FTN Update (64) Corona

UPDATE 64

Beste leden,

In vervolg op eerdere berichten, willen wij onderstaande actualiteiten onder uw aandacht brengen.

 Nog even wat aandachtspunten van de NOW3-regeling

De NOW is met ingang van 1 oktober verlengd met 9 maanden tot 1 juli 2021. De NOW3 kent drie tijdvakken:

  • NOW3.1: van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021
  • NOW3.2: van 1 januari tot 1 april 2021
  • NOW3.3: van 1 april tot 1 juli 2021

Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1 of  2,  kan de werkgever gebruik maken van de NOW 3.

Periodes dat u NOW3 kunt aanvragen

  • NOW 3.1: U kunt tussen 16 november en 13 december bij UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten over de periode oktober, november, december (NOW3, eerste tijdvak)
  • NOW 3.2: Voor de NOW 3, tweede tijdvak is de beoogde aanvraagperiode 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021.
  • NOW 3.3: Voor de NOW 3, derde tijdvak wordt gestreefd naar een aanvraagperiode tussen 17 mei 2021 en 13 juni 2021.

 Vergoedingspercentages

De vergoedingspercentages dalen geleidelijk van 80, naar 70 en uiteindelijk naar 60 in het laatste subsidieblok. Hier staat tegenover dat de loonsom geleidelijk afgebouwd mag worden met 10%, 15% en 20%. Dit levert hetzelfde bedrag aan NOW-subsidie op. In eerder NOW-regelingen lag het vergoedingspercentage op 90.

De maximale vergoeding voor loon per werknemer wordt in subsidieblok 3 (april, mei en juni 2021) maximaal 1x het dagloon.

Enkele voorwaarden NOW3

  • Het te verwachten omzetverlies over de periode oktober t/m december 2020 (1e tijdvak) moet ten minste 20% zijn. Vanaf 1 januari 2021 (tijdvakken 2 en 3) is dit ten minste 30%.
  • Als referentiepunt voor de loonsom geldt de loonsom in de maand juni 2020. Als referentiepunt voor de omzet geldt de jaaromzet 2019 gedeeld door 4.
  • In ruil voor het verdwijnen van de korting bij bedrijfseconomisch ontslag is een inspanningsverplichting ingevoerd voor werkgevers die personeel ontslaan om bedrijfseconomische redenen in een tijdvak waarover ze NOW ontvangen. Werkgevers moeten hun werknemers helpen bij de zoektocht naar nieuw werk. Doen zij dat niet, dan volgt een korting op de NOW-uitkering van 5%. Anders gezegd: werkgevers die bedrijfseconomisch ontslag voor een werknemer aanvragen in een tijdvak waarin ze NOW krijgen, zijn verplicht contact te zoeken met het UWV in het kader van hulp bij werk-naar-werk begeleiding.

De tekst van de volledige voorwaarden kunt inzien via deze link:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now

Extra subsidie praktijkleren voor sectoren

Het kabinet trekt voor de studiejaren 2020-2021 en 2021-2022 ieder jaar 10,6 miljoen euro extra uit voor de Subsidieregeling praktijkleren. Dit geld is bedoeld om werkgevers te stimuleren om BBL-plekken aan te blijven bieden, ondanks dat zij zwaar getroffen zijn door de coronacrisis.
Er is een selectie van leerbedrijven gemaakt, aangezien het beschikbare bedrag niet voldoende is om alle werkgevers een substantieel hogere subsidie te bieden. Leerbedrijven waarvan de hoofdactiviteit een SBI-code heeft die voorkomt in het overzicht  in de Staatscourant (2020, 48267), kunnen in aanmerking komen voor de extra subsidie praktijkleren. De SBI-codes van onze sector zijn opgenomen (96.01.1 Wasserijen en linnenverhuur, 96.01.2 Chemische wasserijen en ververijen, 96.01.3 Wassalons en -verzendinrichtingen).

Doorlopen vaste (reis)kostenvergoeding vervalt per 2021

Bij het Besluit noodmaatregelen coronacrisis keurde staatssecretaris Vijlbrief van Financiën goed dat werkgevers voor de vaste reiskostenvergoedingen woon-werkverkeer de thuiswerkdagen als reisdagen mogen blijven zien en voor de vaste kostenvergoeding mogen blijven uitgaan van de feiten en omstandigheden waarop de vergoeding gebaseerd is. Deze goedkeuringen vervallen per 1 januari 2021.

In 2020 mogen werkgevers voor de vaste reiskostenvergoedingen woon-werkverkeer de thuiswerkdagen van werknemers als reisdagen beschouwen. Deze vergoeding kunnen zij gericht vrijstellen en daarmee onbelast de reiskosten blijven betalen. Ook voor wat betreft de vaste kostenvergoedingen mogen werkgevers blijven uitgaan van de feiten en omstandigheden waarop de vergoeding is gebaseerd. Voor zowel de vaste reiskostenvergoeding als de vaste kostenvergoedingen geldt de goedkeuring als er vóór 13 maart 2020 een onvoorwaardelijk recht op de vergoeding bestond.

Verder stelt de Belastingdienst zich in 2020 soepel op naar werkgevers die vanwege de coronamaatregelen een administratieve verplichting niet kunnen nakomen. Zo is bijvoorbeeld het tijdig vaststellen van de identiteit van een nieuwe werknemer tijdens de coronacrisis niet altijd mogelijk. Normaal gesproken moet de werkgever dan het anoniementarief toepassen. Dat mag hij nu onder voorwaarden achterwege laten.

In de actualisatie van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis laat staatssecretaris Vijlbrief weten dat deze goedkeuringen alleen gelden voor 2020 en per 1 januari 2021 komen te vervallen.

Werkgevers moeten vanaf 1 januari reispatroon in kaart brengen

Het vervallen van de goedkeuringen betekent dat werkgevers volgend jaar het (veranderde) reispatroon woon-werk van hun werknemers in kaart moeten brengen. Ze moeten dit toetsen aan de 36 weken of 128 dagen-eis en nagaan of zij nog een vaste vergoeding kunnen geven. Werkgevers kunnen ook de kosten van woon-werkverkeer vergoeden op basis van de werkelijk gereisde dagen.
Verder kunnen werkgevers dus vanaf 1 januari 2021 over de thuiswerkdagen geen vergoeding meer geven voor kleine kosten. Door het meer thuiswerken zijn bij veel werkgevers de feiten en omstandigheden veranderd. Zij moeten dus goed beoordelen of de onderbouwing voor de vergoeding in 2021 nog volstaat.

 FTN 24/7 info lijn

Voor nadere info of toelichting kunt u steeds met het secretariaatsbureau contact opnemen via het reguliere telefoonnummer en e-mailadres, dan wel via het e-mail adres peter@menp.nl.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland,

Peter Wennekes

Postbus 10
4060 GA Ophemert
Tel.: +31 (0)344 65 04 37
www.ftn-nl.com

Scroll naar boven