FTN NIEUWSBRIEF 22 juni 2022

In deze nieuwsbrief:

Gewijzigde ARIE-regeling pas per 1 januari 2023

Eerste Kamer akkoord met nieuwe regels arbeidsvoorwaarden


Gewijzigde ARIE-regeling pas per 1 januari 2023

Bedrijven met bepaalde hoeveelheden gevaarlijke stoffen in installaties moeten een Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) uitvoeren. Dit om zware ongevallen maximaal te voorkomen en passende maatregelen te nemen. ARIE geldt voor kleinere bedrijven met gevaarlijke stoffen, voor grote bedrijven is het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) van toepassing.

Er is een nieuwe ARIE-regeling in ontwikkeling maar die komt niet per 1 juli a.s. maar treedt pas op 1 januari 2023 in werking. Afstemming en toetsing vragen meer tijd. De gewijzigde regeling moet tegelijkertijd met de Omgevingswet in werking treden.

Hoofdlijnen waarop de ARIE-regeling gewijzigd wordt zijn:

 • Het vereenvoudigen van de aanwijssystematiek van de ARIE;
 • Harmonisering van de aanwijs-systematiek op de CLP-verordening, die oudere EU-wetgeving afstemt op het wereldwijd geharmoniseerde systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen;
 • Uitbreiding van de handhaving;
 • Aansluiting van de ARIE op het Brzo 2015;
 • Een beperkte aanpassing van de verplichtingen.

Aanwijzing gebeurt voortaan op basis van de CLP-verordening. Daarbij worden categorieën van stoffen en individuele stoffen gelinkt aan een drempelwaarde.

De verwachting is dat meer bedrijven onder de ARIE-regeling zullen gaan vallen.


Eerste Kamer akkoord met nieuwe regels arbeidsvoorwaarden

Per 1 augustus 2022 treden definitief nieuwe regels in werking voor onder andere het studiekostenbeding en nevenarbeidbeding nu ook de Eerste Kamer akkoord is gegaan met het voorstel Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

De nieuwe wettelijke regels hebben onder meer betrekking op:

 • De informatieplicht bij de indiensttreding van nieuwe werknemers (artikel). In artikel 655 van Burgerlijk Wetboek 7 staat welke informatie over de arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden een werkgever schriftelijk (of elektronisch) aan de werknemer moet verstrekken.
 • Dit artikel wordt gewijzigd zodat werkgevers straks méér informatie aan nieuwe werknemers moeten verstrekken en rekening houden met een nieuwe deadline voor de informatievoorziening. Onder andere betreft dit informatie over de ontslagprocedure.
  • Werkgevers moeten per 1 augustus a.s. informatie verstrekken over de de volledige ontslagprocedure. In de arbeidsovereenkomst mag, omdat het Nederlandse ontslagrecht uitvoerig is, verwezen worden naar van toepassing zijnde artikelen in de wet of cao. Een simpele verwijzing naar een website volstaat echter niet.
 • Het studiekostenbeding (artikel). Verplichte opleidingen (op basis van Europese regels, Nederlandse wetgeving of de cao) voor werknemers moeten kosteloos zijn en als arbeidstijd worden beschouwd. Een werkgever mag de scholingskosten niet meer voor rekening van de werknemer laten komen, ook niet via een studiekostenbeding.
 • Het nevenarbeidbeding (artikel). Werkgevers mogen werknemers niet meer belemmeren om buiten het werkrooster te werken voor een andere werkgever, tenzij de werkgever een ‘objectieve rechtvaardigingsgrond’ heeft. Zonder zo’n grond is een nevenwerkzaamhedenbeding met verbod nietig, maar de grond hoeft niet in het beding zelf te staan. De werkgever moet achteraf de rechtvaardigingsgrond kunnen geven.
 • De mogelijkheid om te verzoeken om meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden (artikel). Een werknemer mag vanaf een dienstverband van 26 weken maximaal één keer per jaar een verzoek doen voor een vorm van arbeid met meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

FTN

Postbus 10
4060 GA Ophemert
Tel.: +31 (0)344 65 04 37
https://www.brancheorganisatieftn.nl/

Dit bericht kan informatie en bijlagen bevatten die niet voor u bestemd zijn en vertrouwelijk kunnen zijn. De informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht dit bericht te verwijderen en de afzender direct te informeren. De afzender aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het electronisch verzenden van berichten.
The information contained in this message and enclosures may not be ment for you and can be confidential. The information is intended to be exclusively for the addressee. Distribution to and use by others is not permitted. Should you receive this message unintentionally, please remove the message and notify the sender immediately. The sender does not accept liability for damage, of any kind, related to risks of sending electronic messages

Scroll naar boven