Bericht openen

Herstel vertrouwen vóór aanvang cao-onderhandelingen Textielverzorging

FNV publiceerde 1 november de resultaten van een enquête onder alle wasserijmedewerkers van Nederland. Op basis van de conclusies stelt de vakbond nu een voorstellenbrief op aan werkgevers voor de nieuwe cao Textielverzorging. Maar eerst moeten alle partijen voor overleg met elkaar aan tafel op basis van wederzijds vertrouwen, vinden FTN en NETEX.

Wat is de stand van zaken?

De brancheverenigingen Federatie Textielbeheer Nederland (FTN) en de Nederlandse Vereniging van Textielreinigers (NETEX) pleiten al enkele cao-rondes voor modernisering en flexibilisering van de huidige cao Textielverzorging. Want duurzaamheidseisen, robotisering en meer technische ontwikkelingen zijn noodzakelijk om de textielsector toekomstbestendig te maken én te houden. Met een nieuwe cao die recht doet aan goed werkgeverschap en het perspectief voor werknemers versterkt. Constructieve gesprekken hierover – begin 2023 – met de vakbonden CNV en FNV lopen echter op niets uit en zijn zelfs tweemaal geschorst. FNV maakt deze gesprekken over de noodzakelijke modernisering en flexibilisering namelijk onmogelijk door meer cao-controles te eisen in de sector. De vakbond dreigt al maanden met een rechtszaak om hun eis kracht bij te zetten. Volgens FTN en NETEX ontbreekt hierdoor de belangrijkste basis voor constructieve gesprekken – laat staan onderhandelingen – volledig: vertrouwen in elkaar.

Wat willen FTN en NETEX nu doen?

Werkgevers stellen cao-onderhandelingen dus niet uit, zoals FNV suggereert. Er is de afgelopen periode juist op initiatief van werkgevers via formeel én informeel overleg geprobeerd om van gedachten te wisselen met de vakbonden. Bijvoorbeeld om het onterechte idee bij FNV weg te nemen dat het slecht is gesteld met het naleven van de cao in onze sector. Ook op ons verzoek om het dreigen met een rechtszaak juridisch te onderbouwen, volgt nog altijd geen reactie. CNV stelt zich wel constructief op en moedigt iedereen aan om te komen tot een oplossing. Werkgevers hebben FNV en CNV daarom op korte termijn uitgenodigd om het overleg opnieuw op te starten en het vertrouwen te herstellen. Pas daarna kunnen we gezamenlijk praten over plannen voor een nieuwe, toekomstbestendige cao Textielverzorging vanaf 2024.

We houden jullie op de hoogte.

FTN/NETEX

Bericht openen

CAO TV Update (22 september 2023)

22 september 2023

Bedrijfsbezoek vakbonden

Met enige regelmaat ontvangt het secretariaatsbureau vragen over bedrijfsbezoeken door de vakbonden. Met name FNV benadert momenteel onze leden voor een bedrijfsbezoek en koppelt dit aan hun inventarisatie voor hun cao-agenda 2024. De vakbonden krijgen met de bezoeken een beeld van hoe het er bij de bedrijven voor staat. Hierbij nogmaals de afspraken die hierover gemaakt zijn (ook verwoord in artikel 55.4 van de cao).

Er is afgesproken dat de vakbonden bedrijven kunnen bezoeken om in gesprek te gaan met werknemers en de bedrijfsleiding, maximaal één keer per bedrijf (niet vestiging) per jaar. Vaker kan natuurlijk altijd, maar bedrijven mogen dit weigeren.

Hierbij staat de ongestoorde bedrijfsgang en/of pauze voorop. De bezoeken gaan dus op afspraak, waarbij dag en tijd worden afgesproken. Het bedrijf stelt een ruimte ter beschikking waar de vakbondsleden kunnen verblijven en spreken met de vakbondsleden. Dit hoeft dus geen werkruimte te zijn of de kantine. Een bezoek wordt drie weken vooraf aangevraagd. De gesprekken vinden plaats buiten werktijd van de werknemers.

