Automatisering en kosten in processen

Binnen de textielverzorging is automatisering al lang een gespreksonderwerp. Net als iedereen zijn bedrijven meegezogen in het kielzog van ontwikkelingen. De productiviteit moet omhoog, de kwaliteit moet beter, de dienstverlening en logistiek moeten flexibeler, de digitalisering neemt toe. En de kosten moeten omlaag. Automatiseren draait om het opzetten van meer effectievere en efficiënte processen. Dat leidt soms ook tot het vervangen van menselijke arbeid, hetzij door machines, hetzij door computers of de combinatie daarvan. Daarmee is meteen duidelijk dat er ook een rekensom aan de beslissing om te gaan automatiseren ten grondslag ligt.

Want wanneer levert een investering voldoende rendement op? Belangrijk is dat daarbij niet alleen gekeken wordt naar de directe arbeidskosten die bespaard worden. Ook indirecte kosten én opbrengsten, die voortvloeien uit (andere) effecten, zijn van belang.

Laaghangend fruit…..
Met het mechaniseren is destijds al begonnen met een efficiencyslag. Door werknemers werk uit handen te nemen werd de productiviteit verhoogd, de kostprijs verlaagd en de kwaliteit constant. Daarbij werd vooral gekeken naar het laaghangend fruit; taken/werkzaamheden die makkelijker en sneller door een machine konden worden uitgevoerd.

Met automatisering worden vervolgstappen gezet met nog meer efficiencyvoordeel. Met behulp van automatisering kunnen mechanisch uitgevoerde productieprocessen aangestuurd én gecontroleerd worden door computers. Denk aan doseersystemen in het was-/reinigingsproces. Maar natuurlijk raakt automatisering meer processen dan alleen de primaire productie.

Automatisering raakt meer processen dan alleen de primaire productie

Overzicht en structuur: eerste verdienste!
Het verdient zeker aanbeveling om eerst eens afstand te nemen van het bedrijf en te kijken naar de dagelijkse processen die uitgevoerd worden en de informatie die daarmee gegenereerd wordt, c.q. de informatie die nodig is. Binnen één afdeling, maar vooral ook daarbuiten. Dit levert inzicht op welke taken, werkzaamheden en informatie op elkaar aansluiten, of moeten aansluiten, maar eventueel ook gebundeld kunnen worden.

Een analyse kan veel inzicht bieden

Zo’n analyse levert in ieder geval een goede proces- en workflow op die veel inzicht biedt. Met dit als basis kunnen werkprocessen en -instructies goed gedocumenteerd worden. Maar het levert ook inzichten op over werkzaamheden/taken die (beter) op elkaar afgestemd of misschien zelfs geïntegreerd kunnen worden. Daarmee zijn de eerste verdiensten al binnen zonder het over automatisering te hebben.

Toegankelijkheid en uniformiteit
Dat automatisering de efficiency vooruit helpt is meestal een gegeven. Veel handmatig werk kan vermeden worden. Daarnaast worden documenten, maar ook allerlei data op centrale plaatsen en digitaal gearchiveerd wat de beschikbaarheid en toegankelijkheid enorm verbetert. Natuurlijk blijft er een foutkans bestaan door foutieve verwerking van gegevens, maar door het inbouwen van checks en controlepunten worden deze afgevangen. Voordeel is ook dat mensen op dezelfde manier – moeten – werken, omdat regels, afspraken en werkmethoden in een geautomatiseerd, uniform systeem zijn ondergebracht. De kans dat de invoer van gegevens vergeten wordt, neemt af of wordt zelfs, door automatische controles, voorkomen. Omdat systemen specifieke gegevens vragen, is er geen sprake van verschillende interpretaties en dus gegevens en informatie.

Constante factor
Eén van de voordelen van mechanisering, robotisering én automatisering is dat processen, met name productieprocessen veel constanter verlopen. Er treden, tenzij er een storing is, geen afwijkingen op. Dit verhoogt het kwaliteitsniveau van de productie hetgeen direct efficiencyvoordelen oplevert. Alles wat je in één keer goed kunt doen, bespaart onnodige extra kosten. Het is niet voor niets dat bijvoorbeeld topmerken als Rolls Royce de carrosserieën niet meer door vakmensen laat maken, maar door robots……………..

Door robotisering kunnen productieprocessen constanter verlopen

Naast kwaliteitsverbetering zijn ook mate-riaal- en energieverbruik geoptimaliseerd én constant. Daarnaast is het productievolume constant en zijn machines en computers niet gehouden aan werktijden.

Monitoring geeft controle
Het gezegde luidt “meten is weten”. Geautomatiseerde systemen/processen voeren handelingen autonoom uit en voeren hierop zelf controles uit. Daarbij kunnen afwijkingen oftewel fouten ontstaan. Daarom is en blijft monitoring een belangrijke taak. Die met geautomatiseerde processen een stuk eenvoudiger, sneller en effectiever uitgevoerd kan worden.

