Verplichte energie-audit EED: voor wie geldt dit ook al weer?

De Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) verplicht bedrijven om vierjaarlijks een auditverslag in te dienen met als eerstvolgende deadline 31 december 2020. Deze verplichting geldt echter alleen voor de zogenaamde grote bedrijven. Dat zijn bedrijven met:

  • 250 fte of meer of
  • Een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen.

Voor beide criteria geldt dat dit inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen is.

MJA en Informatieplicht energiebesparing

Bedrijven die aan MJA deelnamen, waren vrijgesteld van de auditverplichting. Met het aflopen van MJA3, vervalt deze vrijstelling voor bedrijven die aan bovengenoemde criteria voldoen.

Per 1 juli 2019 is de Informatieplicht Energiebesparing van kracht. Deze bestaat naast de auditverplichting. Het voldoen aan één van deze beide verplichtingen betekent dus géén vrijstelling voor de andere verplichting!  FTN kan leden ondersteuning bieden met een EnergiePrestatie Keuring (EPK) om te voldoen aan de Informatieplicht Energiebesparing.

Vrijstellingen

Bedrijven kunnen op andere manieren tegemoet komen aan de eis van de auditplicht en daarmee vrijgesteld worden. Bijvoorbeeld als zij beschikken over ISO 50001 of ISO 14001 in combinatie met ISO 14051 of een door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat erkend keurmerk. Als zo’n keurmerk geldt voor bepaalde vestigingen, dan zijn deze vrijgesteld van de auditverplichting maar dan moet wel een auditverslag voor de gehele onderneming ingediend worden.

Scroll naar boven