Bericht openen

Generatiepact en uitzendkrachten: hoe zit dat?

Voor uitzendkrachten die in vaste dienst zijn gekomen en gebruik willen maken van de Generatiepact-regeling, gelden specifieke criteria. Zo moet een werknemer onder andere minimaal 5 jaar in dienst zijn bij een werkgever om gebruik te kunnen maken van het Generatiepact. In het geval een werknemer eerst als uitzendkracht werkzaamheden verrichtte en diezelfde werkzaamheden nu in vast dienstverband uitvoert, geldt dat sprake is van “opvolgend werkgeverschap”.

Dit betekent dat de periode die de werknemer als uitzendkracht dezelfde werkzaamheden heeft verricht, meetelt in het bepalen van de termijn. Dus als een werknemer 1 jaar lang als uitzendkracht werkzaam is geweest en 4 jaar in vast dienstverband, dan voldoet hij aan het criterium minimaal 5 jaar dienstverband en kan hij aanspraak maken op de regeling.

Dit opvolgend werkgeverschap is overigens ook van belang bij de transitievergoeding, ketenregeling, proeftijd en opzegtermijn.

Bericht openen

TVL-aanvraag nog voor 30 april te completeren!

Indien u nog geen aanvraag voor TVL open heeft staan, bijvoorbeeld omdat er stukken ontbreken, dan kunt u deze aanvraag tot 30 april a.s. compleet maken op Mijn RVO.

 

Vanuit Europa zijn deadlines verbonden aan de steunmaatregelen en daar heeft Nederland zich aan te houden. De deadline is vastgesteld op 30 juni 2022; tot deze datum mag steun verleend worden. Dit betekent dat voor alle TVL-subsidieaanvragen het verleningsbesluit genomen moet zijn. Daarom hanteert RVO de deadline van 30 april. Ook van eerdere periodes voor Q1 2022. Overigens geldt deze deadline niet voor beslissingen op bezwaar of voor de vaststellingen.

 

De definitieve vaststellingen mogen na 30 juni 2022 plaatsvinden. Omdat eerst prioriteit wordt gegeven aan de verleningsaanvragen, is de deadline voor de vaststelling van TVL Q3 2021 opgeschoven naar 1 augustus, 23.59 uur.

Bericht openen

Persbericht: Hogere kosten textiel funest voor kwaliteit Gezondheidszorg

Ophemert, 6 april 2022

Na uitgebreid onafhankelijk getoetst onderzoek heeft brancheorganisatie Federatie Textielbeheer Nederland (FTN) vastgesteld dat er sprake is van extreem hoge onvoorziene kostenstijgingen in de dienstverlening van Textielverzorging voor de gezondheidszorg. Naast de enorme kostenstijgingen van energie, brandstof en chemie, zijn de kosten voor textiel fors toegenomen.

Catastrofe

Afgelopen najaar berichtte FTN al over uitzonderlijke kostenstijgingen die Nederlandse textielverzorgers fors zouden raken. Daarbij werd de zorg uitgesproken dat de dienstverlening ernstig in gevaar dreigde te komen. De zojuist verschenen onafhankelijk getoetste “Herziene Kostenprognose Textielverzorging 2022” (zie bijlage), laat door recente gebeurtenissen een gigantisch grotere stijging zien dan iedereen eerder voor mogelijk hield. FTN voorzitter Ruud Meijer, spreekt van een dreigende ”CATASTROFE van ongekende omvang”.

