SER-ontwerpadvies “hervorming arbeidsmarkt” aan informateur

In haar advies voor de Middellange Termijn (MLT) stelt de SER dat nu geïnvesteerd moet worden in grote transities, ook van de arbeidsmarkt. Onder meer omdat de coronacrisis het belang van bepaalde (cruciale) beroepen en vitale sectoren onderstreept maar aangetoond dat sommige hiervan weinig buffers en veerkracht hebben. Spanningen op de arbeidsmarkt en kansenongelijkheid nemen toe. Zo zijn veel risico’s verbonden aan het flexwerken bij de werkenden beland. Vandaar dat de SER komt met een advies dat aan de informateur is uitgebracht.

Met één advies sluit de SER aan bij hetgeen waarop werkgeversorganisaties ook inzetten. Namelijk dat de overheidssteun  gecontinueerd moet worden zolang er beperkingen zijn als gevolg van de coronacrisis. Tijdens de herstelfase zou de overheid bovendien lastenverzwaringen en bezuinigingen achterwege moeten laten.

Onderstaand een overzicht van de belangrijkste punten:

 • Tijdelijke contracten: het wordt minder makkelijk om meerdere tijdelijke contracten op elkaar te laten volgen: in 3 jaar mogen maximaal 3 tijdelijke contracten worden aangegaan, waarbij de huidige onderbrekingstermijn komt te vervallen. Er komt een uitzondering op deze regel voor seizoensarbeid en studenten en scholieren.
 • Oproepcontracten worden vervangen door contracten waarbij een minimaal aantal uren wordt vastgelegd, ten minste voor een kwartaal(kwartaalurennorm). Voor studenten en scholieren blijven huidige oproepcontracten wel mogelijk.
 • Uitzendwerk wordt strenger gereguleerd, onder meer door het uitzendbeding wettelijk te beperken tot 52 weken en door vast te leggen dat de arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten gelijkwaardig moeten zijn aan die van werknemers in een direct dienstverband.
 • Interne wendbaarheid: om de interne wendbaarheid te bevorderen wordt het voor bedrijven in zware economische omstandigheden mogelijk om de arbeidsduur van werknemers met maximaal 20 procent te verlagen. De werkgever krijgt 75% van de loonkosten vergoed.
 • Re-integratieverplichtingen voor werknemers die meer dan een jaar ziek zijn worden verlicht voor de werkgever. In het tweede ziektejaar kan de werkgever ervoor kiezen re-integratie volledig te richten op het tweede spoor (een andere werkgever), waar de verzekeraar verantwoordelijk voor is.
 • Wettelijk minimumloon: de SER pleit voor een verhoging van het wettelijk minimumloon met behoud van de koppeling aan uitkeringen. Om banen aan de basis van de arbeidsmarkt te behouden, wordt een franchise voor de werkgeverslasten ingevoerd.
 • Verlofregelingen: het is de bedoeling verlofregelingen zoals geboorteverlof, vaderschapsverlof en zorgverlof onder te brengen in één nieuwe regeling Maatschappelijk Verlof.
 • Arbeidsongeschiktheid: op de arbeidsongeschiktheidsregeling voor werknemers (WIA) kunnen werknemers die tussen de 15 en 35 procent inkomensverlies lijden als gevolg van arbeidsongeschiktheid ook een beroep gaan doen. De ondergrens ligt nu bij 35 procent.
 • WGA: de periode waarover werkgevers een premie voor de WGA betalen, wordt verkort van 10 naar 5 jaar.
 • Leven lang ontwikkelen/werk-naar-werk: in de komende jaren moet dekkende dienstverlening voor leven lang ontwikkelen en van-werk-naar-werk tot stand komen, waarin sociale partners een belangrijke rol zullen vervullen.
 • Scholing/ontwikkeling: er moeten meer positieve prikkels om te scholen en ontwikkelen komen voor medewerkers die eigen regie over hun ontwikkeling nemen, onder andere in de fiscaliteit.
Scroll naar boven