CORONA UPDATE 129 – einde corona updates

Per 15 maart is het Coronaprotocol vervallen

Beste leden,

Bij deze laten wij u weten dat per heden het Coronaprotocol is vervallen.

Dit besluit is gebaseerd op het advies van het International Hygiene Advisory Committee (IAHC) van CINET van deze week. Dit advies is bijgesloten (Engelstalig origineel en Nederlandstalige vertaling).

Op 23 februari 2023 heeft het Outbreak Management Team (OMT) het advies rondom de Covid-19 pandemie aangepast richting de minister van volksgezondheid. Het OMT zegt dat corona in ons land een endemische fase heeft bereikt wat inhoudt dat het virus bij het dagelijkse leven hoort. De minister van volksgezondheid heeft dit voorstel met ingang van 10 maart overgenomen.

De brancheorganisatie voor wasserijen FTN volgt in deze het advies van het OMT en de besluiten van de overheid. Dit betekent dat de huidige maatregelen/protocollen met betrekking tot de behandeling van het COVID-19 wasgoed komen te vervallen.

Dit betekent concreet:

 • Vaststelling of verdenking van COVID-19 hoeft niet meer gemeld te worden bij de klantenservice van de wasserij
 • Besmet wasgoed met COVID-19 hoeft niet meer separaat ingeleverd te worden en moet bij de reguliere was in de rolcontainer
 • Rolcontainers hoeven niet meer voorzien te zijn van een COVID-19 containerkaart
 • Het wasgoed wordt niet meer 4 dagen in quarantaine gezet bij de wasserij
 • De wasserij behandelt dit type wasgoed als regulier wasgoed.

Mochten er vragen zijn, dan zijn wij u graag van dienst.

Met vriendelijke groet,

Arthur Linssen

CORONA UPDATE 128

Beste leden,

In vervolg op eerdere berichten, willen wij onderstaande actualiteiten onder uw aandacht brengen.

TVL Q2 202: omzet uiterlijk 20 juli doorgeven!

Bedrijven die een voorschot TVL Q2 2021 ontvingen, dienen uiterlijk 20 juli a.s. hun werkelijke omzet door te geven voor de feitelijke vaststelling van de definitieve subsidie.

Als geen omzetopgave wordt gedaan, wordt de subsidie ambtshalve vastgesteld op basis van gegevens van de Belastingdienst. Mochten er helemaal geen omzetgegevens beschikbaar zijn of wijken gegevens fors af van de opgave bij de aanvraag, dan wordt het subsidiebedrag op € 0,- vastgesteld en moet u het ontvangen voorschot terugbetalen. Dit geldt ook als de vereiste accountantsverklaring (subsidiebedrag > € 125.000,-) ontbreekt.

Terugbetalingsregeling
In geval een deel van het voorschot terugbetaald moet worden, geldt een terugbetalingsregeling zonder rente met termijnen van 6, 12, 18 of 24 maanden. Eventueel kan een persoonlijke regeling afgesproken worden. Bedragen < € 500,- worden kwijtgescholden.

FTN 24/7 info lijn

Voor nadere info of toelichting kunt u steeds met het secretariaatsbureau contact opnemen via het reguliere telefoonnummer en e-mailadres, dan wel via het e-mailadres ftn@brancheorganisatieftn.nl

Met vriendelijke groet,

Arthur Linssen

CORONA UPDATE 127

Beste leden,

In vervolg op eerdere berichten, willen wij onderstaande actualiteiten onder uw aandacht brengen.

TVL: deadlines opgeven omzet verschoven

Voor het doorgeven van de werkelijke omzet inzake TVL Q3 2021, Q4 2021 of Q1 2022 zijn is de periode om de werkelijke omzet op te geven verlengd. Sowieso geldt voor alle periodes dat u eerst een vaststellingsverzoek moet hebben ontvangen.

Aangepaste deadlines

 • TVL Q3 2021: de omzet in de periode van1 juli tot en met 30 september 2021 kan tot en met 1 september 23:59 uur opgegeven worden (was 1 augustus).
 • TVL Q4 2021: de omzet in de van 1 oktober tot en met 31 december 2021 kan tot en met 1 november 23:59 uur opgegeven worden (was 1 september).
 • TVL Q1 2022: de omzet van 1 januari tot en met 31 maart 2022 kan tot 1 februari 2023 opgegeven worden (was 1 december).

Voor de beide laatste periode is nog niet bekend wanneer vaststellingsverzoeken verstuurd worden. Hierover ontvangen bedrijven persoonlijk bericht.

