Persoonlijke BeschermingsMiddelen: geharmoniseerde normen!

De Europese richtlijn voor PBM’s werd vervangen door Verordening (EU) 2016/425 die geldt als wetgevend binnen alle lidstaten. Zoals bekend worden minimale of essentiele eisen waaraan producten moeten voldoen, in algemene  termen beschreven. Middels normen worden die eisen vertaald in specifieke kenmerken en eisen. Normen kunnen als geharmoniseerde norm betiteld worden. Daartoe moeten zij in een Publicatieblad van de EU worden vermeld. Voor normen die onder de nieuwe PBM-Verordening vallen, is onlangs zo’n blad (C 209/17) gepubliceerd met daarin een geactualiseerd  overzicht. Dat producten voldoen aan eisen blijkt uit de CE-markering die mag worden aangebracht. Deze markering is verplicht om een product op de Europese markt te brengen.

Vermoeden van conformiteit van PBM (Artikel 14)

 

PBM die conform zijn met geharmoniseerde normen of delen daarvan, waarvan de referentienummers in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn bekendgemaakt, worden geacht in overeenstemming te zijn met de in bijlage II beschreven essentiële veiligheids- en gezondheidseisen die door die normen of delen daarvan worden bestreken.

Scroll naar boven