FTN NIEUWSBRIEF 20 juli 2022

In deze nieuwsbrief: 

Vakantieperiode op het secretariaat
CAO Textielverzorging algemeen verbindend verklaard
Circular Textile Days programma en gratis kaarten
Kabinet kondigt grondige hervorming arbeidsmarkt aan


 

Vakantieperiode op het secretariaat

Vanaf maandag 25 juli tot en met vrijdag 5 augustus 2022 zal het secretariaat slechts beperkt bereikbaar zijn in verband met de vakantieperiode. Voor dringende zaken kunt u telefonisch contact opnemen via het nummer 0344-650 420, dan wel e-mail: menp@menp.nl.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en rekenen op uw begrip.

Wij wensen u een fijne zomervakantie!


CAO Textielverzorging algemeen verbindend verklaard

De eerder dit jaar definitief overeengekomen CAO Textielverzorging is algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat collega-bedrijven die niet lid zijn van FTN zich ook dienen te houden aan de gemaakte collectieve afspraken.

De CAO treft u via deze link op website aan: https://www.brancheorganisatieftn.nl/ftn-kennisbank/organisatie-en-arbeid/.Gratis kaarten Circular Textile Days

Zoals al eerder aangekondigd zijn Federatie Textielbeheer Nederland en Netex partner van het event Circular Textile Days (CTD’s).
Dit congres vindt op 13 en 14 september a.s. plaats bij 1931 Congrescenter in ’s-Hertogenbosch. FTN houdt op woensdag 14 september een bijzondere PTV-sessie, gericht op Duurzaamheid en Circulariteit in de Textielketen.

Het onderwerp van de sessie is: Professionele textielverzorging, katalysator verduurzaming textielketen. Centraal staan drie pijlers waar de duurzame werkwijze in de professionele textielverzorging op leunt: een duurzaam wasproces, optimalisatie van de gebruiksduur van textiel en een gecontroleerde afvalverwerking. De sessie krijgt het karakter van een workshop, waarin veel ruimte is voor interactie met bezoekers.

Leden kunnen de deelname aan deze sessie combineren met een bezoek aan het event. Deze sessie staat deze keer speciaal ook open voor andere bezoekers dan leden.

Bij reservering via FTN zijn uw tickets gratis!

Mail naar: ftn@brancheorganisatieftn.nl


Kabinet kondigt grondige hervorming arbeidsmarkt aan

Minister Van Gennip van SZW heeft in de ‘Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt’ de plannen uiteengezet van het kabinet om de arbeidsmarkt te hervormen. Om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken, worden de oproepcontracten afgeschaft. Ook wordt de ketenbepaling versterkt.

Verschil tussen contracten verkleinen

Een belangrijk thema bij de uitwerking van het regeerakkoord is het stimuleren van duurzame arbeidsrelaties die werknemers werk- en inkomenszekerheid bieden, zonder dat werkgevers hun wendbaarheid verliezen. Hiervoor wil het kabinet het verschil tussen flexibele contracten en contracten voor onbepaalde tijd verkleinen. Oproepcontracten worden afgeschaft (scholieren en studenten uitgezonderd) en vervangen door een basiscontract. Voor werknemers met een ‘klein’ basiscontract moet er roosterzekerheid komen, zodat zij bijvoorbeeld makkelijker een tweede baan kunnen nemen.

Of het kabinet het SER-advies voor een basiscontract met minimaal een kwartaalurennorm volledig overneemt, is nog niet duidelijk; het kabinet werkt het basiscontract verder uit met de sociale partners.

Verder is het plan om uitzendkrachten meer zekerheid te geven door de uitzendfasen te verkorten, hierop geen afwijkingen per cao meer toe te staan en de onderbrekingstermijn (waardoor uitzendkrachten ‘teruggeworpen’ kunnen worden in een fase) af te schaffen. Bovendien moeten uitzendkrachten minimaal gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden krijgen ten opzichte van werknemers die direct in dienst zijn bij de werkgever. De cao-partijen hebben eerder al stappen gezet in een deel van deze plannen. Ook komt er naar verwachting vanaf 2025 een certificeringsstelsel voor uitzendbureaus om de rechten van uitzendkrachten beter te beschermen.

Werknemer kan permanent tijdelijk in dienst zijn

Het kabinet is van mening dat structureel werk in principe op basis van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd moet worden georganiseerd. Veel werkgevers blijken gebruik te maken van periodes van minimaal zes maanden tussen tijdelijke contracten, waardoor er weer een nieuwe keten van tijdelijke contracten start en de werknemer in theorie permanent tijdelijk in dienst kan zijn bij dezelfde werkgever. Door te regelen dat een tussenperiode niet meer leidt tot een nieuwe start van de ketenbepaling, wil het kabinet dergelijke ‘draaideurconstructies’ tegengaan. Er volgt nog een onderzoek naar een aparte regeling voor de onderbrekingstermijn voor seizoenswerk. Ook hier geldt voor scholieren en studenten een uitzondering: voor hen blijft de onderbrekingstermijn van zes maanden bestaan.


FTN

Postbus 10
4060 GA Ophemert
Tel.: +31 (0)344 65 04 37
https://www.brancheorganisatieftn.nl/

Dit bericht kan informatie en bijlagen bevatten die niet voor u bestemd zijn en vertrouwelijk kunnen zijn. De informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht dit bericht te verwijderen en de afzender direct te informeren. De afzender aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het electronisch verzenden van berichten.
The information contained in this message and enclosures may not be ment for you and can be confidential. The information is intended to be exclusively for the addressee. Distribution to and use by others is not permitted. Should you receive this message unintentionally, please remove the message and notify the sender immediately. The sender does not accept liability for damage, of any kind, related to risks of sending electronic messages

Scroll naar boven