Het secretariaatsbureau hoort het graag wanneer een bezoek heeft plaatsgevonden en wat uw ervaringen zijn.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland

Margie Ferdinandus
Secretariaatsbureau

Bezoekadres
Buys Ballotstraat 4
4207 HT Gorinchem
Tel.: +31 (0)85-9029381
www.brancheorganisatieftn.nl/

Bericht openen

CAO TV Update ( 25 mei 2023 )

Beste leden,

Eerder berichtten we over de vertraging in de arbeidsvoorwaardenontwikkeling die is ontstaan door de verharde opstelling van FNV over controles op de naleving van de CAO (zie update 17 april).

Deze week hebben we helaas in het overleg met vakbonden moeten constateren dat hierin nog geen wijziging zichtbaar is. De druk van een rechtszaak blijft op tafel liggen. Daarmee blijft het stilleggen van het overleg gecontinueerd.

Natuurlijk zitten we niet stil. Er zijn momenteel tal van ontwikkelingen op arbeidsvoorwaardengebied. Zo komt de nieuwe pensioenwet er aan en nieuwe wetgeving rondom tijdelijke inzet en oproep, inhuur en zelfstandigen. Vanzelfsprekend monitoren we daarnaast ook alle economische gevolgen die invloed hebben op de arbeidsinzet.

Zodra we meer nieuws hebben volgt een update.


Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland

Margie Ferdinandus

Buys Ballotstraat 4
4207 HT Gorinchem
Tel.: +31 (0)85-9029381
www.brancheorganisatieftn.nl/

CAO TV Update ( 8 mei 2023 )

Beste leden,

Voor de CAO TV 2023 die momenteel geldt heeft er een tussentijdse redactionele wijziging plaatsgevonden op een vijftal onderdelen zoals onderstaand genoemd. De CAO wordt weer aangemeld en is daarmee op dit moment nog niet algemeen verbindend verklaard (AVV). Dit wordt nu snel verwacht. De bijgesloten versie dient u te gebruiken zolang de AVV nog niet binnen is. Zodra de CAO AVV is, zullen wij u informeren.

De onderstaande wijzigingen zijn doorgevoerd:

  • Loongroepen 20-jarige zodat dit weer in lijn is met artikel 21 lid 3 (de 78% regel)
  • Artikel 21 lid 6 onjuiste verwijzing aangepast naar artikel 22 lid 1 sub f in plaats van sub e
  • Loonschalen artikel 24 halve periodieken zijn donker gemarkeerd
  • Artikel 25 Loonbetaling: Op (een bijlage bij) de specificatie moet ‘’onder andere’’ duidelijk leesbaar zijn vermeld   
  • Artikel 46 onder F: wijziging ‘’levenspartner’’ naar ‘’echtgenote, de geregistreerde partner, de persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont of degene van wie de werknemer het kind erkent.’’

 

Toelichting:

Deze wijzigingen zijn vanaf 9 mei 2023 van kracht.

Uitzondering hierop is de eerste wijziging over de loongroepen 20-jarige. De nieuwe lonen voor 20-jarigen kunnen pas worden doorgevoerd na de AVV. Dat is omdat deze voor de groepen 3 t/m 5 iets lager worden. Voor 20-jarigen in dienst op moment van AVV wijzigt niets. Voor nieuw in dienst tredende 20-jarigen is de nieuwe loontabel van toepassing. Dit onderscheid wordt gemaakt omdat een bestaand hoger loon niet zonder meer verlaagd kan worden.

In de bijlage treft u de nieuwe CAO -tekst aan. 

 

Met vriendelijke groet,Federatie Textielbeheer NederlandMargie FerdinandusBuys Ballotstraat 44207 HT GorinchemTel.: +31 (0)85-9029381www.brancheorganisatieftn.nl/

CAO TV Update ( 25 april 2023 )

Beste leden,

Het Wettelijk Minimum Loon (WML) zal per 1 juli 2023 aangepast worden en stijgt met 3,13%. In de bijlage treft u de brief van de minister aan.
Voor onze CAO betekent dit:

Volgens artikel 26 lid 4 zal het minimumloon ad EUR 12,79 met EUR 0,05 stijgen en wordt hiermee EUR 12,84. Omdat onze CAO start op EUR 13,30 heeft de verhoging geen gevolgen voor het toepassen van de salarissen als verwoord in de CAO.

Ook het loon voor de leeftijd van 20 jaar ligt in de CAO TV met EUR 10,77 hoger dan het nieuwe minimumloon. De wettelijke stijging van het WML heeft hier dus ook geen invloed op.

