FTN NIEUWSBRIEF 10 augustus 2023

Informatiesessie ‘Aanpassing energiebesparingsplicht’ op donderdag 31 augustus 2023

Enkele weken geleden is er in het e-news (week 29) een bericht geweest over “Aanpassing energiebesparingsplicht”, zie ook het betreffende bericht hieronder. 

Omdat dit een belangrijk onderwerp is, dat veel van onze leden raakt is een ONLINE informatiesessie belegd. Deze zal plaatsvinden op donderdag 31 augustus 2023 van 17.00 uur tot ongeveer 18.30 uur.

De energiebesparingsplicht is van toepassing bij een jaarlijks energiegebruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas. Bedrijven zijn verplicht alle energiebesparende maatregelen uit te voeren die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Per 1 juli 2023 wordt de energiebesparingsplicht aangepast, waarbij meer eisen worden gesteld. Zie ook het onderstaande bericht.

Bij deze sessie zal een energie adviseur aanwezig zijn die een toelichting over de informatieplicht energiebesparing zal geven. De sessie wordt gecombineerd voor leden van NETEX en FTN.

Zet deze datum alvast in de agenda. De uitnodiging met de teams link volgt volgende week.

Aanpassing energiebesparingsplicht

Energie besparen is belangrijk

De gestegen energieprijzen, dure grondstoffen en inflatie raken ons allemaal. Energiebesparing biedt nu en op de lange termijn daardoor kansen. Energie die niet wordt gebruikt, hoeft ook niet te worden opgewekt, te worden betaald of te worden geïmporteerd. Energie besparen is ook goed voor uw energiekosten. Daarnaast vinden steeds meer ondernemers en klanten duurzaam ondernemen belangrijk.

Aanpassing energiebesparingsplicht

De energiebesparingsplicht is van toepassing op organisatie- en bedrijfslocaties met een jaarlijks energiegebruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent). Deze bedrijven en organisaties zijn verplicht alle energiebesparende maatregelen uit te voeren die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Per 1 juli 2023 wordt de energiebesparingsplicht aangepast, dit houdt onder andere de volgende wijzigingen in:

  • Naast energiebesparende maatregelen, worden ook maatregelen voor de productie van hernieuwbare energie en voor het overstappen van een energiedrager verplicht, mits de maatregelen CO2 reduceren en een terugverdientijd van vijf jaar of minder hebben
  • Het aantal maatregelen op de Erkende maatregelenlijst wordt uitgebreid;•Vergunning plichtige bedrijven, glastuinbouwbedrijven en bedrijven die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem komen ook onder de aangepaste energiebesparingsplicht te vallen;
  • Er wordt een verplichting tot het uitvoeren van een onderzoek naar procesmaatregelen ingevoerd voor bedrijfslocaties met een energiegebruik vanaf 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas(equivalent). Dit onderzoek leidt tot een uitvoeringsplan.

Naast het uitvoeren van de maatregelen, moet u ook rapporteren. Gebruik het stappenplan via rvo.nl/energiebesparingsplicht om te zien aan welke rapportageverplichting onder de aangepaste energiebesparingsplicht uw bedrijf of organisatie uiterlijk op 1 december 2023 moet voldoen. U kunt in eLoket van RVO rapporteren in het nieuwe informatieplichtformulier, te bereiken via bovenstaande website.

Energie-audit

Ondernemingen vanaf 250 werknemers of met een jaaromzet van meer dan  € 50 miljoen én een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen zijn verplicht om een energie-audit te laten uitvoeren en het verslag hiervan in te dienen. U kunt dit verslag combineren met de onderzoeksplicht rapportage wanneer u uiterlijk op 1 december 2023 rapporteert. Hiervoor is een gecombineerd rapportagesjabloon beschikbaar op de website van RVO.

Gevolgen voor wetgeving door val kabinet

Op vrijdag 7 juli 2023 is het kabinet gevallen. Dit heeft consequenties voor de ontwikkeling van nieuw beleid. Begin september vindt overleg plaats in de Tweede Kamer over de onderwerpen die controversieel worden verklaard. Deze onderwerpen worden dan niet verder behandeld tot een nieuw kabinet is gevormd. MKB-Nederland laat weten dat de verwachting is dat de nieuwe wetgeving rond arbeid, voortkomend uit het SER MLT, niet controversieel wordt verklaard en doorgang krijgt.

Wetgeving die de beide Kamers heeft gepasseerd wordt niet geraakt: de UPV is inmiddels ingegaan en hieraan verandert niets door de val van het kabinet. Ook Europese wetgeving wordt niet geraakt. De ontwikkelingen rond Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) lopen dan ook gewoon door.

CAO Textielverzorging algemeen verbindend verklaard

In juni is de CAO Textielverzorging algemeen verbindend verklaard. Door omstandigheden had de aanmelding door Raltex van de CAO-vertraging opgelopen. Als gevolg daarvan is de CAO later algemeen verbindend verklaard dan de ingangstermijn van de CAO. 

Nu geldt deze voor alle bedrijven in Nederland die activiteiten uitvoeren op het gebied van textielreiniging. De huidige CAO is geldend gedurende het kalenderjaar 2023. Voor de leden van FTN en NETEX verandert er met de algemeenverbindendverklaring niets.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland

Margie Ferdinandus

Buys Ballotstraat 4
4207 HT Gorinchem
Tel.: +31 (0)85-9029381
www.brancheorganisatieftn.nl/

Scroll naar boven