Bericht openen

Overheid kondigt officieel UPV aan: Modint met FTN in gesprek over specifieke regeling

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de officiële communicatie gestart voor de aanmelding voor de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV). Zoals bekend gaat op 1 juli 2023 de UPV voor textiel in. De UPV geldt voor producenten en importeurs die textielproducten, zoals kleding, als eerste in Nederland op de markt brengen. Door de UPV is men verantwoordelijk voor het inzamelen en recyclen van textiel op de Nederlandse markt. De gegevens over de verkoop, hergebruik en het recyclen van textiel moeten doorgegeven worden aan de overheid.

Lees verder“Overheid kondigt officieel UPV aan: Modint met FTN in gesprek over specifieke regeling”

Bericht openen

UPV Textiel: eerste hoofdlijnenverslag internetconsultatie

Deze UPV, Uitgebreide ProducentenVerantwoordelijkheid, moet in januari 2023 ingevoerd worden middels een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Het is de bedoeling dat er een verwijderingsbijdrage komt om het hergebruik en de recycling van textiel te bevorderen om zo de impact van de textielketen op het milieu te verminderen.  Lees verder“UPV Textiel: eerste hoofdlijnenverslag internetconsultatie”

Bericht openen

UPV Textiel: textielverzorging claimt uitzonderlijke positie

De UPV Textiel staat voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Een term die weergeeft dat bedrijven die textiel produceren, de verantwoordelijkheid krijgen het afval hiervan op een duurzame wijze te verwerken. Het is nieuwe wetgeving met als doel de textielketen te verduurzamen. De productie van textiel is, zoals bekend, erg vervuilend. Met deze wetgeving wordt beoogd het hergebruik van textiel zowel als product als materiaal te stimuleren. Bedrijven die textiel in Nederland op de markt brengen worden verplicht hier een heffing over te betalen. Deze heffing wordt vervolgens gebruikt om de textielinzameling van alle textiel in Nederland te gaan organiseren.

Het standpunt van onze branche bestaat eruit dat wij niet tegen de invoering van deze UPV Textiel zijn. Verduurzaming van de textielketen is een goed doel en kan langs deze weg werken. Maar we vinden ook dat onze sector voor (delen van) deze regelgeving uitgezonderd moet worden. Hier zijn verschillende redenen voor. De belangrijkste is wel dat circulariteit van textiel wordt beoogd. Onze sector werkt al circulair. Textiel dat bedrijven in de sector inzetten bij klanten wordt nagenoeg volledig opgebruikt en niet zoals bij consumententextiel vroegtijdig afgedankt. Daarnaast nemen de bedrijven in de sector het textiel doorgaans zelf weer in en verzorgen gecontroleerde verwerking van het afval. Daarbij vindt het wassen op meest duurzame wijze plaats.

Het is daarom dat in overleg met het ministerie van IenW, Rijkswaterstaat én de betrokken retailorganisaties Modint en Inretail FTN heeft aangegeven een uitzonderlijke positie te wensen in deze regeling. FTN is intensief in overleg hetgeen de komende maanden nog vervolg zal krijgen. Zodra meer bekend is over eventuele consequenties voor de bedrijven In de sector volgt hier meer informatie over.

Bericht openen

UPV Textiel: professionele textielverzorging loopt voor!

De overheid wil in januari 2023 de UPV Textiel invoeren. Deze Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid beoogt middels een te heffen verwijderingsbijdrage het hergebruik en de recycling van textiel te bevorderen om zo de impact van de textielketen op het milieu te vermideren.  Dit moet al in 2025 merkbaar effect sorteren. Doelstelling van de regeling is dat minimaal 50% van het ingezamelde textielafval opnieuw wordt ingezet middels materiaal- of product hergebruik, waarvan minimaal 20% via producthergebruik (recycling). In de vijf jaar daarna wordt er nog een schep bovenop gedaan. In 2030 is het doel dat minimaal 75% van het ingezamelde textielafval opnieuw wordt ingezet middels materiaal- of product hergebruik, waarvan minimaal 20% via producthergebruik (recycling). Lees verder“UPV Textiel: professionele textielverzorging loopt voor!”

Bericht openen

Circular Textile Days 2021:

Goede start nieuw initiatief

Dinsdag 14 september en woensdag 15 september vond voor het eerst het tweedaagse event Circular Textile Days plaats. Dit nieuwe initiatief stelt alles rond circulariteit van textiel centraal. Een enorm actueel onderwerp dat veel belangstelling trok. Van deelnemende bedrijven en bezoekers! Ook FTN en NETEX ondersteunen dit initiatief.

Producten en leveranciers van textiel waren vertegenwoordigd, evenals inzamelingsbedrijven en de wetenschap. En dus ook de textielservicesector. Naast FTN hadden ook Elis samen met Circle-A en WeVotex samen met Saxcell een stand. Tijdens één van de vele gevarieerde presentaties werd aandacht gegeven aan de “circular gowns for healthcare” van CleanLease. Op woensdag presenteerde Henk Gooijer (TKT) over professionele textielverzorging en duurzaamheid. Veel bezoekers waren verrast door de enorme toegevoegde waarde die deze schakel in de textielketen kan toevoegen aan de totale duurzaamheid.

