Certex®: maatwerk voor wasserij én haar klanten!

In de laatste maanden zijn we behoorlijk opgeschrikt door het coronavirus (COVID-19) en de impact hiervan op ons maatschappelijk leven en economie. Onze kwetsbaarheid is door deze onzichtbare vijand bloot komen te liggen. We maken ons zorgen om elkaars gezondheid en hebben ons gedrag daar flink op aangepakt. Ook werkomgevingen zijn drastisch veranderd. Ondertussen blijven veel vragen vooralsnog onbeantwoord. Het blijft grotendeels koersen zonder kompas. Meestal nemen we dan het zekere voor het onzekere. Ondertussen worden maatregelen in diverse landen versoepeld en krijgen mensen weer meer bewegingsruimte. Dit kan alleen als blijvend aan bepaalde randvoorwaarden wordt voldaan. Persoonlijke hygiëne en de 1,5 meter-economie zijn daarbij belangrijke pijlers. Maar mensen willen graag zekerheid en zoeken dus naar houvast. Bijvoorbeeld als het gaat om veilige hulpmiddelen als hygiënisch schoon textiel en een veilige werkomgeving.

Het mes snijdt aan twee kanten….

Textielverzorgers zijn als werkgevers verplicht een veilige werkomgeving te bieden. Hiertoe moeten risicoanalyses gemaakt worden en aandachtspunten opgelost worden. Als leverancier dienen zij textiel te leveren dat “geschikt is voor het beoogde gebruik”. Nu met corona is “hygiënisch schoon” ineens een populaire term.

Bedrijven die een goed en gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem als Certex® hebben, kunnen dat laatste bieden. Het systeem is een ISO 9001:2015 systeem, de wereldwijde standaard als het gaat om kwaliteitsmanagement. Centraal staat een continue cyclus van monitoren, controleren en bijsturen. Een integraal, verplicht onderdeel van Certex® is de zogenaamde RABC-standaard (EN 14065), RABC staat voor Risk Analysis Biocontamination Control; het met HACCP vergelijkbare systeem is volledig toegespitst op de wasserij. Alle kritische controlepunten worden in beeld gebracht, gemonitord en gecontroleerd. Controlepunten zijn die punten die mogelijk een besmettingsbron zijn van textiel. Persoonlijke hygiëne (handen wassen), vouwtafels en proceswater zijn hiervan enkele voorbeelden.

RABC-aanpak ook voor een veilige werkomgeving

Dit maakt dat Certex® een dubbel doel kan dienen. Immers, om hygiënisch schoon textiel dient een bedrijf alle kritische controlepunten te beheersen. Herbesmetting van textiel is een groot risico en kan op veel punten in het proces gebeuren. Ook door het personeel. Even de handen niet wassen kan al vervelende consequenties hebben. Een goede RABC-analyse is dus eigenlijk ook een risicoanalyse van de werkomgeving. Een bedreiging voor de hygiënische kwaliteit van het textiel kan ook een dreiging voor de gezondheid van werknemers zijn.

Klant- en marktgericht

Met de geschetste aanpak wordt die klant- en marktgerichtheid al in belangrijke mate ingevuld. Voor Certex® komt daarbij dat het College van Deskundigen Certex® het systeem toetst op onder andere de klant- en marktgerichtheid. Daarmee wordt geborgd dat Certex® aansluit bij de dagelijkse praktijk van deze sectoren en draagvlak heeft in de markt. Dat is een eis die de Raad van Accreditatie stelt aan een geaccrediteerd schema. Het College is het onafhankelijke adviesorgaan van de directie van TÜV Nederland en het bestuur van FTN. Adviezen kunnen gaan over alles wat te maken heeft met het certificatiesysteem, de te hanteren eisen (voor zover van toepassing), de methoden van onderzoek en de voorschriften voor het gebruik van het certificaat. Leden worden benoemd op grond van hun sectordeskundigheid of specifieke onafhankelijke deskundigheid.

Het College van Deskundigen Certex® heeft daarom als leden vertegenwoordigers van textielservicebedrijven/certificaathouders, de hotellerie, een patiëntenvereniging en een ziekenhuis. Ook is een onafhankelijk arts – microbioloog lid van het College.

Kwaliteit geborgd!

Certex® staat op stevige fundamenten. Omdat het een geaccrediteerd schema is. Omdat TÜV Nederland als onafhankelijke partij de audits uitvoert. En omdat het College van Deskundigen Certex® een zelfstandige en onafhankelijke rol heeft. Een rol die ook inhoudt dat het College beslist over alle voorstellen die het schema betreffen. Dit garandeert ook voor klanten en gebruikers dat de kwaliteitseisen aansluiten op hun eisen en wensen ten aanzien van textielpakketten. Dat wordt bedoeld als gezegd wordt dat textielservice klanten ontzorgt!

Scroll naar boven