Door het definiëren van standaardrapportages en (prestatie-) indicatoren, bij voorkeur online en real time op te vragen, kan snel de stand van zaken in beeld gebracht worden en worden afwijkingen snel opgemerkt en hersteld. Rapportage en verslaglegging worden eenvoudiger en sneller, maar belangrijker nog is dat gegevens en infor matie uniform zijn, omdat zij gevrijwaard zijn van interpretatieverschillen of überhaupt van het risico dat ze niet geregistreerd worden. Dit geeft veel meer en sneller betrouwbare (management-)informatie op en dus meer grip op de bedrijfsvoering.

Bedrijfsniveau of stapje verder?
Op bedrijfsniveau processen automatiseren is het meest ideaal, zeker als daarbij de juiste koppelingen gemaakt worden tussen deelprocessen en afdelingen. Zodat bijvoorbeeld vanuit het offertesysteem signalen kunnen worden afgegeven richting facturatie, inkoop, productieplanning en logistiek. Met RFID en UHF kan de hele flow van producten gevolgd worden, zodat onder meer de doseersystemen en was-/reinigingsprogramma’s juist ingesteld kunnen worden en er bijvoorbeeld bij vertraging een signaal gaat naar de afdeling verkoop die de klant kan informeren.

Klanten hebben hun eigen portal via een app

Door bedrijfsoverstijgend te gaan (durven) werken kunnen koppelingen gemaakt worden met plannings-/reserveringsystemen van klanten, zodat steeds inzicht bestaat in de benodigde leveringen, rekening houdend met de aanwezige voorraad. Al langer hebben klanten hun eigen “portal” bij bedrijven om ook zelf actief het textielbeheer te doen en volgen. Allerlei online apps maken dat hierin weer een forse stap vooruit is gezet, ook omdat dergelijke apps voor iedereen beschikbaar zijn.

Kosten en baten
Dit kan een lastig onderwerp zijn als het gaat om automatisering. De ontwikkeling of inkoop van goede systemen betekent investeren in soft- en hardware die beide ook onderhouden moeten worden. Er zijn veel standaardpakketten beschikbaar, zodat een bedrijf in de ontwikkeling hiervan niet hoeft te investeren. Wel moeten deze systemen passen. Niet alleen bij de specifieke taken en werkzaamheden, ze moeten ook aansluiten op andere pakketten en systemen die binnen het bedrijf toegepast worden. Vandaar dat een goed overzicht op structuren en processen nodig is.

De invoering vraagt tijd en geld. Omdat bijvoorbeeld mensen moeten getraind/opgeleid worden, omdat taken/werkzaam-heden veranderen. Maar ook de manier van met elkaar communiceren als het gaat om de verwerking van werkopdrachten of klantcontacten. Daarmee veranderen het takenpakket en werkzaamheden van mensen waardoor er meer tijd komt om andere activiteiten op te pakken. Met andere woorden, de productiviteit neemt toe!

De invoering van automatisering vraagt tijd en geld

Verdergaande ontwikkelingen
Veel bedrijven hebben de voordelen van geautomatiseerde processen natuurlijk al ervaren. En dat zal in de toekomst alleen maar groeien. Ook omdat in de economie en samenleving om ons heen, allerlei zaken en communicatie steeds meer online gebeuren. Waarbij de klant feitelijk een deel van het werk overneemt, doordat deze bijvoorbeeld een bestelling plaatst die meteen in “het systeem” verwerkt kan worden bij de leverancier. Het goed integreren van een dergelijke online-service in de bedrijfsprocessen betekent feitelijk dat de klant de front office wordt en het bedrijf als back office zich volledig kan concentreren op de kwaliteit van diensten en producten inclusief de aftersales.

Feit is dat door de huidige, maar zeker ook toekomstige ontwikkelingen, volop in automatisering geïnvesteerd zal blijven worden. Enerzijds omdat ontwikkelingen om ons heen daartoe dwingen. Anderzijds vanwege de efficiëntievoordelen. Daar pri-maire bedrijfsprocessen al geautomatiseerd zijn, zal steeds meer gekeken worden naar andere processen als logistiek.

Investeren in automatisering kan efficiëntievoordelen opleveren

De optelsom van alle voordelen maakt dat automatisering interessant en ook noodzakelijk is. Zeker als ook de indirecte effecten meegerekend worden. Binnen textielverzorging zal het werkveld veranderen en zullen mensen meer procesoperators worden. Hetgeen ook voordelen heeft als het gaat om duurzame inzetbaarheid. Ook neemt de geleverde kwaliteit toe en wordt constanter. Onder de streep krijgt de klant meer waar voor zijn geld! Kortom, op veel fronten ontstaat een win-winsituatie. □

Scroll naar boven