Nederland gaat van het gas; hoe verder?

NAM heeft recentelijk de eerste gaswinningsinstallatie in Groningen gesloopt. Wij gaan van het Nederlandse gas af. Om diverse redenen. Andere landen zoals Duitsland schakelen juist over naar gas omdat de verbranding van aardgas is een efficiënt en schoon proces is, zeker in vergelijking met olie- of kolengestookte installaties. Nederland zit in een transitiefase en deze transitie zal ook textielservicebedrijven raken omdat veel apparatuur gasgestookt is. Om de effecten hiervan in beeld te brengen kreeg TKT van FTN opdracht dit uit te zoeken en hoe de sector zich voor kan bereiden op komende ontwikkelingen. Die ontwikkelingen zijn relevant, bijvoorbeeld vanwege investeringsplannen in relatie tot de afschrijftermijnen van machines met een levensduur die varieert van 10 tot zelfs 50 jaar.

Momenteel gebruiken de bedrijven die meedoen aan MJA3 gezamenlijk zo’n 31,5 miljoen m3 gas, dat is ongeveer 734.000 m3 per locatie per jaar. Dit geeft een duidelijk beeld van het belang van gas in de industrie die juist binnen MJA3 bovengemiddeld scoort op verbetering van de proces-efficiency. Dat gas is laagcalorisch. Buitenlands gas is hoogcalorisch en moet geschikt worden gemaakt voor gebruik in een wasserij door de energiewaarde te verlagen. De beschikbaarheid van – buitenlands – gas voor de komende 10 jaar is overigens geen probleem

Toekomstige alternatieven>
De overheid wil de CO2-uitstoot in 2030 met 49% verminderd hebben t.o.v. 1990. Daarom is het zaak om te onderzoeken welke duurzame alternatieven er zijn. Momenteel is gas nog duurzamer dan elektriciteit omdat een deel hiervan opgewekt wordt door kolen. Nu nog wel, maar dat gaat schuiven als kolencentrales gaan sluiten of overstappen op andere brandstoffen. Biogas zal ook nog een duurzame oplossing blijven maar moet eerst worden opgewaardeerd tot “groen gas” zodat het dezelfde samenstelling krijgt als aardgas en kan het aan het gasnet worden toegevoegd. Onder “groen gas” valt ook “gecompenseerd gas” waarbij de CO2-uitstoot gecompenseerd wordt door elders in de wereld klimaatvriendelijke projecten te doen, zoals het aanplanten van bomen. Waterstof is ook een duurzame mogelijkheid maar niet op korte termijn.

Gevolgen
Verwacht wordt dat in de komende 10 jaar de gasprijs niet fors gaat stijgen tenzij veel gebruikers overstappen waardoor de netwerkkosten verdeeld moeten worden over minder afnemers. Ook dit wordt in de komende 10 jaar nog niet verwacht.  Gas blijft beschikbaar. Op korte termijn lijkt de uiteindelijke impact voor de wasserij klein. Voor veel machines geldt dat deze afgeschreven zullen zijn op het moment dat elektriciteit duurzamer is dan gas. Echter, bepaalde machines als tunnelwassers en drogers zijn op dit moment als elektrische versie nog minder efficiënt dan gasgestookte varianten. De komende jaren zal die efficiency verbeterd gaan worden. Voor de komende 10 jaar is het dus nog steeds de beste keuze om gas gestuurde apparatuur te gebruiken.

Rapport
Bent u geïnteresseerd in het uitgebreide verslag van dit project, neem dan contact op met het secretariaat (ftn@brancheorganisatieftn.nl).

Scroll naar boven