker een vervolg krijgt.

Groepsdiscussie stakeholders

Presentatie namens FTN / NETEX

Bericht openen

FTN verwelkomt nieuw lid Textielverzorging Gerard van der Kleij & Zn.

Per 1 september is Textielverzorging Gerard van der Kleij & Zn., gevestigd in Utrecht, lid van FTN. Wij heten het bedrijf van harte welkom! Horecawasserij Textielverzorging Gerard van der Kleij & Zn. kent een rijke en lange geschiedenis van 160 jaar en is sinds zo’n twee jaar gevestigd in een volledig nieuw opgezette wasserij in Utrecht. FTN kijkt uit naar een goede samenwerking met de heer Van der Kleij en zijn zonen!

Bericht openen

Let op: vanaf 1 juli geldt mogelijk ook voor u de Informatieplicht Energiebesparing!

Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken. Vóór die datum moeten zij in het eLoket van RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben uitgevoerd.

Informatieplicht Energiebesparing

De Informatieplicht Energiebesparing is een uitbreiding van de Wet milieubeheer, die sinds 1993 van kracht is. Daarin is vastgelegd dat bedrijven vanaf een bepaald energieverbruik maatregelen moeten nemen om energie te besparen. Vanaf 1 juli 2019 zijn zij ook verplicht om de genomen maatregelen te rapporteren. Dat is de Informatieplicht Energiebesparing.

Investeren en terugverdienen

De bedoeling van de Informatieplicht is dat MKB-bedrijven bewuster omgaan met energie. Dat kan al met simpele maatregelen, maar soms zijn grotere ingrepen nodig. Het mooie is dat veel van deze energiebesparende maatregelen zich binnen vijf jaar terugverdienen. Ondernemers investeren dan dus op een kostenneutrale manier in een duurzame en zuinige bedrijfsvoering.

Voor geldt de verplichting?
De verplichting geldt voor bedrijven die:

Geldt dit niet voor u dan valt u onder het Activiteitenbesluit Milieubeheer en dus de verplichtingen inzake energiebesparing.

FTN kan u samen met het Technologisch Kenniscentrum Textielverzorging (TKT) helpen. Door een Energie Prestatie Keuring (EPK) uit te voeren waarbij de reeds genomen maatregelen in beeld worden gebracht. En bekeken wordt welke maatregelen u nog meer kunt nemen.

Wilt u hulp? Heeft u vragen? Het secretariaat is te bereiken via 0344 – 650437 of ftn@brancheorganisatieftn.nl

Berichtnavigatie

1 2 3 9 10 11 12 13
Scroll naar boven