FTN Update (106) Corona

UPDATE 106

Beste leden,

In vervolg op eerdere berichten, willen wij een REACTIE van u met betrekking tot het onderstaande.

FTN: Aanvullende steunmaatregelen coronacrisis voor 4e kwartaal 2021?

Deze week werd bekend dat het kabinet heeft besloten het huidige pakket aan steunmaatregelen per 1 oktober te beëindigen (zie Corona update 105).

FTN heeft onderzocht welke mogelijkheden er nog zijn, c.q. welke ruimte er is om ook voor het vierde kwartaal 2021 steunmaatregelen te verkrijgen. De mogelijkheden hiervoor lijken evenwel uiterst  beperkt.

Niettemin zouden wij graag van u vernemen of u boven de 50% omzetverlies voor het 4e kwartaal 2021 verwacht en FTN wel/niet een continuering van het huidig pakket aan maatregelen zou moeten bepleiten. In verband met een bestuursvergadering op dinsdag 7 september a.s. verzoeken wij u dit bij voorkeur niet later dan 6 september a.s. aan ons kenbaar te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland

Peter Wennekes 

Overwegingen aanvraag EXTRA steunmaatregelen

Het generieke steunpakket dat door het kabinet beschikbaar is gesteld om de gevolgen van de coronapandemie en de daaruit voortvloeiende effecten en maatregelen op de Nederlandse economie, het bedrijfsleven en de samenleving te beperken wordt per 1 oktober beëindigd.

 • Met name het overeind houden van bedrijven en het voorkomen van werkeloosheid was een speerpunt. Met als doel onder meer het snel laten opveren van de economie bij versoepeling van maatregelen.
 • Argumenten om het generieke steunpakket per 1 oktober a.s. te beëindigen (zie s.v.p. ook Stopzetting: toelichting).:
  • Adviezen van het CPB en De Nederlandse Bank. Het CPB verwacht een economische groei van 3,8% in 2021 en 3,2% in 2022.
  • Coronabeperkende maatregelen worden steeds verder opgeheven waardoor de economie steeds verder heropent.
  • Steunmaatregelen hebben een verstorend effect op het herstel van de economie. Bijvoorbeeld doordat werknemers geen overstap hebben gemaakt naar ander werk in sectoren waar een personeelstekort is (meer vacatures dan werkzoekenden).

Stopzetting: toelichting

 • Per 1 oktober a.s. worden de generieke steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis stopgezet.
  • Dit geldt voor de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen.
 • Specifieke ondersteunende maatregelen blijven van kracht in het vierde kwartaal inclusief aanvullende maatregelen gericht op omscholing en aanpassingsvermogen van de economie.
  • Dit betreffen regelingen om toegang tot marktfinanciering en liquiditeit te waarborgen*, de verlengde termijn voor aflossing van belastingschulden en terugbetaling van NOW/TVL, trajecten voor bedrijven met problematische schulden, en het aanvullend sociaal pakket.
   • * De corona-financieringsregelingen KKC, Qredits overbruggingskrediet, BMKB-C  en GO-C blijven het gehele jaar van kracht om marktfinanciering te blijven faciliteren. Bedrijven die behoefte hebben aan liquiditeit, kunnen hierbij terecht. Ook het Garantiefonds Evenementen loopt door in het vierde kwartaal.
 • De Werktijdverkorting (WTV) is vanwege de invoering van de NOW buiten werking gesteld. Na het stoppen van de NOW keert per 1 oktober de Werktijdverkorting (WTV) weer terug. Deze biedt ondersteuning aan werkgevers die worden getroffen door een buitengewone omstandigheid die niet tot het ondernemersrisico behoort. De geherintroduceerde WTV is nadrukkelijk niet bedoeld voor Corona-gerelateerde omstandigheden, het gaat om kortdurende buitengewone omstandigheden.
 • Voor nachthoreca wordt een specifieke regeling uitgewerkt.

Mogelijkheid voortzetting generieke maatregelen

FTN heeft over dit punt afstemming gezocht met MKB Nederland;

 • Voor nachthoreca (discotheken, nachtclubs) wordt een speciale regeling ontwikkeld om deze sector, die langer gesloten blijft, langer te ondersteunen.
 • Textielservicebedrijven zullen niet mee kunnen liften op een dergelijke uitzondering. Argumenten hiervoor zijn:
  • Bovenstaande toelichting kabinetsbeleid, de te verwachten verdere versoepeling van maatregelen en de te verwachten economische ontwikkeling.
  • De omzet van textielservicebedrijven is niet gekoppeld aan nachthoreca.
  • De afgelopen 1,5 jaar hebben laten zien dat dat bij versoepeling van maatregelen de productie en omzet snel toenamen, ook voor bedrijven die voor de horeca werken.
  • In het algemeen heeft het omzetniveau van horecawasserijen zich in de afgelopen maanden snel hersteld. Er zijn bedrijven die zelfs plussen ten opzichte van 2019. Veel bedrijven kampen hierdoor bijvoorbeeld met onderbezetting.
  • Het snelle en goede herstel van de sector geeft geen onderbouwing voor een steunaanvraag. Echter, de verwachtingen voor het 4e kwartaal zijn onzeker.
  • Mochten de voorgenomen versoepelingen van coronamaatregelen niet doorgaan, ontstaat er mogelijk weer een nieuwe situatie.

Conclusie

Gelet op het bovenstaande lijkt de kans op extra steunmaatregelen voor textielservicebedrijven beperkt. Ditzelfde geldt voor retail textielreingers.

FTN 24/7 info lijn

Voor nadere info of toelichting kunt u steeds met het secretariaatsbureau contact opnemen via het reguliere telefoonnummer en e-mailadres, dan wel via het e-mail adres peter@menp.nl.

Postbus 10
4060 GA Ophemert
Tel.: +31 (0)344 65 04 37

ftn@ftn-nl.com
www.ftn-nl.com

Scroll naar boven