FTN: ledenvergadering op het scherm!

Op donderdag 5 november jl. werden om 10.30 uur de eerste leden welkom geheten bij de “inloop” voor de tweede Algemene Ledenvergadering van dit jaar. Zij werden ook dit keer virtueel welkom geheten. Dor de aanscherping van coronamaatregelen moest ook deze vergadering online georganiseerd worden. Om 11.00 uur opende voorzitter Ruud Meijer officieel de vergadering met een hartelijk welkom aan de aanwezigen. De agenda bevatte niet alleen de formele punten maar ook twee bijzondere punten, waarvoor externe sprekers uitgenodigd waren in de personen van de heren Jacco Vonhof, voorzitter MKB Nederland, Taco Meijer, projectleider ministerie van EZK en Ton Ravesloot, beleidsverantwoordelijke Milieuzaken MKB Nederland.

Jacco Vonhof, voorzitter MKB Nederland

Terug- en vooruitblik

Natuurlijk werd teruggekeken op het afgelopen jaar en de actualiteit. Corona kon natuurlijk niet onbesproken blijven. FTN heeft hier in 2020 de handen vol aan gehad. Middels webinars en continue Corona Updates zijn leden uitvoerig geïnformeerd over alles rondom dit disruptieve fenomeen. Daarbij ging het om steunmaatregelen, maar bijvoorbeeld ook arbeidsrechtelijke vraagstukken. Er is veel overleg gevoerd met de koepelorganisaties MKB Nederland om de belangen van de sector veilig te stellen. Zo is intensief én vooral succesvol gelobbyd om de sector op de lijst van “vitale processen” te krijgen. Uitvoerige analyses van de (financiële) impact van corona op de sector zijn vertaald in een aanvraag voor specifieke, aanvullende maatwerkondersteuning voor de branche. En ingezet om een ondersteuningsmaatregel als de TVL aangepast te krijgen.

Corona kon natuurlijk niet onbesproken blijven

De ontwikkeling van specifieke protocollen om op een veilige manier coronavrij textiel op te kunnen leveren, alsmede het ontwikkelen van een Branche Corona Handreiking Textielservice, vormden eveneens belangrijke speerpunten.

Niet minder belangrijk waren de voorbereidingen voor en de start van de cao-onderhandelingen. Na afstemming met de leden over “agenda en mandaat”, zijn deze onderhandelingen van start gegaan. Standpunten van werknemers en werkgevers lopen (vooralsnog) ver uiteen, waardoor niet gerekend wordt op een snel akkoord.

Herbenoemingen

Met virtueel applaus stemden de aanwezigen in met de herbenoemingen van de heren Van Leeuwen (voorzitter MKW/Horeca), Molkenboer (penningmeester) en Vendrig (voorzitter Milieu & Techniek). Ook de herbenoeming van de heer Meijer als voorzitter werd met virtueel applaus bevestigd.  

 Corona, werkgeversbeleid en ondersteuning

De heer Jacco Vonhof was uitgenodigd om zijn gedachten over deze onderwerpen met FTN-leden te delen. Als ondernemer werkt hij liever pragmatisch en doelgericht door concrete vragen te beantwoorden dan dat zijn toehoorders moeten luisteren naar algemeenheden. De noden van de ondernemer staan centraal.

Zijn boodschap is dat er een tijd na corona komt; iedereen moet zich hierop voorbereiden. Door onderdeel van de oplossing te worden in plaats van onderdeel van het probleem te blijven! De ketenafhankelijkheid die in meer sectoren problemen veroorzaakt dan in alleen bijvoorbeeld de horeca, is een belangrijk aandachtspunt van MKB Nederland; de politiek gaat hierin (nog) niet mee. In de komende overgangssituatie zullen bedrijven zich aan moeten passen. Daarbij moet werkgelegenheid behouden blijven en ondernemers in het zadel blijven. Dat is nodig voor herstel. Er moet veel aandacht zijn voor ook kleine bedrijven die moeten kunnen investeren. Samenwerking met sectoren als de onze is cruciaal. De uitnodiging om bij ons aan tafel te komen zitten, accepteerde hij dan ook direct!

 En hoe verder na MJA3?

FTN heeft in de afgelopen dertig jaar een enorm goed resultaat geboekt als het gaat om energiebesparing met een gemiddelde van ruim 2% per jaar en een positie in de top 5 van alle 34 sectoren. Met zelfs regelmatig een tweede plaats. Veel specifieke activiteiten hebben dit mogelijk gemaakt, zoals de FTN Energieprijs, de vele onderzoeksprojecten en kennisuitwisseling. Activiteiten die mede door MJA3 ondersteund werden.

Eind 2020 loopt MJA3 af. Reden voor FTN om aan de heren Meijer (EZK) en Ravesloot (MKB Nederland) te vragen hoe het nu verder zal gaan? Zij zijn intensief bezig om een nieuw convenant op de rit te zetten dat aansluit op het Klimaatakkoord. De focus zal daarom op CO2-reductie liggen en niet zo zeer op alleen energie-efficiëntie/-besparing. In overleg met de sectoren wordt het nieuwe convenant uitgewerkt. Niet alleen doelstellingen zijn belangrijk. Maar zeker ook de ondersteuningsmaatregelen om branches en bedrijven te stimuleren verbeteringen door te voeren en innoverend bezig te zijn. EZK en MKB Nederland zijn daarom volop in overleg met de branches om hieraan een goede invulling te geven.

Samen virtueel op naar het nieuwe jaar

De bijdragen van de gastsprekers vielen in goede aarde. Met deze conclusie sloot de heer Meijer de bijeenkomst af. Als branche zullen we alles moeten doen om samen goed door deze moeilijke periode te komen. En ons voor te bereiden op de nabije toekomst. Waarin we elkaar niet alleen in een virtuele omgeving ontmoeten, maar ook elkaar weer eens daadwerkelijk in de ogen kunnen kijken!

Scroll naar boven