“In de Nederlandse geschiedenis van de professionele wasserij-industrie heeft zich een dergelijke kostenontwikkeling niet eerder voorgedaan,” zo stelt Meijer desgevraagd bij een bedrijfsbezoek. “Zagen we eerder weleens een kostenontwikkeling van 2x inflatie, thans lijkt er geen einde aan te komen. Dezer dagen werd zelfs een stijging van 12% gemeld. Dit creëert een onhoudbare situatie,” zo betoogt de ervaren FTN voorzitter. Meijer zag met lede ogen aan dat mede door Corona de afgelopen twee jaren de resultaten ernstig verslechterden. “Bedrijven kunnen de huidige trend in kostenstijgingen gewoonweg niet opvangen. Langlopende termijncontracten en in het verleden afgesproken indexatie afspraken, staan volstrekt niet in verhouding tot de huidige onvoorziene en ongekende kostenstijgingen. Vele bedrijven zullen hier de dupe van worden en simpelweg gedwongen worden de dienstverlening radicaal aan te passen.”

Onhoudbare situatie

Een ledenraadpleging leerde dat de bedrijven spreken van een onhoudbare situatie. Daarmee dreigt een kwalitatieve dienstverlening aan “essentiële” sectoren als de gezondheidszorg ernstig in gevaar te komen. Textiel, veelal afkomstig uit India, China en andere Aziatische landen, legt een lange weg af voor het op het bed in een ziekenhuis of andere zorginstelling belandt. Thans is er al sprake van een forse stijging van tientallen procenten van de kosten en dat zal naar verwachting verder oplopen. Daarmee komen hoegenaamd alle textielverzorgers, die leveren aan de gezondheidszorg, ruim in de rode cijfers.

Hygiënisch schoon textiel is voor ziekenhuizen, maar ook voor verpleeg- en verzorgingshuizen, de foodindustrie en tal van andere gebruikers, van groot belang. Zonder hygiënisch schoon textiel kunnen zij gebruikers en patiënten géén kwalitatief verantwoorde zorg aanbieden. Zonder hygiënisch schoon textiel zijn operaties niet meer veilig uitvoerbaar.

Ketenprobleem

De FTN-voorzitter beseft daarbij terdege dat het hier een ketenprobleem betreft. Afnemers van textielverzorgers, zoals de ziekenhuizen en de intramurale zorg, staan zelf ook onder een enorme budgettaire druk om de hoge kostenstijgingen te kunnen opvangen. Overheidsmaatregelen, bezuinigingen en ook de druk van verzekeraars om kostenstijgingen te beperken, laten vooralsnog (te) weinig ruimte om noodzakelijke kostenstijgingen te kunnen doorberekenen. Deze budgettaire druk wordt echter niet zelden (noodgedwongen) ten onrechte op het bordje van toeleveranciers van essentiële diensten gelegd. Dat is in de huidige situatie gewoonweg niet meer mogelijk.

Open overleg

“Natuurlijk willen wij ook meedenken met de problemen die er bij afnemers ontstaan”, zo stelt Meijer. Echter, we willen nadrukkelijk pleiten voor nader intensief, open overleg om tot wederzijds acceptabele oplossingen te komen, naar redelijkheid en billijkheid voor alle betrokken partijen.” En, Meijer doet daarbij een indringende oproep: “Laten we gezamenlijk het gesprek aangaan en in samenspraak met de vertegenwoordigende organisaties in de gezondheidszorg, overheden en verzekeraars kijken hoe wij een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening ook in deze ongekend moeilijke tijden kunnen behouden. Hier hebben alle betrokken partijen belang bij”.

Bijlage Persbericht  FTN Aanvullende Kostenprognose 2022_maart 2022_DEF

Voor meer Informatie:

Federatie Textielbeheer Nederland

Ruud A. Meijer, voorzitter

Postbus 10

4061 AB Ophemert

Tel. 0344 650437

Email: ftn@brancheorganisatieftn.nl

Bericht openen

Bescherm- en Beheersplan Gas ontziet wasserijen

Vanuit Duitsland ontvingen wij een signaal dat door de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland, Duitse wasserijen en stomerijen mogelijk géén gas meer geleverd krijgen als in Duitsland een tekort aan gas ontstaat. Omdat dit mogelijk vragen oproept over de situatie in Nederland hebben we dit uitgezocht.