FTN 24/7 info lijn

Voor nadere info of toelichting kunt u steeds met het secretariaatsbureau contact opnemen via het reguliere telefoonnummer en e-mailadres, dan wel via het e-mailadres ftn@brancheorganisatieftn.nl
Met vriendelijke groet,

Arthur Linssen

CORONA UPDATE 126

Beste leden,

In vervolg op eerdere berichten, willen wij onderstaande actualiteiten onder uw aandacht brengen.

TVL: laatste kans doorgeven omzetgegevens

Bedrijven die TVL hebben aangevraagd voor Q4 2020 en Q1 2021 dienen voor de definitieve subsidievaststelling de werkelijke omzetgegevens door te geven voor 10 juni a.s.
Voor Q2 2021 is deze deadline 20 juli 2022.

In geval de gegevens niet tijdig doorgegeven worden, wordt de definitieve subsidie vastgesteld met gegevens van de Belastingdienst hetgeen nadelig kan uitpakken.

Wat als geen omzet wordt doorgegeven?

Naast dat voor de vaststelling de gegevens van de Belastingdienst worden gebruikt wordt het subsidiebedrag op € 0,- vastgesteld als:

 • Wanneer er geen gegeven bij de Belastingdienst bekend zijn;
 • Wanneer uw subsidie hoger is dan € 125.000 en de accountantsverklaring ontbreekt. Er wordt dan niet voldaan aan de TVL-voorwaarden en er is geen recht op subsidie;
 • De omzetgegevens bij de Belastingdienst zijn niet representatief. Ze wijken fors af van de gegevens die bij subsidieverlening werden opgegeven.

Uiteraard dienen ontvangen voorschotten terugbetaald te worden als de subsidie op € 0,- vastgesteld wordt.

FTN 24/7 info lijn

Voor nadere info of toelichting kunt u steeds met het secretariaatsbureau contact opnemen via het reguliere telefoonnummer en e-mailadres, dan wel via het e-mailadres ftn@brancheorganisatieftn.nl

Met vriendelijke groet,

Arthur Linssen

Postbus 10
4060 GA Ophemert
Tel.: +31 (0)344 65 04 37
ftn@ftn-nl.com

Overzicht Updates 2022
119. FTN-email 17-01-2022
Mondkapjesadvies is uitgebreid
120. FTN-email 26-01-2022
Uitzondering quarantaine voor werknemers in essentiële bedrijfsprocessen
121. FTN-email 02-02-2022
TVL Q4 2021: deadline verschoven, 20% in plaats van 30% omzetverlies
122. FTN-email 22-02-2022
Nederland in drie stappen open
123. FTN-email 23-02-2022
Vraag nu NOW6 aan!
124. FTN-email 02-03-2022
TVL Q1 2022 nu aan te vragen
125. FTN-email 11-05-2022
TVL Q3 2021: vaststellingsverzoek volgt binnenkort

FTN Corona (124) Update

Beste leden,

In vervolg op eerdere berichten, willen wij onderstaande actualiteiten onder uw aandacht brengen.

 TVL Q1 2022 nu aan te vragen

 Tot 31 maart 17.00 uur kan TVL Q1 2022 aangevraagd worden. Het subsidiepercentage is 100%. Er kan weer gekozen worden tussen twee referentieperioden: het eerste kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020.

Voorwaarden Q1

U kunt een aanvraag doen bij een minimaal omzetverlies van 30% en minimaal € 1.500 vaste lasten per kwartaal. Het gaat hier wederom niet om de werkelijke vaste lasten maar de vaste lasten die berekend worden op basis van het percentage vaste lasten dat voor de hoofdactiviteit is vastgesteld. Voor textielverzorging is dat 23%. Onder omzet worden verstaan alle inkomsten zonder de ontvangen btw en vóór aftrek van kosten en vaste lasten. Ontvangen TVL of andere Covid-19 subsidies (zoals TOGS, NOW, etc.) tellen niet mee als omzet.

Ook moet aan de overige voorwaarden worden voldaan.

Mkb-bedrijven kunnen maximaal € 550.000 subsidie voor het eerste kwartaal ontvangen. Voor grote bedrijven is het maximum € 600.000.

Maximale staatssteun

Na het krijgen van de subsidie mag in totaal niet meer dan € 2,3 miljoen aan overheidssteun zijn ontvangen op basis van de Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak Dit maximum is met ingang van TVL Q4 2021 verhoogd (eerder: € 1,8 miljoen). Let op: als uw bedrijf onderdeel uitmaakt van een groep, geldt dit maximumbedrag voor de hele groep samen. 

