FTN Update (63) Corona

UPDATE 63

Beste leden,

In vervolg op eerdere berichten, willen wij onderstaande actualiteiten onder uw aandacht brengen.

 Overzicht actualiteiten Covid-19 maatregelen

 Het ideaal van een gerichte regeling ( ‘bonnetje declareren van loonkosten tijdens quarantaine’) lijkt niet haalbaar om redenen van onuitvoerbaarheid en misbruikgevoeligheid. Daarom werken wij aan een alternatief, dat minder specifiek is maar wel recht doet aan de grote verschillen tussen sectoren. Op brancheniveau wordt dan forfaitair het percentage medewerkers bepaald dat niet thuis kan werken. Op landelijk niveau (of mogelijk op brancheniveau) wordt een percentage ‘quarantaineverzuim’ vastgesteld. Ondernemers krijgen een compensatie van het landelijke percentage ‘quarantaineverzuim’ over het aandeel van de loonsom dat niet thuis kan werken. Gesprekken hierover lopen nog.

Voorbeelden over bezettingsproblemen zijn in ons politieke netwerk onder de aandacht gebracht. Houd ons a.u.b. goed op de hoogte de komende tijd.

 Nieuwe economie

Het derde steunpakket is gebaseerd op enerzijds (langdurige) steun tot aan de volgende zomer, en anderzijds stimuleren van investeringen. De discussie over de “nieuwe economie” kent vele invalshoeken. Vooralsnog gaat MKB Nederland ervan uit dat de grote transities van digitalisering en klimaat.

 Btw-verlaging (al dan niet voor bepaalde sectoren)

Het is begrijpelijk dat ondernemers die te maken hebben met vraaguitval btw-verlaging als instrument zien om hun omzet enigszins op peil te brengen.

Op dit moment is een algemene tariefverlaging btw, die kostbaar is, een minder voor de hand liggende maatregel. Deze crisis kent andere oorzaken en verloop dan de vorige crisis. De vraaguitval wordt veelal veroorzaakt door terughoudendheid bij kopers vanwege risico coronabesmetting. Een verlaging heeft dan relatief weinig effect (vgl. Duitsland).

Een tijdelijke verlaging van het btw-tarief in het kader van de crisis kent ook nadelen van administratieve aard voor ondernemers.

Ook zijn er andere overwegingen – los van de huidige crisis – rond btw-tarief. Bijvoorbeeld de grenseffecten, effecten op zwart werk, etc. Dat staat los van het huidige tijdelijke crisispakket.

Dat neemt niet weg dat een specifieke verlaging zinvol kan zijn, zoals een tariefverlaging voor renovatie en onderhoud van woningen (incl. tuinen). Deze verlaging staat al vanaf het begin op de groslijst van MKB Nederland. Hierbij moet wel worden aangetekend dat lidstaten door Europese regels beperkt zijn in hun keuze voor welke producten/diensten zij een verlaagd tarief vaststellen. Renovatie etc. valt wel binnen de mogelijkheden.

Investeringspakket

Er zijn verschillende elementen in het investeringspakket. De BIK is bijvoorbeeld een regeling die voor ieder bedrijf toegankelijk is. Naar schatting gaat 60% naar het MKB. Voor het groeifonds geldt inderdaad een projectomvang van 30 miljoen. Maar er kan ook een programma worden opgezet waar dan meerdere bedrijven gebruik van kunnen maken. Binnenkort volgt meer duidelijkheid

De eerste ronde van het Groeifonds?  is door verschillende departementen al voorgesorteerd. Begin volgend jaar verwachten we dat meer bekend wordt over de procedures.

Accountancy

Einde dit jaar wordt een wetsvoorstel verwacht met daarin o.a. aanvullende regels voor accountants(organisaties) en het toezicht erop. Dit leidt tot zorgen/vragen bij ondernemers, o.a. over mogelijke hogere controlekosten en onzekerheid over toegang tot de accountant.

Deze signalen zijn bekend bij MKB-Nederland en VNO-NCW. MKB-Nederland heeft een brief aan de minister gestuurd om deze zorgen te adresseren.

Hypotheek/werkgeversverklaring

Ten aanzien van de werkgeversverklaring mag deze nog maar 2 in plaats van 3 maanden oud zijn. Met iedere klant wordt in het adviesgesprek besproken of de Coronacrisis impact heeft op de bestendigheid van het inkomen en de betaalbaarheid van de hypotheeklasten, maar sectoren of branches worden niet op voorhand uitgesloten.

