Uitbreiding Energiebesparingsplicht in 2023 met CO2-vermindering

Al langer geldt de verplichting voor de meeste bedrijven met een energieverbruik hoger dan 50.000 KWh of 25.000 m3 gas om energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Met ingang van 1 januari 2023 wordt deze verplichting uitgebreid richting CO2-reductie. Artikel 2.15 Wet Milieubeheer wordt hiertoe aangepast en zal ook onderdeel worden van de Omgevingswet.

Dit laatste loopt onder meer via het geplande actualisatietraject van erkende maatregelen in 2023. Als de systematiek van erkende maatregelen ongeschikt is, kan een energiebesparingsonderzoek verlangt worden. Dit onderzoek is voor bedrijven met een jaarlijks energiegebruik vanaf 10 miljoen kWh of 170.000 m3 aardgas(equivalent) verplicht. Bekeken wordt of met deze verplichting invulling gegeven kan worden aan de verplichtingen uit de EED (verplicht uitvoeren energie-audit en verslaglegging).

Overige wijzigingen

  • Maatregelen voor doelmatig beheer en onderhoud (DBO) worden duidelijker in de energiebesparingsplicht opgenomen;
  • Zonnepanelen (met een maximale terugverdientijd van 5 jaar) worden verplicht gesteld op daken en ongebruikte oppervlakken in de gebouwde omgeving (aansluitend op Zonneladder 2019);
  • Energiebesparingsplicht wordt met een wijziging direct van toepassing op circa. 14.000 eenvoudige vergunningsplichtige bedrijven met een omgevingsvergunning milieu;
  • Het wordt mogelijk gemaakt om met geselecteerde keurmerken invulling te geven aan de informatieplicht en/of het verbrede energiebesparingsonderzoek.

Opvolging MJA3-convenant

Koepel- en brancheorganisaties pleiten voor programmatische ondersteuning van met name MKW-bedrijven om verdere energiebesparing en CO2-reductie te stimuleren. Uit onderzoek blijkt dat ten opzichte van de Wet Energiebesparing met een convenant 1,3 Mton meer aan CO2-reductie gerealiseerd kan worden.

Koepels en branches, waaronder FTN, hebben een gezamenlijke brief opgesteld die aangeboden wordt aan de Tweede Kamer.

Scroll naar boven