FTN 24/7 info lijn

Voor nadere info of toelichting kunt u steeds met het secretariaatsbureau contact opnemen via het reguliere telefoonnummer en e-mailadres, dan wel via het e-mailadres ftn@brancheorganisatieftn.nl

Met vriendelijke groet,

Arthur Linssen

FTN Corona (123) Update

Beste leden,

In vervolg op eerdere berichten, willen wij onderstaande actualiteiten onder uw aandacht brengen.

 Vraag nu NOW6 aan!

 Voor de periode 1 januari tot en met 31 maart 2022 kan NOW6 aangevraagd worden. De aanvraagperiode voor de voorschotten loopt tot en met 13 april 2022 via het UWV.

Het voorschot wordt in 3 termijnen betaald. Nog niet bekend is wanneer de definitieve vaststelling kan worden aangevraagd.

 Overeenkomsten met NOW5

De overeenkomsten tussen beide regelingen zijn:

 • minimaal 20% omzetverlies;
 • maximaal op te geven omzetverlies van 90% (ook als u het omzetverlies schat tussen 90 en 100%);
 • een vergoeding van 85% van het opgegeven omzetverlies;
 • vergoeding van maximaal 2 keer het maximale dagloon;
 • voorschotpercentage van 80%;
 • een percentage loonsomvrijstelling van 15%.

 Verschillen eerdere NOW-regelingen

De verschillen zijn:

 • de referentiemaand voor de loonsom wordt oktober 2021;
 • de referentieomzet-periode wordt berekend door de omzet van 2019 te delen door 4;
 • de omzetmeetperiode is januari, februari, maart 2022 (hier kan niet, zoals in de NOW1-NOW4, een periode gekozen worden);

FTN 24/7 info lijn

Voor nadere info of toelichting kunt u steeds met het secretariaatsbureau contact opnemen via het reguliere telefoonnummer en e-mailadres, dan wel via het e-mailadres ftn@brancheorganisatieftn.nl

Met vriendelijke groet,

Arthur Linssen

Bericht openen

Het coronavirus raakt de textielverzorgingsbranche hard

Sinds 16 maart ziet de wereld er anders uit en hebben we te maken met een “intelligente lock down” om het coronavirus onder controle te houden en ervoor te zorgen dat de IC’s in de ziekenhuizen niet overvol raken.

Ook het sluiten van scholen, horeca, sportaccommodaties en het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven en te werken, heeft een grote impact op onze samenleving.

Het coronavirus raakt ons niet alleen wat gezondheid betreft, maar ook financieel is Nederland in zwaar weer terechtgekomen. En dat is voor de textielverzorgingsbranche niet anders. In een paar weken tijd is het omzetverlies bij de bedrijven groot. Uit onderzoek onder de leden blijkt dat het (verwachte) verlies varieert van 40% tot 90% over de periode maart – juni. Vooral wasserijen die werken voor de horeca, hotels en evenementen zijn hard getroffen. Dit leidt tot onrust en onzekerheid bij bedrijven en werknemers.

Het FTN secretariaat heeft vrijwel dagelijks contact met VNO-NCW en MKB-NL om vragen aan te kaarten c.q. te lobbyen en de branche  op het netvlies te houden van de koepels én uiteraard de overheid. Zo was de eerste actie ervoor te zorgen dat wasserijen toegevoegd werden aan de lijst van cruciale beroepsgroepen en vitale processen om zo de dienstverlening aan de zorg te kunnen waarborgen (ook bij een eventuele “lock down”).

Met het RIVM en andere deskundigen is vaak overleg geweest over onder meer protocollen voor “besmette was”.

Ondersteuning van de overheid in deze coronacrisis is noodzakelijk en urgent. Het FTN secretariaat stelt alles in het werk om deze financiële ondersteuningsmaatregelen zo toepasselijk mogelijk te maken voor de branche. Zo deed het afgelopen week een dringend beroep op MKB-NL om de TOGS-regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) ook toegankelijk te maken voor kleine wasserijen en stomerijen en hiervoor de SBI-codes in deze regeling op te nemen. Met succes; vandaag werd de bevestiging ontvangen dat dit vanaf 15 april het geval zal zijn.

En sinds 6 april is het NOW-loket (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) bij het UWV geopend waar een aanvraag ingediend kan worden voor een tegemoetkoming in de loonkosten.

Zonder deze overheidssteun worden veel bedrijven al op zeer korte termijn in grote problemen gebracht.

Over twee weken maakt het kabinet bekend of de coronamaatregelen na 28 april verlengd worden.

Vrijwel dagelijks ontvangt u van ons UPDATES met de laatste informatie. Voor vragen en opmerkingen kunt u steeds contact opnemen met het secretariaat (ftn@brancheorganisatieftn.nl).

Scroll naar boven