 NOW i.c.m. TOA

De NOW 3.0 treedt 1 oktober a.s. in werking en kent een duur van 9 maanden en valt te kenmerken als gefaseerde afbouwregeling. We hebben bereikt dat de eerste fase van drie maanden de NOW de facto nauwelijks wordt afgebouwd. De duur van de regeling biedt de mogelijkheid geleidelijk tot aanpassingen te komen (ook voor sectoren die meer ‘laatcyclisch’ zijn). In de loop van 2021, afhankelijk van de stand van zaken, wordt bekeken of en zo ja een vervolg (pleidooi voor) steunpakket in de rede ligt. De ontwikkelingen worden op de voet gevolgd.

Loonondersteuning blijft plaatsvinden, zij het met afnemend percentage, en met de winterperiode in het vooruitzicht is het ook zaak om de komende periode tot noodzakelijke aanpassingen te komen die in lijn zijn met een lager omzetniveau. De flankerend arbeidsmarkt gericht op scholing en VWNW kan daarbij behulpzaam zijn. Er wordt aanvulling van het pakket voor opnieuw zwaar getroffen sectoren bepleit. Voor zowel de NOW als geheel is men nog in overleg met SZW voor een passende oplossing voor seizoensbedrijven. Het gaat hierbij zowel om de loonsommaand als het kunnen vergelijken van de omzet op jaarbasis (ten opzichte van 2019).

De TOA en de urgentie daarvan staan goed op het netvlies bij ons en zeker ook bij kabinet. Hopelijk kunnen we hier binnenkort een positief resultaat melden.

Sociaal pakket 1,4 miljard

  • Hoe verhoudt zich de 1,4 mrd met de DI subsidieregeling. Lopen niet zaken door elkaar. Van belang gezien de lopende cao-onderhandelingen en te maken keuzen. Hoe gaat dit bedrag rechtstreeks ondernemers en werknemers.

Deze zaken staan apart van elkaar. De subsidie voor duurzame inzetbaarheid is vooral gericht op sectoren met “zwaar werk”. De regeling zal gericht zijn op vervroegde uittreding en inzetbaarheid en heeft een duur van vier jaar. De gelden uit het herstelpakket zijn gericht op van werk naar werk en (om)scholing en zijn voor de komende 1,5 jaar. Sectoren kunnen eventueel van beide gebruik maken en wij zijn bezig om ervoor te zorgen dat dit ook eenvoudig gecombineerd kan worden.

  • Wat wij tevens missen is onze roep om transitie-vergoeding over te laten nemen door UWV. Verdwijnen ‘ontslagboete’ is voor onze kleine en ondernemers niet de oplossing. Uit enquête blijkt dat transitie-vergoeding voor een groot deel waarschijnlijk ‘laatste zet’ lijkt te zijn. Dit kan verschil zijn tussen faillissement of succesvol afslanken mét overzet/scholing naar andere branche.

MKB Nederland brengt de optie in het overleg  om de compensatie van de transitievergoeding mogelijk te maken in lijn met de mkb compensatieregeling in geval van slechte economische positie (die 1/1/20 geëxpireerd is). Ook in het kader van TOA speelt dit.

Modulaire handleiding werkgevers

De centrale handreiking is te vinden https://www.vno-ncw.nl/nieuws/coronahandreiking-helpt-bedrijven-met-veilig-en-gezond-werken

 Vraag over verlenging digitale ALV

  • Mogelijkheid digitale ALV verlengen?

De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid is verlengd tot 1 december 2020 en in de toelichting bij het daartoe strekkende AMvB is opgemerkt dat nu een ‘verlengen, tenzij’-uitgangspunt wordt gehanteerd in de zin dat die wet in beginsel wordt verlengd.

 FTN 24/7 info lijn

Voor nadere info of toelichting kunt u steeds met het secretariaatsbureau contact opnemen via het reguliere telefoonnummer en e-mailadres, dan wel via het e-mail adres peter@menp.nl.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland,

Peter Wennekes

Postbus 10
4060 GA Ophemert
Tel.: +31 (0)344 65 04 37
www.ftn-nl.com

Scroll naar boven