FTN Update (80) Corona

UPDATE 80

Beste leden,

In vervolg op eerdere berichten, willen wij onderstaande actualiteiten onder uw aandacht brengen.

Avondklok gaat in om 21.00 uur

Gisteren gaven Minister-President Rutte minister De Jonge (VWS) een persconferentie. Zij kondigden een aanscherping van de maatregelen aan waaronder de veel besproken avondklok. Nog niet alle details zijn bekend maar onderstaand geven wij u de informatie die beschikbaar is.

De Tweede Kamer debatteerde vandaag over de voorstellen en ging akkoord nu het tijdsframe wordt aangepast en begint om 21.00 uur ’s avonds. De avondklok gaat binnen “enkele dagen” in.

Voor bepaalde beroepsgroepen en sectoren komen uitzonderingen, zoals het internationaal beroepsgoederenvervoer. Welke uitzonderingen precies gaan gelden is nog niet bekend.

Formulieren werknemers

Werknemers die in verband met hun werk naar buiten moeten, dienen twee formulieren bij zich te hebben. Een werkgeversverklaring en “Eigen verklaring avondklok”. Hiervoor worden formats ontwikkeld die de rijksoverheid beschikbaar stelt. Zodra deze er zijn, zullen wij ze toesturen.

Avondklokregeling

Iedereen blijft van 21.00  uur ’s avonds tot waarschijnlijk 04.30 uur ’s ochtends binnen. Het is verboden om zonder geldige reden op straat te zijn. Als mensen toch zonder geldige reden naar buiten gaan, dan is hier beter tegen op te treden. De boete is € 95.

 • Je mag alleen naar buiten als het noodzakelijk is, en dat is:
  • bij een calamiteit;
  • als uzelf, een hulpbehoevend persoon of een dier dringend (medische) hulp nodig heeft
  • als u van uw werkgever voor werk naar buiten moet;
  • als u naar het buitenland reist of terugkeert naar Nederland;
  • als u onderweg bent in verband met een uitvaart en dit kunt aantonen;
  • als u onderweg bent in verband met een oproep van een rechter, officier van justitie of bezwaar- of beroepschriftenzitting en dit kunt aantonen;
  • als u een aangelijnde hond uitlaat, dit doet u in uw eentje.

Nadere informatie en formulieren

Zodra meer informatie en de formulieren beschikbaar zijn, zullen wij u nader informeren.

Mondkapjesplicht

In een concreet geval hebben werkgever en werknemer een dispuut over het feit dat een werkgever van een werknemer verlangt een mondkapje te dragen op het werk. Werknemer weigert. Het gaat om een chauffeur die slechts 10% van de totale werktijd binnen de bedrijfspanden aanwezig is.

Volgens een uitspraak van de  kantonrechter houdt het instructierecht van de werkgever in dat de werknemer zich moet houden aan de voorschriften omtrent het verrichten van de arbeid, alsmede aan die welke strekken ter bevordering van de goede orde in de onderneming. Dit kan anders zijn als het instructierecht een inbreuk maakt op een grondrecht van de werknemer.

Werknemer stelt dat het moeten dragen van een mondkapje een inbreuk maakt op zijn persoonlijke levenssfeer, omdat dit hinder, ongemak en gezondheidsrisico’s veroorzaakt. Voor de vraag of deze inbreuk gerechtvaardigd is, moet worden onderzocht of de instructie een legitiem doel dient en of zij een geschikt middel is om dat doel te bereiken. Voorts moet worden onderzocht of de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de werknemer evenredig is in verhouding tot het belang van de werkgever bij het bereiken van het beoogde doel en of de werkgever dat doel redelijkerwijs op een minder ingrijpende wijze kan bereiken (HR 14 september 2007, JAR 2007/250).

Gezonde en veilige werkomgeving

De kantonrechter oordeelt dat de verplichting tot het dragen van een mondkapje in de panden van werkgever twee legitieme doelen dient. Ten eerste is de werkgever wettelijk verplicht de individuele belangen van zijn werknemers te beschermen door zorg te dragen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Dit brengt met zich dat werkgever gedurende de coronapandemie gehouden is datgene te doen wat nodig is en wat binnen zijn macht ligt om besmetting van werknemers met het coronavirus op de werkvloer te voorkomen. Ten tweede heeft werkgever zijn bedrijfsbelang te beschermen, omdat hij onder meer een loondoorbetalingsverplichting heeft bij ziekte.

Hoewel over de effectiviteit van het mondkapje wordt getwist, is het een maatschappelijk aanvaard middel. De kantonrechter houdt het er voorlopig op dat het dragen van een mondkapje gedurende de coronapandemie aan de veiligheid en gezondheid kan bijdragen. Ook werkgever mocht hier ten tijde van het geven van de instructie vanuit gaan, te meer omdat hij de instructie heeft gegeven op advies van de branchevereniging. Ook mocht de werkgever bij de instructie één lijn trekken binnen het bedrijf, en hoefde hij niet te differentiëren naar de verschillende functies.

Werkgever mag loonbetaling opschorten

Gelet op het voorgaande komt de kantonrechter tot het voorlopig oordeel (het is een kortgedingprocedure) dat werkgever in redelijkheid de instructie tot het dragen van een mondkapje aan zijn werknemers mocht geven en dat eiser gehouden was deze instructie op te volgen. Werkgever is daarom bevoegd om de loonbetaling aan werknemer op te schorten en hem de toegang tot het werk te ontzeggen, zolang hij de instructie niet opvolgt.

NB Het betreft hier een kleine werkgever zonder ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT). Is er wel een OR of PVT dan heeft die instemmingsrecht als de werkgever een langdurige mondkapjesplicht wil invoeren.

FTN 24/7 info lijn

Voor nadere info of toelichting kunt u steeds met het secretariaatsbureau contact opnemen via het reguliere telefoonnummer en e-mailadres, dan wel via het e-mail adres peter@menp.nl.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland,

Peter Wennekes

Scroll naar boven