FTN NIEUWSBRIEF 2 juni 2022

In deze nieuwsbrief:

Vernieuwde modellen arbeidsvoorwaarden beschikbaar
Ouderschapsverlof: wijzigingen per 2 augustus 2022

Vernieuwde modellen arbeidsvoorwaarden beschikbaar

NETEX heeft de modellen voor de arbeidsvoorwaarden, zowel voor bepaalde als onbepaalde tijd, laten actualiseren door een jurist. De nieuwe modellen treft u als bijlage aan en zijn tevens op de website beschikbaar via deze link:

https://www.netex.nl/leden/bibliotheek/arbeidsvoorwaarden-en-bedrijfsontwikkeling/


Ouderschapsverlof: wijzigingen per 2 augustus 2022

Op dit moment krijgen werknemers in Nederland hun ouderschapsverlofuren niet uitbetaald. Dit verandert door een nieuwe Europese richtlijn die voorziet in 2 maanden betaald ouderschapsverlof. De Wet betaald ouderschapsverlof treedt op 2 augustus 2022 in werking. Werkgevers kunnen vanaf 2 augustus 2022 de aanvragen indienen bij het UWV voor de uitkering voor de werknemers die gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof opnemen, maar wel pas nadat verlof is opgenomen.

9 weken betaald ouderschapsverlof in 1e levensjaar kind

Ouders krijgen straks gedurende 9 weken ouderschapsverlof een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon (tot 70% van het maximum dagloon). Voorwaarde is dat zij deze 9 weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind. Daarmee krijgen ouders meer tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie. En om samen bewust keuzes te maken over de verdeling van werken en zorgen.

Betaald ouderschapsverlof bij kinderen die al geboren zijn vóór de invoering van de wet

Het ouderschapsverlof geldt ook voor sommige ouders die vóór de invoering van de wet een kind krijgen. Het kind moet op het moment dat de wet ingaat jonger dan 1 jaar zijn. Ook moeten ouders op dat moment werken (werknemer zijn). En nog niet het volledige recht (26 maal de arbeidsduur per week) op ouderschapsverlof hebben opgenomen.

Voorbeeld
Een werknemer is op de datum van de invoering van de wet ouder van een kind (6 maanden). Hij of zij heeft al 19 weken (wettelijk onbetaald) ouderschapsverlof opgenomen. Deze werknemer heeft nog 6 maanden om 7 weken ouderschapsverlof op te nemen. Dan is het kind 1 jaar. Tijdens die 7 weken heeft hij of zij recht op een uitkering.

Betaald ouderschapsverlof bij adoptie- of pleegouderschap

In het geval van adoptie- of pleegouderschap is betaald ouderschapsverlof ook mogelijk voor kinderen onder de 8 jaar. Dit geldt alleen voor het eerste jaar na de dag van de feitelijke adoptie of plaatsing.

Nadere toelichting

Onderstaand worden enkele specifieke situaties nader toegelicht.

Wanneer recht op betaald ouderschapsverlof

De werknemer kan betaald ouderschapsverlof opnemen als 1 van de volgende situaties geldt:

 • De werknemer is de wettelijke ouder:
  • De werknemer is de moeder of de vader.
  • De werknemer is de adoptieouder.
  • De werknemer heeft het kind erkend.
 • De werknemer is niet de wettelijke ouder maar woont met het kind samen, verzorgt het en voedt het op. Bijvoorbeeld een familielid of stiefouder. Of de werknemer is de pleegzorgouder.

Daarnaast geldt het volgende:

 • De werknemer heeft nog minimaal 1 week over van het onbetaalde ouderschapsverlof.
 • De werknemer heeft vanaf 2 augustus 2022 minimaal 1 keer het aantal uren van zijn werkweek betaald ouderschapsverlof opgenomen.
 • De werknemer neemt het betaald ouderschapsverlof op binnen 1 jaar na de geboorte van het kind. Of binnen 1 jaar na opname in het gezin, als het om een adoptie- of pleegkind gaat en het kind nog geen 8 jaar is.

Wat als mijn werknemer al ouderschapsverlof heeft opgenomen?

Het kan zijn dat de werknemer voor 2 augustus 2022 al ouderschapsverlof heeft opgenomen. Als de werknemer na die datum nog recht heeft op minimaal 1 keer het aantal uren van zijn werkweek aan ouderschapsverlof, dan kunt u nog betaald ouderschapsverlof voor de werknemer aanvragen. Neemt de werknemer geen of niet alle 9 werkweken betaald ouderschapsverlof op dan kan deze de niet opgenomen weken opnemen als onbetaald ouderschapsverlof.