We verwachten dat deze informatie voldoende is.
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, kunt u terecht bij het secretariaatsbureau.

 

Met vriendelijke groet,Federatie Textielbeheer NederlandMargie FerdinandusBuys Ballotstraat 44207 HT GorinchemTel.: +31 (0)85-9029381www.brancheorganisatieftn.nl/

CAO TV Update (17 april 2023)

Beste leden,

Graag jullie aandacht voor onderstaande CAO TV Update:

Vertraging arbeidsvoorwaardenontwikkelingen

Afgelopen periode zijn werkgevers in het overleg met vakbonden onaangenaam verrast door een verharding vanuit FNV-zijde over de cao-naleving door onze bedrijven. Al jaren is het een grote wens vanuit FNV om structureel controles uit te voeren in de administraties om het naleven van de cao te controleren. Werkgevers zijn hier van meet af aan zeer terughoudend in geweest. FNV heeft werkgevers gemeld naar de rechter te willen stappen. CNV kiest voor verder overleg en pragmatische uitvoering van het cao-protocol waarin staat vermeld dat partijen eerst onderzoek doen.

Confrontatie FNV door rechtszaakdreiging

De stap naar de rechter is door FNV in het februari-overleg op tafel gelegd. Volgens FNV is met werkgevers overeengekomen een controleorgaan in te richten. Daarbij gaat FNV uit van structurele en frequente controles van alle bedrijven in de sector. Een wens die al sinds decennia geuit wordt in wisselende standpunten en in diverse overleggen maar waarop vanuit werkgeverszijde zeer terughoudend is gereageerd. Reden hiervoor is dat de cao voldoende voorziet in een klachtenprocedure over niet-naleven van de cao, amper meldingen binnenkomen, overbodige regeldruk en kosten moet worden voorkomen, maar bovenal dat werkgevers uitgaan van wederzijds vertrouwen. Dit soort controles levert hieraan geen bijdrage. Omdat werkgevers openstaan voor de wens is uiteindelijk in het cao-protocol bepaald eerst een pilot uit te voeren. De uitvoering hiervan is door prioritering tijdens de crisisperioden vertraagd. FNV heeft nu besloten juridisch onderzoek te doen naar de afspraak van een controleorgaan om het instellen hiervan vervolgens af te dwingen via de rechter. Daarop is door werkgevers besloten om tijdelijk het overleg te schorsen onder een dringend verzoek aan FNV om focus te houden op de volle agenda van samenwerking en bouwen aan een nieuwe cao. Een nieuwe cao die gelijk ook mogelijke misverstanden over de uitvoering van onze arbeidsvoorwaarden moet voorkomen.

Vertrouwen onder druk

FNV-onderhandelaars hebben recent werkgevers gemeld meer tijd nodig te hebben en verder geen inhoudelijke argumenten uit te wisselen over hun juridisch onderzoek. Daarbij houden zij vast aan een gang naar de rechter. Werkgevers blijven open staan voor overleg dat nu gepland staat voor eind mei. Daarbij hebben werkgevers laten weten dat indien FNV doorzet met een gang naar de rechter dit een forse stap terug is in het opgebouwde vertrouwen en dat zij hierover het gesprek willen voeren met alle partijen. Met het stilleggen van het overleg is ook de toekomst van het bouwen aan een nieuwe cao ongewis en op zijn minst vertraagd. Werkgevers hebben behoefte aan een solide basis voor de sociale dialoog met vakbonden op landelijk niveau. Hieraan is de afgelopen jaren stevig gewerkt. Alleen in goed vertrouwen is het bouwen van een nieuwe cao en pensioenafspraken mogelijk.

CAO TV Update (30 januari 2023)

Beste leden,

Al eerder hebben de vakbonden laten weten dat hun leden akkoord hebben gegeven op het bereikte onderhandelingsresultaat voor de CAO Textielverzorging 2023.
De nieuwe CAO is aangemeld en daarmee vanaf 1 januari formeel geldend.

In de nieuwe loontabel zijn de loonstijgingen verwerkt zoals deze met de vakbonden zijn overeengekomen.

Looptijd van de CAO is kalenderjaar 2023
De nieuwe CAO gaat in op 1 januari 2023 en geldt tot en met 31 december 2023.