Voor Nederland geldt dit niet. Volgens het Bescherm- en Beheersplan Gas worden mogelijk de zestig grootste gasverbruikers afgeschakeld. Mogelijk, omdat eerst alle andere maatregelen genomen worden om de ontstane situatie, c.q. crisis het hoofd te bieden. Textielservicebedrijven horen niet bij deze zestig grootste verbruikers en daarnaast gaat het om cruciale bedrijven in verband met toelevering aan de gezondheidszorg. Vooralsnog worden er derhalve voor de textielverzorging zelf geen problemen verwacht. Mogelijk dat hele grote industriële afnemers hier wel mee te maken zouden kunnen krijgen als de gaskraan vanuit Rusland zou worden dichtgedraaid.

Bericht openen

Horeca-magazines: textielservice horeca in gevaar

Zowel Misset Horeca als Hospitality Management besteden op hun website aan de moeilijke situatie voor de horeca-wasserijen door de kostenstijgingen van de afgelopen periode.

De beide artikelen zijn via onderstaande links op de websites te lezen:

https://www.missethoreca.nl/378525/leveranciers-horeca-textiel-in-gevaar-door-kostenstijgingen

https://www.hospitality-management.nl/ftn-textielservice-horeca-in-gevaar 

Tevens kunt u de artikelen via onderstaande links inzien: 

Leveranciers horeca-textiel in gevaar_MissetHoreca_21032022_V3

FTN_ Textielservice horeca in gevaarHospitality Management_23032022

 

Bericht openen

Strengere naleving RI&E inzake gevaarlijke stoffen!

De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat strenger optreden tegen bedrijven die de registratie en beoordeling van gevaarlijke stoffen niet op orde hebben. Het gaat hier dus met name om de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Basis hiervoor is een aanpassing van de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft doorgevoerd.

Voorheen kregen bedrijven bij het ontbreken van het gevaarlijke stoffendeel in de RI&E eerst een waarschuwing en pas bij een herinspectie een boete. Door de  aanpassing van de boeteoplegging krijgen deze bedrijven geen waarschuwing, maar direct een boete en is het bedrag van de boete verhoogd. De regels voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen zijn niet veranderd, maar de inspectie gaat strenger handhaven om zo de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen te voorkomen en de sancties zijn verzwaard.

Overigens zijn alle werkgevers verplicht om een RI&E op te stellen waarin, naast een inventarisatie van risico’s, een plan van aanpak van deze risico’s is opgenomen..

Bericht openen

Uitbreiding Energiebesparingsplicht in 2023 met CO2-vermindering

Al langer geldt de verplichting voor de meeste bedrijven met een energieverbruik hoger dan 50.000 KWh of 25.000 m3 gas om energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Met ingang van 1 januari 2023 wordt deze verplichting uitgebreid richting CO2-reductie. Artikel 2.15 Wet Milieubeheer wordt hiertoe aangepast en zal ook onderdeel worden van de Omgevingswet.

Dit laatste loopt onder meer via het geplande actualisatietraject van erkende maatregelen in 2023. Als de systematiek van erkende maatregelen ongeschikt is, kan een energiebesparingsonderzoek verlangt worden. Dit onderzoek is voor bedrijven met een jaarlijks energiegebruik vanaf 10 miljoen kWh of 170.000 m3 aardgas(equivalent) verplicht. Bekeken wordt of met deze verplichting invulling gegeven kan worden aan de verplichtingen uit de EED (verplicht uitvoeren energie-audit en verslaglegging).

Overige wijzigingen

  • Maatregelen voor doelmatig beheer en onderhoud (DBO) worden duidelijker in de energiebesparingsplicht opgenomen;
  • Zonnepanelen (met een maximale terugverdientijd van 5 jaar) worden verplicht gesteld op daken en ongebruikte oppervlakken in de gebouwde omgeving (aansluitend op Zonneladder 2019);
  • Energiebesparingsplicht wordt met een wijziging direct van toepassing op circa. 14.000 eenvoudige vergunningsplichtige bedrijven met een omgevingsvergunning milieu;
  • Het wordt mogelijk gemaakt om met geselecteerde keurmerken invulling te geven aan de informatieplicht en/of het verbrede energiebesparingsonderzoek.