Textiel- en textiel verwerkende bedrijven en organisaties gaven presentaties, gericht op product- en materiaalontwikkeling en recycle-technieken. Met soms verrassende invalshoeken. Wat te denken van een nieuw soort garen voor de confectie van bijvoorbeeld werkkleding dat smelt als het in de magnetron gaat? Waardoor de individuele componenten van de kleding uit elkaar vallen ten behoeve van hergebruik en recycling.

Natuurlijk werd aandacht gegeven aan de Europese wet- en regelgeving in de vorm van de Green Deal maar ook de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) Textiel.  

Kortom, volop innovatie en productontwikkeling met veel aandacht voor de productiefase en end-of-life! Aan ons de schone taak om de gebruiksfase te blijven optimaliseren!

Bericht openen

Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid Textiel: inhoud en impact

Inleiding

Om uitwerking te geven aan Europese regelgeving[1] en de Wet milieubeheer[2] is in Nederland het  “Besluit regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid” van kracht geworden per 18 september 2020. Een en ander valt ook binnen de kaders van het “Beleidsprogramma circulair Textiel 2020 – 2025” van het ministerie van I&W dat in samenwerking met netwerkpartners[3] is opgesteld.

Voor vijf verschillende productgroepen (elektrische en elektronische apparatuur, batterijen en accu’s, autowrakken, autobanden, verpakkingen) zijn al regelingen geïntroduceerd waarin de UPV wordt geregeld.

Voor textiel is een regeling in de maak om UPV in te voeren en producenten ook verantwoordelijk te maken voor de afvalfase van de producten die zij op de markt brengen. Het gaat dan om de productgroepen consumentenkleding, bedrijfskleding en huishoud- en woningtextiel. De bedoeling is de regeling middels een AMvB per 2023 in werking treedt.

Doelstelling UPV Textiel

 • Producthergebruik te stimuleren en zo levensduur van producten te verlengen en de aanschaf van nieuwe producten uit te stellen en te vervangen.
 • Het aandeel materiaalhergebruik te vergroten en zo vezels te produceren die worden gebruikt in nieuwe (textiel)producten die op de markt worden gebracht en die virgin materialen in die producten kunnen vervangen.
 • Een UPV-stelsel voor textiel introduceert hiertoe het ‘vervuiler betaalt’ principe: producenten/importeurs dragen de kosten van de afvalbeheersstructuur voor textiel.
 • Doelstelling 2025: 50% afgedankt textiel wordt opnieuw ingezet voor producthergebruik of recycling (% mag gesplitst worden)

Algemene punten/begrippen

 • Producent/importeur (PI): degene die beroepsmatig een textielproduct voor het eerst op de Nederlandse markt brengt.
 • “in de handel brengen”: het maakt niet uit aan wie het product wordt aangeboden. Er is dus geen onderscheid tussen bedrijven of consumenten. (productie in Nederland, producten onder eigen naam in NL op markt, importeur).
 • Producenten/importeurs moeten jaarlijks direct aan het ministerie, dan wel aan de producentenorganisatie opgeven hoeveel textiel zij op de Nederlandse markt hebben gebracht. Hierbij is op de markt gebracht beperkt tot de hoeveelheden voor verkoop in Nederland.

Wettelijk

 • Er wordt nog een AMvB vastgesteld waarin de verantwoordelijkheden/doelstellingen voor producenten worden vastgelegd die per 2023 in werking zou moet treden. Branches willen ook een AVV-verklaring.
 • Verdere uitwerkingen/invullingen zoals specifieke uitzonderingen, tarifering en tariefdifferentiatie, e-commerce en governancestructuur zijn nog niet 100% gereed
 • Er moeten eerst nog internetconsultatie, advies van de Raad van State en een kabinetsbesluit volgen

Aanvullend/divers

 • In het beleidsprogramma circulair textiel 2020 – 2025 wordt ook gesproken over het terugdringen van microplastics, een materialenpaspoort etc. Niet alleen voor kleding maar alle textiel.
 • De staatssecretaris start na de zomer met een campagne met de bedoeling consumenten bewust te maken van de impact van fast fashion en (mede daarmee) bewust te maken van de voordelen van het kopen van de al bestaande kledingvoorraad.

Conclusie

 • De positie van verhuurbedrijven van textiel is nog niet volledig duidelijk.
 • Gaat binnen onze sector alleen bedrijven raken die zelf textielproducten direct uit buitenland importeren en hier op markt brengen of het zelf laten produceren en onder eigen naam op de NL-markt zetten.

Het secretariaat beschikt over een rapport inzake een onderzoek van Tauw met de titel “Naar een UPV voor textiel”.


[1] Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (PbEU 2018, L 150)

[2] Wet milieubeheer: artikel 9.5.2, eerste lid

[3] Modint, INretail, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD), de Vereniging Herwinning Textiel (VHT), Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN), Stichting Natuur en Milieu, Dutch Circular Textile Valley

Bericht openen

Themabijeenkomst Milieu & Techniek op 30 juni

De virtuele Themabijeenkomst Milieu & Techniek kreeg veel belangstelling. Op 30 juni a.s. om 16.00 uur is de tweede bijeenkomst van dit jaar gepland. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Een uitnodiging volgt binnenkort.

Enkele onderwerpen die besproken worden zijn is een update van lopende projecten, de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV), de opvolging van MJA3 en de Circular Textile Days op 14 en 15 september.

U kun zich voor deze bijeenkomst aanmelden via ftn@ftn-nl.com.

Scroll naar boven