PAWW
Er wordt nog steeds aan gewerkt aan het opnieuw deelnemen aan de regeling. Dit is immers wat zowel werkgevers als de vakbonden beogen. Helaas is er nog geen antwoord te geven op een aantal vragen dat de beëindiging oproept. Gewacht moet worden op informatie vanuit Raltex en Stichting PAWW.

Nog steeds geldt het advies geen premies te innen en rekening te houden met het terugstorten van premies die eventueel zijn geïnd over oktober 2022. Ook moet de afdracht aan PAWW stoppen. Het is niet duidelijk of de regeling met terugwerkende kracht gestart kan worden.

Raltex hebben wij wederom benaderd; zodra wij een update hebben, zullen wij u informeren.

CAO TV Update (16 maart 2022)

Toelichting verschuiving eindejaarsuitkering

 In de CAO Textielverzorging 2022 – 2023 is een nieuwe regeling opgenomen die een deel van de eindejaarstuitkering verschuift naar het loon.

 Werkgevers en werknemers hebben met de regeling afgesproken dat 1,5% van de eindejaarsuitkering per 1 maart 2022 verschuift naar het loon. Per 1 januari 2023 zal opnieuw 1,5% van de eindejaarsuitkering verschuiven naar het loon. Het loon wordt hierdoor dus hoger, en de eindejaarsuitkering wordt lager (van de huidige 8,33% naar 6,83% per 1 maart 2022 en 5,33% in 2023).

 Wat heeft dit voor consequenties?

De regeling heeft enige consequenties voor uw administratie. Welke dit zijn, en hoe u deze verwerkt, is opgenomen in de bijlagen van deze update:

 Memo verschuiving eindejaarsuitkering: dit is de toelichting op de wijze waarop u deze regeling praktisch toepast

  • Voorbeeldbrief ter informatie van medewerkers over de verschuiving van de eindejaarsuitkering.

 Beide documenten zijn hier in te zien:

Toelichting verschuiving eindejaarsuitkering_DEF

Voorbeeldbrief medewerkers CAO 2022 wijzigingen_DEF

 Voor eventuele vragen is het secretariaat steeds beschikbaar.

 Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland

Arthur Linssen

CAO TV Update (2 maart 2022)

Medewerkers informeren over verschuiving eindejaarsuitkering

 Langs verschillende wegen is het branchesecretariaat er op geattendeerd dat niet alle bedrijven hun medewerkers geïnformeerd hebben over de verschuiving van de eindejaarsuitkering. Het is van belang dat dit wel gebeurt, omdat medewerkers de mogelijkheid moeten krijgen de verschuiving niet door te laten voeren.

In de huidige CAO-afspraken is vastgelegd dat in 2022 de eindejaarsuitkering per 1 maart 2022 met 1,5% wordt verlaagd, en dat het loon met 1,5% wordt verhoogd (naast de loonstijging). Een medewerker die deze verschuiving niet wenselijk vindt kan dit kenbaar maken, waarop de verschuiving voor deze medewerker in zijn geheel ongedaan wordt gemaakt.

De uiterste datum om dit te doen is vastgelegd op 1 maart 2022. Bedrijven die echter hun medewerkers hierover niet (of onvoldoende) hebben geïnformeerd wordt geadviseerd deze datum coulant te hanteren. Omdat de CAO Textielverzorging een zogeheten ‘minimum-CAO’ is kunnen bedrijven in positieve zin van de CAO afwijken. Het hanteren van een latere datum is dan ook toegestaan.

Voor eventuele vragen is het secretariaat steeds beschikbaar.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland

Arthur Linssen

CAO TV Update (2 februari 2022)

Invoering Generatiepact: aanvullende informatie

Met de CAO TV Update nummer 15 van 22 december 2021 stuurden wij u al een voorlopige instructie voor de invoering van het Generatiepact met de toezegging dat aanvullende informatie later zou volgen.

Aanvullende instructie

In de bijlage (uitleg generatiepact werkgevers versie 3101) treft u de nadere uitwerking aan voor invoering van het generatiepact, cao Textielverzorging artikel 41A. Dit memo is een levend document en wordt aangevuld met beschikbare up to date informatie. Hierover volgt telkens berichtgeving zodat u geen informatie mist.

Voor eventuele vragen is het secretariaat steeds beschikbaar.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland

Arthur Linssen

Berichtnavigatie

1 2 3
Scroll naar boven