Opvolging MJA3-convenant

Koepel- en brancheorganisaties pleiten voor programmatische ondersteuning van met name MKW-bedrijven om verdere energiebesparing en CO2-reductie te stimuleren. Uit onderzoek blijkt dat ten opzichte van de Wet Energiebesparing met een convenant 1,3 Mton meer aan CO2-reductie gerealiseerd kan worden.

Koepels en branches, waaronder FTN, hebben een gezamenlijke brief opgesteld die aangeboden wordt aan de Tweede Kamer.

Bericht openen

Informatie over sancties naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne

De afgelopen dagen zijn verschillende sanctiepakketten afgekondigd tegen Rusland en Wit-Rusland naar aanleiding van de (steun bij de) inval in Oekraïne. MKB Nederland organiseerde afgelopen vrijdag een online call met ruim 200 bedrijven en brancheorganisaties om de impact van deze sancties op het Nederlandse bedrijfsleven te inventariseren.

Naast de directe handelsconsequenties voor bedrijven die zaken doen in Oekraïne kwamen hier vier terreinen naar voren waar rekening mee moet worden gehouden. Allereerst zijn dit de afgekondigde sancties waar bedrijven zich aan moeten houden. Dan zijn er directe gevolgen te verwachten in de vorm van stijgende energieprijzen. Een derde terrein is de economische onzekerheid, ook als gevolg van te verwachten tegensancties, die invloed heeft op inflatie, wisselkoersen en marktrentes. En tot slot kwam naar voren dat Oekraïense medewerkers opgeroepen worden voor dienstplicht of uit eigen beweging teruggaan naar Oekraïne. Daarnaast gaan er waarschuwingen uit voor cyberaanvallen.

De ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne volgen elkaar snel op. De rijksoverheid heeft via rvo.nl een aantal webpagina’s in de lucht gebracht die het bedrijfsleven voortdurend informeert over de laatste stand van zaken. Via onderstaande links vindt u deze informatie:

https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/rusland/sancties

https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/oekraine-en-rusland

Bericht openen

Dominante NZA-index reflecteert de werkelijke kostenstijgingen onvoldoende

Dezelfde onvoorziene exceptionele kostenstijgingen spelen natuurlijk ook in overige sectoren. De zorg kent daarbij een eigen dynamiek. De inkoop van textielverzorging in de zorg is sterk geconcentreerd. Bij de inkooptenders blijkt een zekere NZA-index dominant vaak gebruikt. Deze index is gebaseerd op algemene zorgkosten en reflecteert om deze reden heel goed welke prijzen een zorginstelling vanuit haar eigen begroting zou willen betalen. Maar de index reflecteert daardoor automatisch onvoldoende de specifieke kostencomponenten in de textielverzorging. Deze lopen sterk uiteen en dit leidt tot lastige gesprekken tussen klant en leverancier. FTN benadert actief de brancheorganisaties in de zorg én gaat met hen het gesprek aan over het hanteren van deze NZA-index. De aanpak is verder ondersteund met diverse brieven, telefonische gesprekken en een persbericht dat tot journalistieke aandacht heeft geleid in een aantal landelijke media.

De gesprekken tot nog toe leveren een beeld op waarin partijen het probleem herkennen en onderkennen maar niet direct een oplossing zien. Deze gesprekken lopen nog. Uiteindelijk doel is de NZA te bewegen de index minder intensief te gebruiken en een index toe te gaan passen die beter aansluit op de werkelijke kosten in de textielverzorgingsbranche.

Berichtnavigatie

1 2 3 4 5 6 7 11 12 13
Scroll naar boven