FTN Update (86) Corona

UPDATE 86

Beste leden,

In vervolg op eerdere berichten, willen wij onderstaande actualiteiten onder uw aandacht brengen.

Zelf op corona testen; de regels!

Textielverzorging is als essentiële sector is open gebleven om o.a. cruciale beroepen en sectoren te kunnen blijven voorzien van hygiënisch schoon textiel. Voor organisaties die open moeten blijven en waar thuiswerken onmogelijk is, geldt dat deze samen met een arbodienst of bedrijfsarts een eigen teststraat in kunnen richten. Bedrijven kunnen op een bedrijventerrein ook gezamenlijk een testfaciliteit inrichten.

Dit testen op locatie, vergroot de veiligheid op de werkvloer. Maar ook de kwaliteit van het schone product! Testen helpt ook bij het opsporen en indammen van het virus. Uiteraard betekent frequent testen op de werkvloer niet dat de 1,5 meter afstand en andere maatregelen kunnen worden losgelaten.

 Bedrijfsarts, privacy

Bedrijven kunnen het testen alleen onder toezicht van een bedrijfsarts of arbodienst laten uitvoeren. Bedrijven moeten uitdrukkelijk toestemming vragen aan de medewerkers om een test te ondergaan. Ook mogen de medische gegevens van medewerkers niet worden gedeeld met de werkgever. De verwerking van deze gegevens wordt door de bedrijfsarts gedaan.

Vergoeding

Door het ministerie van VWS is een regeling getroffen die financiële ondersteuning biedt om werknemers op corona te laten testen. Het voornaamste doel is om de veiligheid op de werkvloer te vergroten. De regeling is vooralsnog alleen bedoeld voor bedrijven en organisaties waar thuiswerken niet mogelijk is.

De vergoedingsregeling staat alleen open het voor testen van mensen met symptomen die passen bij het coronavirus.  Mensen die bericht hebben gekregen dat zij in contact geweest zijn met mensen die positief getest zijn, vallen ook onder de regeling.

De financiële regeling is uitsluitend via arbodienst of bedrijfsarts aan te vragen. Zij kunnen eenmaal per maand een verzamelfactuur voor de uitgevoerde sneltesten aan VWS verzenden. Na goedkeuring ontvangen bedrijven een vaste vergoeding.

Meer informatie

Voor meer informatie over het zelf testen van werknemers verwijzen wij naar de website www.werkgeverstesten.nl waarop een praktisch handvat wordt geboden om werknemers op een verantwoorde en veilige manier te testen. Over het inrichten van een teststraat is informatie, c.q. een toolkit te vinden via deze link: 20210201_Spoor-2_Toolkit-antigeen-versie-3.1-1.pdf (totalservices.io)

Meer informatie over de (aanmeldprocedure van) de financiële vergoeding, alsmede het aanvraagdocument, is te vinden via deze link: Aanmelddocument Open House Aanmeldprocedure Sneltesten SARS-CoV-2 | Publicatie | Rijksoverheid.nl

Belastingmaatregelen: reminder

Onderstaand geven we een kort overzicht van belastingmaatregelen waarvan u gebruik kunt maken vanwege corona.

Betalingsuitstel

Deze regeling geldt voor ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen en in Nederland belasting betalen, inclusief eenmanszaken. Het uitstel van belastingbetaling is nogmaals verlengd.

Tot 1 juli 2021 kan uitstel van betaling aangevraagd worden bij de Belastingdienst. Zodra het verzoek is ontvangen, stopt de Belastingdienst met invorderen en is er uitstel van betaling tot 1 juli 2021. Betalingsverplichtingen die zijn ontstaan na de aanvraag hoeven niet te worden voldoen. In geval dit jaar een verlenging werd verkregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021.

Werd eerder een aanvraag voor 3 maanden uitstel gedaan dan kan verlenging van het uitstel tot 1 juli 2021 aangevraagd worden. Dit is belangrijk in geval niet betaald kan worden omdat anders het risico bestaat dat geen betalingsregeling getroffen kan worden. Voor de opgebouwde schuld geldt vanaf 1 oktober 2021 een betalingsregeling van 36 maanden.

Er komt mogelijk een aanvullende regeling. De Belastingdienst gaat naar verwachting in het tweede kwartaal 2021 samen met schuldeisers en schuldhulpverleners soepeler kijken naar het mogelijk kwijtschelden van belastingschulden. Dit als onderdeel van het Time-out arrangement (TOA).

Het betalingsuitstel geldt niet alle aanslagen maar wel voor onder andere inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, loonheffingen en omzetbelasting (btw). In geval van een vof moet voor de eerste twee een aparte aanvraag per vennoot ingediend worden.

Tijdelijk bijna geen invorderingsrente

De invorderingsrente die ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn is tot 1 januari 2022 tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden.

Het tarief van de belastingrente is sinds 1 oktober 2020 terug naar 4%, voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt.

Verlagen van voorlopige aanslagen

Als de winstverwachting door de corona-uitbraak lager is, dan kan verlaging van de voor;opige aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting aangevraagd worden.

Regelingen voor ondernemers met personeel

Loonheffingsregelingen

  • Vanaf 1 januari 2021 is voor thuiswerkers de vrijstelling voor de vaste lunchvergoeding vervallen (tenzij overeengekomen in een zogenaamd cafetariasysteem). Het onbelast kunnen vergoeden van de bestaande vaste reiskostenvergoeding is verlengd tot 1 april 2021.
  • In geval niet voldaan kan worden aan de administratieve verplichtingen t.a.v. loonheffingen, zal de Belastingdienst daar geen consequenties aan verbinden. Bijvoorbeeld het niet vast kunnen stellen van de identiteit van een werknemer aan de hand van een origineel identiteitsbewijs. Zodra mogelijk, moeten verplichtingen alsnog nagekomen worden.
  • Voor grensarbeiders uit Duitsland die door de maatregelen thuiswerken mogen de Nederlandse loonheffingen ingehouden blijven worden op het salaris.

Tijdelijke verruiming werkkostenregeling

In het fiscale jaar 2021 mag, net als in 2020, 3% van de fiscale loonsom tot 400.000 euro besteed worden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor werknemers. De verruiming kan gebruikt worden om je werknemers tijdens de coronacrisis een hart onder de riem te steken met een bloemetje, een cadeaubon, et cetera. Daarnaast mogen onder voorwaarden thuiswerkgerelateerde kosten onbelast vergoed worden. Normaal gesproken is de vrije ruimte 1,7% van het fiscale loon. Boven de 400.000 euro is het percentage 1,18%. Dit was 1,2% in 2020.

 FTN 24/7 info lijn

Voor nadere info of toelichting kunt u steeds met het secretariaatsbureau contact opnemen via het reguliere telefoonnummer en e-mailadres, dan wel via het e-mail adres peter@menp.nl.

 

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland,

Peter Wennekes

Scroll naar boven