Wat in geval van een meerling?

Bij de geboorte van een meerling (eigen kinderen) of de adoptie van meerdere kinderen heeft de werknemer voor ieder kind recht op maximaal 9 werkweken betaald ouderschapsverlof. Dan kan de werkgever ook meer betaalverzoeken indienen. Bij een tweeling zijn dat bijvoorbeeld 6 betaalverzoeken in totaal: de werkgever doet voor beide kinderen tegelijk 1 aanvraag, dit is meteen het eerste betaalverzoek. Daarna kan de werkgever nog 5 betaalverzoeken indienen.
Bij pleegzorg of samenwonen met meerdere kinderen heeft de werknemer recht op in totaal maximaal 9 werkweken betaald ouderschapsverlof. Het maakt dan niet uit hoeveel kinderen de werknemer tegelijk opneemt in het gezin, of met hoeveel kinderen de werknemer samenwoont.

De hoogte van de uitkering bij meerdere kinderen
Bij een tweeling of een meerling is de uitkering van het betaald ouderschapsverlof even hoog als bij de geboorte van 1 kind: 70% van het dagloon van de werknemer.
Het betaald ouderschapsverlof loopt in deze situatie gewoon door. De werkgever en de werknemer kunnen wel afspreken om het ouderschapsverlof op een ander moment verder op te nemen. De werkgever hoeft de wijziging in de opname van het verlof niet door te geven aan UWV.

Wat in geval van Ziekte tijdens ouderschapsverlof

De werknemer is volledig ziek
Als de werknemer volledige ziek is dan kan deze geen betaald ouderschapsverlof opnemen. Het verlof kan namelijk pas ingaan als de werknemer weer (gedeeltelijk) kan werken. Bij ziekte blijft de werkgever het loon van de werknemer doorbetalen.

De werknemer gaat weer gedeeltelijk aan het werk
De werkgever kan een uitkering betaald ouderschapsverlof aanvragen als de werknemer gedeeltelijk gaat werken tijdens de ziekte. De werknemer moet dan wel binnen 1 jaar na de geboorte van het kind weer gaan werken en het betaald ouderschapsverlof opnemen. Of binnen 1 jaar na opname van het kind in het gezin bij adoptie of pleegzorg. De werkgever kan alleen een uitkering betaald ouderschapsverlof aanvragen voor de dagen of uren dat de werknemer niet ziek is.

In en uit dienst tijdens ouderschapsverlof

Een werknemer mag het aantal weken betaald ouderschapsverlof waar hij nog recht op heeft meenemen naar zijn nieuwe werkgever.

Wat als de werknemer met betaald ouderschapsverlof uit dienst gaat
De rest van het verlof neemt de werknemer op bij een nieuwe werkgever. De werknemer overlegt en regelt dit zelf met de nieuwe werkgever. UWV betaalt de uitkering dan rechtstreeks aan de werknemer. Als de werknemer daarom vraagt bent is de werkgever verplicht een verklaring af te geven waaruit blijkt op hoeveel weken betaald en onbetaald ouderschapsverlof de werknemer nog recht heeft.

Wat als een werknemer met betaald ouderschapsverlof in dienst treedt
Nadat de nieuwe werknemer (een gedeelte van) het overgebleven verlof bij de werkgever heeft opgenomen dient de werkgever voor dit vervolgverlof een betaalverzoek in. De werkgever hoeft geen aanvraag voor het verlof te doen.


Met vriendelijke groet,

FTN
Postbus 10
4060 GA Ophemert
Tel.: +31 (0)344 65 04 37
https://www.brancheorganisatieftn.nl/

Dit bericht kan informatie en bijlagen bevatten die niet voor u bestemd zijn en vertrouwelijk kunnen zijn. De informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht dit bericht te verwijderen en de afzender direct te informeren. De afzender aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het electronisch verzenden van berichten.

The information contained in this message and enclosures may not be ment for you and can be confidential. The information is intended to be exclusively for the addressee. Distribution to and use by others is not permitted. Should you receive this message unintentionally, please remove the message and notify the sender immediately. The sender does not accept liability for damage, of any kind, related to risks of sending electronic messages.

Scroll naar boven